Historický kalendár – 2. februára

1.feb 2013

Svetový deň mokradí – 2. februára 1971 v iránskom meste Ramsar prijali Ramsarskú konvenciu o mokradiach

1849 – vo Vyšnom Kubíne sa narodil básnik, dramatik, právnik Pavol Országh Hviezdoslav. Študoval na gymnáziu v Miškovci a Kežmarku a na právnickej akadémii v Prešove. Bol advokátskym pomocníkom v Dolnom Kubíne, Martine, Senici a Námestove, kde pôsobil neskôr 20 rokov ako samostatný advokát. V roku 1899 sa vrátil do Dolného Kubína, tu žil až do smrti. Jeho básnickou prvotinou boli na gymnáziu v Kežmarku napísané Básnické prviesenky Jozefa Zbranského. Najvýznamnejšie lyrické diela: Letorosty, Žalmy a hymny, Prechádzky jarou, Prechádzky letom, Stezky, Dozvuky, Krvavé sonety, epické básne a skladby: Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský, dráma: Herodes a Herodias. Venoval sa prekladom diel svetových autorov. Zomrel 8. novembra 1921 v Dolnom Kubíne.

1882 – narodil sa írsky spisovateľ James Joyce. Jeho experimentálne prózy ukázali nové možnosti literárnej tvorby. Napísal súbor poviedok Dublinčania o obyvateľoch írskej metropoly, autobiografický román Portrét umelca, drámu Vyhnanci a ďalšie diela. Jeho najväčší román Odysseus (Ulysses) spája antický príbeh a vyobrazenie jedného dňa (16. 6. 1904) v Dubline. Zomrel 13. januára 1941 v Zürichu.

1885 – v Martine založili jednu z najvýznamnejších a na prelome storočí aj najväčšiu banku na Slovensku Tatru, hornouhorskú banku, úč. spoločnosť.

1905 – v Martine zomrela prvá slovenská herečka, divadelná ochotníčka Anna Jurkovičová – Hurbanová. Od roku 1831 hrávala v Slovenskom národnom divadle nitrianskom v Sobotišti. Dcéra S. Jurkoviča, manželka J. M. Hurbana, matka S. H. Vajanského. Narodila sa 6. apríla 1824 v Novom Meste nad Váhom.

1907 – v Petrohrade zomrel ruský chemik Dmitrij Ivanovič Mendelejev, zostavovateľ periodickej tabuľky dovtedy známych 63 chemických prvkov. Predpovedal tiež existenciu a vlastnosti prvkov, ktoré v tabuľke chýbali. Narodil sa 8. februára 1834 v Toboľsku.

1921 – v Španej Doline sa narodil jazykovedec Jozef Mistrík. Začínal v Štátnom stenografickom ústave, neskôr pracoval v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV a na Katedre slovenského jazyka FF UK. Na Katedre sluchovo postihnutých Pedagogickej fakulty UK sa venoval mimoverbálnej komunikácii. Vo svojej vedeckej práci sa venoval predovšetkým lexikológii, morfológii, syntaxu, štylistike a všeobecnej jazykovede. Zaslúžil sa o rozvoj slovenskej štylistiky a lexikológie hlavne vďaka používaniu matematických a štatistických metód, o výskum gramatickej stavby súčasnej spisovnej slovenčiny a o rozvoj slovakistiky. Napísal desiatky kníh a vysokoškolských učebníc, napr.: Slovenská štylistika, Slovosled a vetosled v slovenčine, Slovenčina pre každého, Frekvencia slov v slovenčine, Retrográdny slovník, Rétorika, Grafológia. Spoluautor Frekvenčného slovníka posunkovej reči. Bol tajomníkom a prvým podpredsedom Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV a tiež predsedom Slovenskej jazykovednej spoločnosti. Dvadsať rokov bol riaditeľom letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Zaujímal sa tiež o grafológiu, pracoval ako súdny znalec písma. Zomrel 14. júla 2000 v Bratislave.

1929 – narodila sa česká filmová režisérka Věra Chytilová. Predstaviteľka “novej vlny”, svojou tvorbou sa zaradila k výrazným európskym režisérom. Réžiu vyštudovala na FAMU v Prahe a medzi jej najvýznamnejšie filmy patria Ovoce stromů rajských jíme, Hra o jablko, Panelstory aneb jak se rodí sídliště, Kalamita, Vlčí bouda, Šašek a královna, Kopytem sem, kopytem tam, Dědictví aneb Kurvahošigutntag, Pasti, pasti, pastičky, Vyhnání z ráje. V roku 2006 nakrútila zatiaľ svoj posledný film Hezké chvilky bez záruky. Nakrútila aj mnohé dokumentárne filmy, napr. Praha – neklidné srdce Evropy, Pátrání po Ester. V roku 2000 jej udelili Českého leva za dlhoročný umelecký prínos.

1940 – bol zastrelený ruský divadelník, režisér a herec Vsevolod Emilievič Mejerchoľd. Zakladajúci člen MCHAT – Moskovského umeleckého akademického divadla. V ruských divadlách presadzoval experimentálny program štylizovaného divadla. Obeť stalinských represálií. Od roku 1920 viedol divadlo v Moskve (Mejerchoľdovo divadlo), ktoré v roku 1938 zrušili. Narodil sa 9. februára 1874.

1970 – zomrel anglický filozof, matematik a spisovateľ Bertrand Arthur William Russell. Spoluzakladateľ modernej logiky, predstaviteľ analytickej filozofie. Uprednostňoval logickú analýzu filozofických problémov – dielo Principia mathematica. Súčasťou jeho diela sú práce z etiky, pedagogiky, sociológie: Boj o šťastie, Manželstvo a mravnosť, Skúmanie o zmysle a pravdivosti, Logika, veda, filozofia, spoločnosť. Predstaviteľ mierového hnutia, zakladateľ Pugwashského hnutia vedcov za mier, odporca jadrového zbrojenia. Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1950). Narodil sa 18. mája 1872 v meste Ravenscroft, Wales.

1989 – zomrel krasokorčuliar Ondrej Nepela. Trojnásobný majster sveta (1971, 1972, 1973), päťnásobný majster Európy (1969 – 1973) a olympijský víťaz z roku 1972. Stal sa najúspešnejším slovenským športovcom 20. storočia. Po kariére aktívneho krasokorčuliara bol sólistom v Holiday on Ice a tiež trénerom v nemeckom Mannheime, kde zomrel. Narodil sa 22. januára 1951 v Bratislave.

 Zdroj: SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs