Jazykoveda ako rôznorodá paleta možností

20.máj 2015

Jazykoveda ako rôznorodá paleta možností

Oddelenia slavistiky Filologickej fakulty Univerzity v Belehrade a Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade, spolu s Lektorátom slovenského jazyka a kultúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Literárnym informačným centrom v Bratislave nedávno usporiadali prednášky a prezentácie popredných jazykovedcov v Belehrade a v Novom Sade.

Časopis VERTIGO má zaujímavý dlhý formát, a preto ho spolu predstavili (zľava) Peter Karpinský, Marta Součková a Ján Gavura

Časopis VERTIGO má zaujímavý dlhý formát, a preto ho spolu predstavili (zľava) Peter Karpinský, Marta Součková a Ján Gavura

Stretnutie v Novom Sade, na ktorom sa zúčastnili študenti a profesori slovakistiky a iní hostia, otvorila vedúca Oddelenia slovakistiky Jarmila Hodoličová. Prednášku pod názvom To nerieš, príde mi to ako fail!, zameranú na floskuly a módne slová v súčasnej slovenčine, mala Miroslava Gavurová. Venuje sa jazykovej a komunikačnej charakteristike skratiek a časť svojho výskumu orientuje na lingvokultúrnu komparatistiku pri prekladoch z angličtiny do slovenčiny. Pracuje ako odborná asistentka na Inštitúte prekladateľstva a tlmočníctva na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity a venuje sa tiež umeleckému prekladu z anglického jazyka. Jazykovedkyňa Gavurová sa počas prednášky zamerala na predstavenie takých nových lexém, ktoré fungujú v slovenčine na Slovensku a ktoré vznikajú pod vplyvom češtiny a iných jazykov, ako napr. expanzívnej angličtiny. Ako príklady uviedla módne lexémy: nerieš to, brutálne, dostať – dostalo ma to, top (ako odevný predmet), outfit, platforma (na topánkach) a iné…

Druhá časť stretnutia v knižnici Oddelenia slovakistiky v Novom Sade patrila predstavovaniu tvorby dvoch renomovaných slovenských autorov: Petra KarpinskéhoJána Gavura, ktorých predstavila lektorka zo Slovenska Marta Součková. Každý potom hovoril o svojej tvorbe.

Peter Karpinský sa venuje dejinám spisovnej slovenčiny, vývinu slovenského jazyka, dialektológii a teórii komiksu. Píše aj pre dospelých, aj pre deti a je zároveň šéfredaktorom časopisu ZIPS (literárny zábavník pre dievčatá a chlapcov). Je aj autorom rozprávkových hier a tvorcom a režisérom detských divadelných predstavení. Podľa jeho slov detský časopis ZIPS je urobený modernejším pútavejším spôsobom v porovnaní s detským časopisom Slniečko, ktorý považuje za konzervatívnejší. V poslednom čase sa zameral aj na písanie textov piesní a ako aj iní kolegovia, organizuje literárne súťaže, na ktorých i sám ako dospievajúci autor vyrastal a dozrieval.

Ján Gavura je slovenský básnik, prekladateľ, knižný editor, univerzitný učiteľ a literárny kritik. Jeho tvorba je viac zameraná na poéziu. Založil časopis o poézii a básnikoch menom VERTIGO, ktorý vychádza päť rokov a dlhodobo edituje časopis o súčasnom umení ENTER. O svojej tvorbe a spomenutých časopisoch hovoril aj na stretnutí v Novom Sade. Študentom slovakistiky v Novom Sade a všetkým záujemcom boli k dispozícii na predaj tituly spomenutých autorov, časopisy a iné knihy, ktoré hostia priniesli zo Slovenska.

 Katarína Gažová      

 

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs