Konštituovali Výbor pre vzdelávanie

24.jan 2019

Konštituovali Výbor pre vzdelávanie

Včera v miestnostiach NRSNM v Novom Sade bolo zasadnutie Výboru pre vzdelávanie NRSNM.

Na prvom konštitutívnom, ináč trojhodinovom zasadnutí načreli do problematiky, ktorou sa v rámci práce výboru budú zamestnávať. Po privítacích slovách predsedu spomenutého výboru Janka Kolárika, prítomným sa prihovorila i predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová. Zaželala členom, aby zrealizovali všetko, čo si na stredajšom zasadnutí naplánovali a prisľúbila im svoju pomoc.

Potom výbor konštituovali. Predsedom Výboru pre vzdelávanie (VPV) je Janko Kolárik, podpredsedníčkou Katarína Vrabčeniaková a členmi Tatiana Brtková, Mária Andrášiková, Božena Levárska, Mariena Korošová, Juraj Súdi, Tatiana Naďová, Tatiana Németová, Miluška Kolárová, Zuzana Halabrínová a Rasťo Dudok.

Svetlana Zolňanová, koordinátorka VPV a členka Výkonnej rady poverená oblasťou vzdelávania, informovala o vlaňajšj činnosti Výboru pre vzdelávanie. Okrem iného povedala, že toho času je 309 žiakov v prvom ročníku v slovenských triedach v 17 základných školách. Avšak, podľa informácií, ktorými disponujú predškolské ustanovizne, možno od septembra očakávať 274 prvákov, čo je o jednu triedu menej.

Informovala i o tom, že keď ide o hodiny slovenčiny s prvkami národnej kultúry treba konštatovať veľký posun dopredu. V tejto chvíli sa na 39 ZŠ uskutočňuje vyučovanie voliteľného predmetu slovenčiny s prvkami národnej kultúry, čo financuje ministerstvo, a je tam 1040 žiakov. Pred dvoma rokmi ich bolo 648 a vlani 930. Počet žiakov stúpa a keď ide o základné a stredné školy v slovenských triedach je 2740 žiakov, čo je zhruba o 200 žiakov menej ako v roku 2012.

Na včerajšom zasadnutí navrhli členov komisie pre štipendiá a to Tatianu Brtkovú, Vieroslavu Struhárovú, Libušu Simendićovú a Janka Havrana. Okrem iného odzneli i informácie zo zasadnutí na ministerstve v Belehrade a hovorilo sa aj o aktivitách vyplývajúcich zo zákonov v oblasti vzdelávania.

Najviac času na zasadnutí venovali vypracovaniu Plánu práce Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2019 a predbežného finančného plánu. Predseda Kolárik po zasadnutí informoval, že sa zamerajú v prvom rade na zveľaďovanie vyučovania slovenského jazyka, ako i vyučovania slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry.

Tiež na činnosť predškolských ustanovizní, základných a stredných škôl, vysokoškolských inštitúcií. Spomenul tiež odborné zdokonaľovanie učiteľov, organizovanie súťažení zo slovenského jazyka a nábor žiakov do slovenských tried. Tento výbor v bežnom roku bude nakladať prostriedkami v hodnote 3 910 000 dinárov.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs