Hložiansky KOS Jednota s novým predsedom

3.mar 2019

Hložiansky KOS Jednota s novým predsedom

Prvý marcový večer členovia Kultúrno-osvetového spolku Jednota v Hložanoch zvážili vlaňajšiu činnosť. Vytýčili si plán práce na tento rok a zvolili nové vedenie.

 

V kaviarni Pod lipami sa na výročnej volebnej schôdzi stretlo menej spolkárov než obvykle. Pri pretrase práce v roku jubilejnom – vlani spolok oslávil 70. výročie založenia – bolo aj hostí pomenej. Všetkých privítal doterajší predseda Rastislav Struhár, ktorému vypršal štvorročný mandát.

Nové vedenie

Prítomní spolkári hlasovali za návrh správnej rady KOS Jednota za nového predsedu zvolili Vladimíra Bažaľu. Jeho zástupcom je Ľuboslav Hataľa. Tajomníčkou počas nasledujúcich 4 rokov bude Katarína Dobríková a pokladníkom zostáva Ján Mravík.

Do správnej rady zvolili Janu Stupavskú, Máriu Čipkárovú a Jána Parkániho. Okrem nich a prv spomenutých, členmi správnej rady je aj čestný predseda Michal Hataľa a umelecký vedúci Jaroslav Kriška. Dozorný výbor utvoria zvolení členovia spolku Adam Vladislav Stupavský, Jasna Makišová a Pavel Mravík.

Bez diskusie

Pred voľbami bola jednohlasne schválená správa o činnosti a finančná správa spolku za rok 2018. Prvú, poriadne vyčerpávajúcu, podala Monika Bažaľová. O financiách hovoril účtovník Karol Bartoš a pokladník Ján Mravík. Pred hlasovaním Mária Čipkárová informovala, že dozorná rada nemá žiadne pripomienky k správam.

Taktiež nikto nediskutoval o predostretých správach, ani o tom, čo nasledovalo v rámci nasledujúcich dvoch bodov.

Plán práce na rok 2019 podala Monika Bažaľováfinančný plán prezentovala Nataša Dobríková. Vlaňajšie príjmy spolku vynášali 470.000 dinárov. Ďalších 164.000 činí zisk z podujatí, ktoré spolok poriadal v roku jubilejnom. Sem nepatrí 750.000 dinárov na organizáciu Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…

V rozpočte na tento rok spolok počíta so sumou 2.181.484 din. Najväčšia položka na strane výloh činí „dostavba a úprava amfiteátru“ – celých 600.000 din.

Po voľbách odzneli pozdravné slová niekoľkých hostí a poznámka folkloristu Ondreja Feketeho: „Nepáči sa mi, že dnes na sedemdesiatročnici KOS Jednota, na výročnom volebnom zasadnutí niet nikoho z obce…“

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs