KIS Kysáč bez informačnej zložky

2.júl 2015

KIS Kysáč bez informačnej zložky

DSCF5919ZO ZASADNUTIA ZHROMAŽDENIA MESTA NOVÝ SAD

Na zasadnutí Zhromaždenia mesta Nový Sad 25. júna schválili zmeny Rozhodnutia o ustanovizniach kultúry, ktorých zakladateľom je Mesto Nový Sad. Zmeny sa vzťahujú na ustanovizne pre kultúru, informovanie a vzdelávanie kultúrno-informačných stredísk Kysáč a Mladost vo Futogu.

Ako na zasadnutí informoval Vanja Vučenović, člen Mestskej rady poverený kultúrou, návrh na zmenu bol iniciovaný Zákonom o verejnom informovaní a médiách, ktorým je medziiným stanovené, že právnickú osobu, ktorá je vydavateľom médií, nemôže priamo alebo nepriamo založiť republika, autonómna pokrajina a jednotka lokálnej samosprávy. Mesto Nový Sad je zakladateľom 11 ustanovizní kultúry a medzi nimi sú i tie hore spomenuté v Kysáči a vo Futogu, ktoré v jednom segmente svojej činnosti majú i informačnú zložku. Preto na základe zákonných predpisov Rozhodnutie o ustanovizniach kultúry, ktorých zakladateľom je mesto Nový Sad, museli zmeniť, takže do budúcna KIS Kysáč bude Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne stredisko Kysáč a podobne to bude aj s KS Mladost vo Futogu. V písanom zdôvodnení sa inak uvádza i to, že sa pre spomenuté kultúrno-informačné strediská, ktoré sú ustanovizňami kultúry, nemôžu uplatniť ustanovenia zákona o privatizácii, čo stanovila i Agentúra pre privatizáciu, lebo sa prevažne zaoberajú kultúrou a len popri tom aj informovaním. Uvedené ustanovizne od 1. júla 2015 podľa zákona už nemôžu byť vydavateľmi médií.

DSCF5926Za toto rozhodnutie hlasovalo 45 výborníkov a šestnásti nehlasovali.

Po schválení uvedených zmien Anna Chrťanová-Leskovac, riaditeľka KIS Kysáč, pre náš týždenník povedala: – Na schôdzi v Ministerstve kultúry a informovania RS sme zistili, že minister nemá porozumenie pre kultúrno-informačné strediská a neprichádzalo do úvahy posúvať termíny alebo iným spôsobom nájsť riešenie pre takéto ustanovizne, ktorých je na úrovni Srbska sedem. Podľa nového Zákona o verejnom informovaní a médiách v rámci kultúrneho nemôže byť i informačné stredisko. Neviem, aké riešenie nájdeme pre fungovanie Rádia Kysáč, ale málo toho je v mojej moci, pretože zakladateľ rozhoduje o tom, čo a ako bude. Verím, že NRSNM prostredníctvom Výboru pre informovanie a Výkonnej rady APV nájde riešenie, aby Rádio Kysáč naďalej informovalo občanov Kysáča po slovensky. Nateraz sa bude robiť aj po 1. júli a spolu s KIS Mladost vo Futogu podáme sťažnosť na patričných miestach. Ako mi povedal a ako tvrdí Vanja Vučenović, toto neznamená, že Rádio Kysáč prestane s prácou, ale sa nájde riešenie, aby naďalej pracovalo, zvlášť preto, že ide o menšinové rádio.

Na štvrtkovej schôdzi ZM Nový Sad sa rokovalo aj o ďalších 31 bodoch. Hlavným dôvodom, prečo sa zasadalo práve vo štvrtok, bola lehota, v ktorej sa muselo schváliť rozhodnutie o modeli a metóde privatizácie Mestského informačného strediska Apolo. Bol to totiž posledný deň na schválenie rozhodnutia o hodnote Novosadskej televízie, a to na žiadosť Agentúry pre privatizáciu. V opačnom prípade by táto televízia zanikla, a takto sa predsa zabezpečil normálny priebeh privatizácie tohto strediska.

Vo štvrtok sa uskutočnila ešte jedna schôdza Zhromaždenia mesta Nový Sad, avšak prebiehala za zatvorenými dverami.

Elena Šranková

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs