Výbor pre kultúru NRSNM: Spresniť si priority

5.feb 2016

Výbor pre kultúru NRSNM: Spresniť si priority

Zmapovať priority v našich prostrediach v tomto roku (Foto: A. Francistyová)

Zmapovať priority v našich prostrediach v tomto roku (Foto: A. Francistyová)

Na svojom druhom zasadnutí členovia Výboru pre kultúru NRSNM včera venovali pozornosť i výročnej správe tohto výboru za rok 2015, ale predovšetkým prvým krokom činnosti v rámci kompetencií v bežnom roku.

Na zasadnutí bola i Jarmila Bohušová, členka Výkonnej rady NRSNM poverená kultúrou, a Anna Chrťanová-Leskovac, nová riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Už na začiatku schôdze sa členovia výboru zhodli kvôli spresneniu bežných aktivít a nadchádzajúcich úloh častejšie sa počas roka stretať na zasadnutiach. Aspoň tri- alebo štyrikrát ročne. Tiež si vytýčili ako úlohu vypracovať kalendár kultúrnych podujatí Slovákov vo Vojvodine.

Kvitovali, že obsiahla výročná správa (vyše 50-stranová) je pravým odzrkadlením pôsobenia Výboru pre kultúru v minulom roku a že všetky úlohy boli splnené na výbornú.

Keď sa dostali k novým úlohám, ktoré sa majú dostať do plánov jednotlivých komisií a potom i celého výboru, zastavil ich zoznam žiadostí o finančnú podporu z až 20 kultúrno-umeleckých spolkov, Matice, miestnych matičných odborov a ďalších inštitúcií a organizácií. Kvitovali, že niektoré spolky pochopili, že VPK má financovať ich celoročnú činnosť, že niektoré žiadosti sa sem dokonca dostali akoby omylom.

Za tesnejšiu spoluprácu s ÚKVS: nová riaditeľka Anna Chrťanová-Leskovac

Za tesnejšiu spoluprácu s ÚKVS: nová riaditeľka Anna Chrťanová-Leskovac

Odosielateľov týchto materiálov treba upozorniť na ďalšie finančné zdroje (pokrajinské sekretariáty, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, obec, miestne spoločenstvá…).

Ponúknuté žiadosti preanalyzujú v príprave svojich ročných plánov jednotlivé komisie VPK, ale s cieľom mapovať priority kultúrneho života v jednotlivých prostrediach, pôjde sa aj do terénu.

Konkrétne vo výprave bude predseda výboru Ján Slávik, koordinátorka Svetluša Hlaváčová, členka Výkonnej rady Jarmila Bohušová a riaditeľka ÚKVS Anna Chrťanová-Leskovac, ktorá vyjadrila želanie nielen zúčastňovať sa na všetkých ďalších zasadnutiach Výboru pre kultúru, ale aj vytvoriť tesnejšiu spoluprácu VPK NRSNM a ÚKVS.

Má sa to prejaviť v konkrétnych záležitostiach – napríklad v príprave siedmich podujatí s osobitným významom pre vojvodinských Slovákov, ale aj vo vypracovaní stratégie, ktorá bude smerovníkom v zachovávaní a zveľaďovaní kultúrnych výdobytkov vojvodinských Slovákov.

Nasledujúce zasadnutie si členovia VPK NRSNM naplánovali už o dva týždne.

Anna Francistyová

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs