Konkurzy pre vedu a technologický rozvoj

28.jan 2016

Konkurzy pre vedu a technologický rozvoj

Vladimir Pavlov, pokrajinský tajomník pre vedu a technologický rozvoj

Vladimir Pavlov, pokrajinský tajomník pre vedu a technologický rozvoj

Pokrajinský sekretariát pre vedu a technologický rozvoj v tomto roku má rozpočet vo výške viac ako 763 miliónov dinárov, z čoho je pre konkurzy určené zhruba 450 miliónov dinárov.

Na dnešnej konferencii pre novinárov pokrajinský tajomník pre vedu a technologický rozvoj Vladimir Pavlov prezentoval konkurzy aktuálne na tento rok, z ktorých niektoré už štartovali.

Do 1. marca sú aktuálne konkurzy na spolufinancovanie programov / projektov v oblasti vedy a technologického rozvoja mimovládnych organizácií vo Vojvodine (rozpočet: 6 miliónov dinárov), na financovanie krátkodobých projektov osobitného významu pre udržateľný rozvoj v AP Vojvodine a určený je vedecko-výskumným organizáciám vo Vojvodine (rozpočet: 15 miliónov dinárov).

Do 1. apríla je otvorený konkurz Právo na prvú šancu, na ktorom sa môžu uchádzať nezamestnaní doktori vied (rozpočet: 8 miliónov dinárov), konkurz na financovanie projektov významných pre vedu a technologický rozvoj vo Vojvodine – dlhoročné projekty (rozpočet: 65 miliónov dinárov) atď.

Všetky ostatné konkurzy – na spolufinancovanie príprav návrhov aktivít medzinárodnej spolupráce, spolufinancovanie účasti na vedeckých zhromaždeniach, spolufinancovanie vedecko-odborných zhromaždení a pod. budú trvať počas celého roku, respektíve do 1. decembra.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs