Katarína Melegová-Melichová zostala v čele MSS

9.máj 2013

MATIČIARI SI ZVOLILI VEDENIE

Na matičnom zhromaždení veľvyslanec SR v Belehrade Ján Varšo sa prihováral o solidaritu pri rozvrhovaní grantov zo Slovenskej republiky

Na matičnom zhromaždení veľvyslanec SR v Belehrade Ján Varšo sa prihováral o solidaritu pri rozvrhovaní grantov zo Slovenskej republiky

Matiční delegáti na tohtoročnom valnom, zároveň volebnom zhromaždení Matice slovenskej v Srbsku rozhodovali aj o čelných funkciách v tejto našej národnostnej organizácii. V sobotu 27. apríla v zasadacej sieni Obce Báčsky Petrovec okrem tradičných bodov rokovacieho programu, aký býva pri výročných zasadnutiach, si na čelnú funkciu znovu zvolili doterajšiu predsedníčku Katarínu Melegovú-Melichovú z Báčskeho Petrovca. Podpredsedami pre Báčku a Banát tiež, aj v ďalšom mandáte, zostávajú Vladimír Fekete z Báčskej Palanky a Pavel Baláž z Kovačice, kým na funkcii podpredsedu pre Sriem Andreja Kardelisa vystriedal takisto Staropazovčan Michal Baláž.

Na zasadnutí matičiarov v Petrovci trvajúcom celé tri hodiny predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová na úvod privítala veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade Dr. Jána Varšu a predsedu Báčskopetrovskej obce Pavla Marčoka, ako aj predstaviteľov médií a prítomných matičiarov. Po zvolení pracovného predsedníctva, v čele ktorého bola Katarína Rašetová a tvorili ho i Željko Čapeľa a Zuzana Litavská-Beňová, a ako zapisovateľka si ku nim prisadla aj tajomníčka Zdenka Chalupková, podľa schváleného rokovacieho programu matičiari začali čerpať z náplne zasadnutia. Pritom si nezabudli zvoliť overovateľov zápisnice a zistiť kvórum. Ten tvorili zástupcovia 20 miestnych matičných odborov, dokopy 66 delegátov.

Predtým ako sa matičiari dostali k rokovaniu a schvaľovaniu správ a plánov práce, prihovorili sa aj hostia. Diplomat zo Slovenska Ján Varšo sa vyznal, že už prekročil polovičku svojej diplomatickej misie v Srbsku a hovoril aj o grantoch, ktoré Slovákom v zahraničí poskytuje Slovenská republika, ako aj o nepomere medzi prihlásenými, početnými žiadosťami zo Srbska (viac ako 300 projektov) a reálnymi potrebami jednotlivých prostredí. Pozastavil sa aj pri štipendiách, ktoré pre našincov poskytuje Slovensko. Prízvukoval potrebu solidarity a transparentnosti využívania financií zdôrazňujúc, že i sám bude hľadať mechanizmy spravodlivého rozvrhovania prostriedkov. Predseda lokálnej samosprávy Pavel Marčok pozdravil matičiarov na domácej pôde, zopakoval výzvu, ktorú aj pred týždňom potencioval na matičnej Správnej rade, o nevyhnutnosti spoločného dožadovania sa sídiel súdov, ktoré budú vyhovovať aj príslušníkom slovenskej menšiny. Podnikateľ Ján Brtka sa tiež prihovoril, ozrejmujúc, prečo podnikatelia v Petrovci podporujú MSS.

Matičné voľby – delegáti z B. Palanky pri preberaní volebných lístkov

Matičné voľby – delegáti z B. Palanky pri preberaní volebných lístkov

V pokračovaní zasadnutia prítomní matiční delegáti spoločne hodnotili uplynulý rok a navrhovali doplnky k písanému materiálu tohtoročných plánov. Aj financie. V správe za rok 2012 sa uvádza, že v rámci administratívno-finančnej a bežnej činnosti kancelária ústredia MSS okrem iného vypracovala a na rôzne súbehy odovzdala početné projekty. Z činnosti orgánov MSS možno uviesť, že zhromaždenie a Správna rada vlani zasadali dvakrát, kým predsedníctvo uskutočnilo 6 zasadnutí. Okrem toho činnosť vyvíjalo aj 10 stálych matičných komisií. V rámci vydavateľskej činnosti MSS vlani svetlo sveta uzreli tieto publikácie: antológia Plášť bohyne, publikácia Jeden rok v Bielom Blate, monografia Čarovná niť v ruke ženy, brožúrka Stretnutie dolnozemských učiteľov 2012. Z vlaňajšieho vydavateľského plánu začiatkom tohto roka vytlačili aj zborník prác 80 rokov Matice slovenskej v Juhoslávii / Srbsku. Správou sú obsiahnuté rozličné aktivity ústredia MSS, predovšetkým pri organizácii Slovenských národných slávností, ale aj rozličné aktivity a bohatá činnosť početných MOMS vo svojich prostrediach.

Keď matičiari doplnili a ustálili listinu kandidátov na matičné funkcie, viacerí kandidáti sa aj predstavili, aby sa potom po vypracovaní volebných lístkov pristúpilo k voľbám. Kým komisia v zložení Jarmila Pálenkášová, Jarmila Hromčíková a Ján Záborský sčitovala hlasy, prítomní si viac posvietili na aktuálny rok a plán práce MSS. Okrem iného viacerí sa pýtali, prečo na zasadnutí nie sú prítomné aj čelné osoby Národnostnej rady, cirkvi alebo Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Keďže si členovia sami hradia cestovné, bolo počuť, že nie je nevyhnutnosťou, aby sa zasadnutia týchto grémií organizovali výlučne v Petrovci, ale ich možno usporiadať i v iných prostrediach, aby sa aj takýmto spôsobom podporili snahy jednotlivých MOMS. Diskusie sa týkali aj dlhodobého plánovania, siete súdov, poradenstva pri rozvrhovaní grantov zo Slovenska, obsažnejších informácií prostredníctvom matičného portálu a vôbec aktuálnych činností matičiarov v tomto roku. Potom zhromaždenie potvrdilo aj návrh kandidátov na matičné hodnosti a uznania za rok 2012.

Po zverejnení výsledkov volieb, okrem na začiatku uvedených matičných funkcionárov, v období nadchádzajúcich štyroch rokov zástupcami podpredsedov pre Báčku, Banát a Sriem budú Juraj Červenák z Hložian, Alena Gajanová z Pančeva – Vojlovice a Pavel Turan zo Šída. Členmi Dozornej rady sa stali Michal Šramka, Jaroslav Čiep, Pavel Baláž-Pašo, Ondrej Zahorec a Janko Bagľaš. Ich náhradníci sú Ján Zorňan, Pavel Andrášik, Stanislav Stupavský, Pavel Vereský a Ján Struhár.

J. Čiep

 

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs