Študenti ako ambasádori našej krajiny

9.máj 2013
Podpísanie zmlúv o spolufinancovaní projektu Campus Europae vymámilo úsmevy na tvárach študentov a dekanov, ale aj pokrajinského tajomníka Dragoslava Petrovića (druhý zľava)

Podpísanie zmlúv o spolufinancovaní projektu Campus Europae vymámilo úsmevy na tvárach študentov a dekanov, ale aj pokrajinského tajomníka Dragoslava Petrovića (druhý zľava)

VO VLÁDE APV PODPÍSALI ZMLUVY O SPOLUFINANCOVANÍ ŠTUDIJNÉHO POBYTU NAŠICH ŠTUDENTOV V ZAHRANIČÍ

Už je tomu desať rokov, odkedy je Novosadská univerzita časťou medzinárodnej študentskej výmeny Campus Europae. Presne toľko rokov jej účasť v tomto projekte spolufinancuje vojvodinská vláda.

Campus Europae je významný pre Vojvodinu, keďže sa zakladá na hlavných princípoch Bolonskej deklarácie, ktorá prinajmenšom ručí študentskú mobilitu, a preto ho Pokrajinský sekretariát pre vedu a technologický rozvoj aj v tomto roku podporuje. Zmluvy o spolufinancovaní študijného pobytu v zahraničí s desiatimi študentmi a dekanmi štyroch fakúlt podpísal v pondelok 29. apríla v budove pokrajinskej vlády v Novom Sade  prof. Dr. Dragoslav Petrović, podpredseda vlády AP Vojvodiny a pokrajinský tajomník pre vedu a technologický rozvoj. Vďaka finančnej podpore vo výške takmer štyroch miliónov dinárov študenti Prírodovedno-matematickej, Lekárskej, Právnickej a Filozofickej fakulty získali možnosť počas jedného akademického roka sa zdokonaľovať vo svojom odbore na prestížnych európskych univerzitách. Okrem toho pobyt v zahraničí im umožní aj zdokonaliť si cudzí jazyk, zoznámiť sa s celkovou kultúrou hostiteľskej krajiny a s jej ľuďmi. V zmysle pestovania multikultúrnosti a multilingválnosti tak vo Vojvodine, ako aj v Európskej únii, študenti v prvom semestri pobytu štúdium absolvujú v anglickom jazyku, a v ďalšom v jazyku krajiny, v ktorej sú.

Pripomínajúc, že Univerzita v Novom Sade je jedinou predstaviteľkou Srbska v projekte študentskej mobility, prof. Dr. Miroslav Vesković, rektor Univerzity v Novom Sade, zdôraznil, že táto jasná podpora vojvodinskej vlády v zmysle finančnom, mravnom a odbornom je veľmi dôležitá, zvlášť v situácii, keď naša krajina ešte stále nie je súčasťou vyvinutej Európy.

Pokrajinský tajomník Petrović vyzdvihol, že študenti, ktorí odchádzajú na zdokonaľovanie do Rakúska, Francúzska, Nemecka a Fínska sú svojráznymi ambasádormi Novosadskej univerzity, našej krajiny a kultúry. Dodal aj to, že počas desať rokov sústavnej podpory vláda AP Vojvodiny na tieto účely vyčlenila zhruba 22 miliónov dinárov.

Treba pripomenúť, že Campus Europae je študijný program pre študentov 19 univerzít zo šestnásť európskych krajín. Ide o recipročnú záležitosť: v tom zmysle doteraz už takmer sto študentov vojvodinskej vysokoškolskej ustanovizne absolvovalo študijný pobyt v zahraničí, kým štyridsiati traja zahraniční študenti boli hosťami Novosadskej univerzity. U nás nielen študovali, ale zároveň spoznávali vojvodinskú a srbskú kultúru vôbec.

V. Dorčová-Valtnerová

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs