Informovanosťou zvýšiť úspešnosť transplantácií v EÚ

19.jún 2015

Informovanosťou zvýšiť úspešnosť transplantácií v EÚ

 

Pohľad do histórie – ako projekt začínal

Pohľad do histórie – ako projekt začínal

Začiatkom júna sa experti v oblasti darovania a transplantácie orgánov stretli v Madride, aby vyhodnotili výsledky niekoľkoročného projektu ACCORD, ktorý by mal zabezpečiť lepší systém darcovstva v EÚ, ale aj zabojovať s obchodovaním s orgánmi.

Dostupnosť orgánov je pre pacientov, čakajúcich na transplantáciu často otázkou života a smrti. Transplantácia orgánov je v súčasnosti finančne najefektívnejšou liečbou zlyhania obličiek; pri zlyhaní orgánov, ako sú pečeň, pľúca a srdce, ide o jediný dostupný liečebný postup. Napriek tomu, že sa transplantácie stali bežným zákrokom, ich potenciál nie je naplno využitý, a to hlavne pre nedostatok orgánov.

Téma darcovstva orgánov a transplantácií je citlivá, preto si vyžaduje plnú pozornosť a účasť spoločnosti. Európska komisia (EK) sa tejto problematike aktívne venuje, veď už koncom mája 2007 prijala oznámenie o darcovstve orgánov a transplantáciách. Po prijatí tohto oznámenia Komisia zároveň začala proces konzultácií s národnými expertmi v oblasti kvality a bezpečnosti pri darcovstve a transplantácii ľudských orgánov. Akčný plán EK v oblasti darcovstva a transplantácie orgánov bol v období 2009 – 2015 zameraný na posilnenú spoluprácu medzi členskými štátmi. Najväčšími výzvami zostávajú: zvyšovanie dostupnosti orgánov, zefektívňovanie a zlepšovanie dostupnosti transplantačných systémov, ako aj zlepšovanie kvality a bezpečnosti. Na stretnutí expertov začiatkom júna v Madride sa hovorilo o tom, ako sa tieto výzvy a výsledky niekoľkoročného európskeho projektu ACCORD naplnili.

 

Vízia projektu ACCORD do budúcna

Vízia projektu ACCORD do budúcna

Fenomén obchodovania s orgánmi

 

Vďaka transplantovaniu orgánov môžu pacienti predĺžiť svoj život o niekoľko desiatok rokov, ale pre nedostatok orgánov a dlhý zoznam čakateľov môžu ľudia aj zomrieť. Každý deň takmer desať pacientov zomiera, márne čakajúc na transplantáciu konkrétneho orgánu v rámci Európy. Dopyt po transplantácii rastie rýchlejšie, než zoznam potenciálnych darcov. Preto sa najrôznejšie európske iniciatívy snažia o zvýšenie počtu zdravých ľudí, ktorí sa odhodlajú stať darcami počas života. Aj ciele projektu ACCORD sa zameriavajú na zvyšovanie dostupnosti orgánov a zlepšovanie dostupnosti transplantačných systémov.

Keďže poradovníky čakateľov na transplantáciu obličky či pečene sú dlhé, je tu stále prítomné riziko nelegálneho obchodu s orgánmi. Obchodovanie s orgánmi totiž nie je vo svete novým problémom. Minimálne pred tridsiatimi rokmi bol fenomén „transplantačnej turistiky“ pozorovaný v Ázii, keď si bohatí ľudia po orgán cestovali napríklad do Indie. Zatiaľ čo obchodovanie s orgánmi v Európe prebieha len v pomerne malom meradle, bezpochyby ide o veľmi vážny politický a etický problém, ktorému treba venovať zvýšenú pozornosť a situáciu monitorovať.

 

Expert z ČR a jeho príspevok v rámci konferencie

Expert z ČR a jeho príspevok v rámci konferencie

Zvyšovanie povedomia u európskej verejnosti

 

Zdieľanie odborných poznatkov medzi členskými štátmi EÚ môže napomôcť zvýšeniu podielu darcov na populáciu v niektorých krajinách. Zriadenie efektívneho systému identifikácie osôb (potenciálnych darcov počas života a/alebo po ich smrti) je kľúčový prvok pre zvýšenie miery darcovstva. V členských štátoch EÚ je takisto dôležité vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, aby sa zlepšilo fungovanie celého transplantačného systému.

V záujme rozšírenia skupiny potenciálnych darcov by mala byť široko propagovaná možnosť darcovstva od živých darcov. Zároveň však musí byť zabezpečená ochrana živých darcov a prevencia obchodovania s orgánmi. Darcovstvo orgánov a transplantácie sú liečebné postupy, ktoré si vyžadujú pozornosť obyvateľstva. V roku 2009 podľa prieskumu Eurobarometer až 55 % Európanov tvrdilo, že sú pripravení darovať svoje orgány po ich smrti, no realita je v každej krajine EÚ trochu iná. Preto dobre pripravená informačná kampaň o darcovstve a transplantáciách orgánov môže znížiť percento odmietnutí darovať orgány svojich zosnulých príbuzných zo strany rodiny a zvýšiť počet registrácií potenciálnych darcov.

 

Vyhodnotenie trojročných snáh projektu ACCORD

Vyhodnotenie trojročných snáh projektu ACCORD

Výmena odborných skúseností v rámci EÚ

 

Európska iniciatíva ACCORD, spolufinancovaná z programu EÚ pre verejné zdravie, začiatkom júna predstavila svoje výsledky a úspechyna odbornej konferencii v Madride. Jeho reprezentanti (lekári aj výskumníci) si kladú za cieľ znížiť nerovnosti v darcovstve orgánov v rámci Európy. Stále aktuálne výzvy sú: posilnenie ochrany žijúcich darcov prostredníctvom spoločných štandardov a zlepšením informačných systémov; propagáciu darcovstva orgánov zosnulých ľudí uľahčením spolupráce medzi zdravotnými profesionálmi a koordinátormi transplantačného procesu; ako aj pokračovanie zdieľania praktických vedomostí, skúseností a nástrojov zavedením praktickej spolupráce medzi krajinami – prostredníctvom „twinnings“ partnerstiev. Výsledky európskych komunitných programov musia byť však prezentované a schválené na politickej úrovni (v podobe národných politík), aby bol aj Akčný plán spolupráce medzi členskými štátmi EÚ posilnený. Len tak možno zlepšiť kvalitu a bezpečnosť samotných darcov, ako aj proces účinnosti a dostupnosti transplantačných systémov.

Božena Baluchová

Foto: Pavol Markovič

 

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs