Kiežby bolo viac takých príručiek

16.máj 2013
Autorka Anna Horvátová môže pátrať po poznatkoch na novú knihu

Autorka Anna Horvátová môže pátrať po poznatkoch na novú knihu

Jazykové príspevky v týždenníku Hlas ľudu majú dlhú tradíciu. Predstavujú určitú formu pozdvihovania jazykovej úrovne tak samotných novinárov týždenníka, ako aj čitateľov, a všeobecne Slovákov vo Vojvodine. Jazyková redaktorka týždenníka Hlas ľudu Anna Horvátová sa problematike používania nenáležitých tvarov venuje už niekoľko rokov. Svoje príspevky uverejňuje v týždenníku, v rubrike s nezvyčajným názvom JazykOmyly, a nedávno sa tá pozoruhodná kopa poznatkov dožila aj knižného vydania. Spomenutá kopa poznatkov, ale iba jej jedna časť, zhrnutá je v príručke Jazykové omyly – Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov, ktorá mala premiéru vo štvrtok 9. mája v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Príručku spoločne vydali NVU Hlas ľudu a Asociácia slovenských novinárov.

V Slávnostnej sieni, pravdaže, vládla aj slávnostná atmosféra. Striedali sa príhovory účastníkov programu: riaditeľa gymnázia Paľa Beličku, predsedníčky Matice slovenskej v Srbsku Kataríny Melegovej-Melichovej, predsedníčky Asociácie slovenských novinárov Vladimíry Dorčovej-Valtnerovej, riaditeľa NVU Hlas ľudu Samuela Žiaka, zodpovedného redaktora Hlasu ľudu Michala Ďugu, petrovského pána farára Vladislava Ivičiaka, a pravdaže, prítomným sa prihovorila aj autorka Anna Horvátová. Všetci vyjadrili potešenie nad novou jazykovou knihou.

„Osobitnou radosťou je privítať na svete novú jazykovú knihu,“ povedala predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová.

„Osobitnou radosťou je privítať na svete novú jazykovú knihu,“ povedala predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová.

Básnik Miroslav Válek kedysi rodnú reč prirovnal zamatu a meču. Citujúc verše tohto básnika Katarína Melegová-Melichová podotkla, že takým mečom Slováci na týchto priestranstvách bojujú od prvej polovice 18. storočia a napriek tomu, že sme hospodársky zdatnejší a vzdelanejší, naša jazyková úroveň je na tom horšie, a preto sú jazykové knihy a ich autori vždy vítaní, lebo oni sú tí, ktorí bdejú nad naším jazykom a napomínajú nás.

Potešenie nad novou knihou vyslovila aj V. Dorčová-Valtnerová, ktorá vyjadrila očakávanie, že táto príručka bude osožná nielen novinárom, ale aj žiakom a študentom.

Povďačné publikum, ktoré istotne očakáva ďalšiu knihu

Povďačné publikum, ktoré istotne očakáva ďalšiu knihu

V príhovore riaditeľ Hlasu ľudu Samuel Žiak podotkol, že príručka nie je vedecká práca, ale praktická príručka, ktorá je písaná jednoduchým, populárnym štýlom, a to iba s jedným jediným cieľom – aby bola zrozumiteľná pre všetkých, ktorí si chcú cibriť svoju materinskú reč. O príručke sa podobne zmienil redaktor Hlasu ľudu Michal Ďuga, ktorý okrem iného vyzdvihol význam jazykových príspevkov, ktoré sa v týždenníku uverejňujú od roku 1953. „Autorka príručky nielenže dbá o jazykovú čistotu všetkých vydaní tejto ustanovizne, ale zachytáva a analyzuje chyby, ktorých sa dopúšťajú používatelia slovenského jazyka v lexikálnej rovine, gramatike a pravopise. Príspevky píše populárnym štýlom, aby rozumeli všetci tí, ktorí sa každodenne stretávajú so srbskými termínmi a nevedome si ich privlastňujú a používajú ich ďalej ako rýdzo slovenské,“ povedal M. Ďuga.

O význame materinskej reči a jej zachovávaní hovoril pán farár Vladislav Ivičiak a knihe poprial požehnanú cestu k čitateľom, ktorým záleží na čistote materinského jazyka.

20prez-spevokolZa zúčastnenie sa na večierku všetkým prítomným sa, pravdaže, poďakovala autorka. Všetkým, ktorí sa priamo zúčastnili v zostavovaní knihy, ale aj tým, ktorých meno sa neuvádza na obálke, ale predsa boli pevnou oporou a pomocou.

Tento slávnostný večierok spevom a hudbou spestrili členovia cirkevného spevokolu za sprievodu organistu Janka Siromu a členky dievčenskej speváckej skupiny žiackeho domova hostiteľského gymnázia, ktoré nacvičila profesorka hudobnej kultúry Anna Medveďová. Keď ide o moderovanie večierka, o to sa postarali šikovné žiačky gymnázia.

K slávnostnej atmosfére prispeli aj členovia cirkevného spevokolu

K slávnostnej atmosfére prispeli aj členovia cirkevného spevokolu

J. Pániková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs