Historický kalendár – 15. februára

14.feb 2013

Foto: Wikipedia

1564 – v Pise sa narodil taliansky astronóm, matematik, fyzik a filozof Galileo Galilei. Zlepšil konštrukciu ďalekohľadu, ktorým pozoroval vesmír a pozorovaniami potvrdil správnosť heliocentrickej sústavy. Napísal o tom knihu Dialóg o dvoch hlavných systémoch sveta, ktorú inkvizícia zakázala. Galilei po vypočúvaní v Ríme svoje učenie odvolal. Ako profesor matematiky pôsobil v Padove a v službách Mediciovcov vo Florencii. V roku 1992 pápež Ján Pavol II. očistil jeho meno a inkvizičný proces revidoval. Galilei zomrel 8. januára 1642.

1741 – vo Viedni zomrel popredný predstaviteľ európskeho sochárstva Juraj Rafael Donner, priekopník barokového klasicizmu. V Bratislave vytvoril v 20. rokoch 18. storočia svoje vrcholné diela. V Dóme sv. Martina sochársky vyzdobil kaplnku sv. Jána Almužníka a hlavný oltár. Vytvoril tiež oltár Kostola Svätej Trojice v Bratislave a hlavný oltár pavlínskeho kostola v Marianke. Narodil sa 24. mája 1693.

1857 – zomrel ruský skladateľ Michail Ivanovič Glinka. Bol kapelníkom dvornej kapely v Petrohrade. Autor opery Ruslan a Ľudmila, komorných a klavírnych skladieb, scénickej a inej hudby. Narodil sa 1. júna 1804.

1895 – v Banskej Štiavnici sa narodil maliar Edmund Gwerk. Po štúdiách v zahraničí sa vrátil do rodného kraja. Venoval sa portrétnej maľbe i krajinárstvu a aktívny bol v robotníckom hnutí i ilegálnom odboji. Napísal knihu o proletárskom umení O umení. Zomrel 4. decembra 1956 v Bratislave.

1923 – narodila sa ruská lekárka, ochrankyňa ľudských práv a disidentka Jelena Bonnerová. Manželka ruského fyzika a bojovníka za ľudské práva Andreja Sacharova (1921 – 1989), s ktorým boli od roku 1980 na nútenom pobyte v Gorkom. Zomrela 18. júna 2011.

1979 – v Bratislave zomrel elektrotechnik Michal Rapoš, spoluzakladateľ a vedúci Katedry elektrotechnológie na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave. Zaslúžil sa o rozvoj tohto odboru a ovplyvnil vývoj čs. elektroizolačnej a káblovej techniky. Narodil sa 16. februára 1925 v Modre.

1988 – zomrel americký fyzik Richard Feynman. Zaoberal sa kvantovou elektrodynamikou, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku (1965). Narodil sa 11. mája 1918.

1991 – najvyšší predstavitelia ČSFR V. Havel, Poľska L. Walesa a Maďarska J. Antall podpísali v maďarskom meste Visegrád Deklaráciu o spolupráci na ceste k európskej integrácii. Dokumenty sa stali základom Visegrádskej trojky, po rozdelení ČSFR Visegrádskej štvorky.

1993 – poslanci NR SR zvolili za prezidenta Slovenskej republiky kandidáta HZDS Michala Kováča, inaugurovaný bol 2. marca 1993.

2003 – zomrel český cestovateľ a publicista Jiří Hanzelka. Spolu s Miroslavom Zikmundom podnikli na automobile Tatra cesty do Afriky, Južnej Ameriky, Ázie a Oceánie, o ktorých napísali cestopisy, vydali niekoľko kníh, fotografií a nakrútili množstvo filmov. Populárne boli ich rozhlasové reportáže z ciest. V sedemdesiatych rokoch nesmeli publikovať. Narodil sa 24. decembra 1920.

SITA

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs