Malí ekológovia s veľkým uvedomením

11.sep 2014

Malí ekológovia s veľkým uvedomením

NAJÚSPEŠNEJŠÍ V PROJEKTE PRE ČISTEJŠIE A ZELENŠIE ŠKOLY VO VOJVODINE

 

Zem nepatrí človeku, človek patrí Zemi – my sme súčasťou Zeme a Zem je súčasťou nás. Indiánsky náčelník Seattle
Tímová práca vo Včielke určite nechýba

Tímová práca vo Včielke určite nechýba

Vštepovať lásku k prírode a jej zachovaniu je potrebné od útleho veku. Nielen doma, ale aj v škole by sa deťom malo poukázať na význam zachovania životného prostredia. Vláda AP Vojvodiny už päť rokov realizuje projekt Pre čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine, v ktorom za zúčastňuje čoraz viac predškolských ustanovizní, ako aj základných a stredných škôl.

V predchádzajúcich rokoch v projekte sa zúčastnilo okolo 300 základných a stredných škôl a predškolských ustanovizní. V piatok 5. septembra udelili uznania najúspešnejším vzdelávacím ustanovizniam na tento rok.

Pokrajinský tajomník pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá Mihály Nyilas pochválil všetky zúčastnené školy a, ako povedal, vďaka tomuto projektu a pedagógom, ktorí spolu s deťmi pracujú na realizácii projektu, rastie povedomie detí o význame ochrany životného prostredia. „Záujem o ochranu prírody nie je viditeľný iba v školách. Svoje vedomosti a skúsenosti deti presadzujú aj doma, čo zase prispieva k tomu, aby mestá, v ktorých žijeme, boli zelenšie a príjemnejšie pre život,“ povedal tajomník Nyilas.

V tomto roku sa do programu zapojilo až 93 škôl, no iba 24 sa našlo medzi najúspešnejšími, pre ktoré boli prichystané diplomy a početné odmeny. Medzi odmenenými je aj niekoľko slovenských vzdelávacích ustanovizní – PU Včielka v Báčskom Petrovci, ZŠ 15. októbra v Pivnici, ZŠ Jána Kolára v Selenči, ako aj ZŠ Žarka Zrenjanina v Maglići.

Lenka Víziová – jedna z nositeliek projektu v pivnickej škole

Lenka Víziová – jedna z nositeliek projektu v pivnickej škole

Všetky ocenené školy mali jeden cieľ – pozdvihnúť ekologické povedomie u detí, poukázať na využitie obnoviteľných zdrojov energie, no každá z ocenených mala svoj osobitný ekologický plán.

V PU Včielka v Báčskom Petrovci najmladší občania mali možnosť posiať a zasadiť kvety, stromky a liečivé rastliny, o ktoré sa starali spolu s pedagógmi, a pritom sa konkrétne učili o ich význame pre naše okolie. Riaditeľka PU Zuzana Pašićová pochválila tento projekt a, ako povedala, oveľa účelnejšie je prebudiť u detí záujem o prírodu konkrétnou prácou ako samotným rozprávaním.

Maglićania sa nemusia obávať o zelené plochy

Maglićania sa nemusia obávať o zelené plochy

Ekologickým uvedomením sa môže pochváliť aj pivnická základná škola. V mene školy cenu prebrala prof. biológie Lenka Víziová. Zdôraznila, že v projekte boli zapojení početní členovia kolektívu, a predovšetkým deti. „Zapojené boli všetky deti. Mnohým našim žiakom je tento projekt známy, keďže sme sa zúčastnili už po piatykrát. Naše aktivity nie sú žiadne inovácie, ale to, čo potrebujeme v praxi. Dobre sme rozpracovali zber odpadu, v rámci ktorého sme mali akcie zberu plechoviek, papiera, sklaplastu, a pričinili sme sa aj o triedenie odpadu na úrovni osady. Konštantne sa zaoberáme kompostovaním a snažíme sa aj vplývať na našich spoluobčanov, aby nespaľovali na uliciach, ale kompostovali.“ Pivnickým žiakom nejde iba o to, aby ich škola a okolie bolo čisté a zelené. Starajú sa aj o zvieratá. Kedysi na školskom komíne svoje hniezdo mal bocian, ktoré zbúrala búrka. Postavili jedinečnú platformu a zostáva čakať, či sa po mnohých rokoch bociany znovu umiestnia v ich škole.

Členom základnej školy v Maglići tiež záleží na tom, aby ich žiaci vedeli, ako chrániť životné prostredie. Milada Stanković, profesorka biológie, nám povedala, že stále pracujú na pozdvihnutí ekologického povedomia svojich žiakov, o čom svedčí aj fakt, že sa každoročne nachádzajú na zozname odmenených škôl, ale aj za posledných sedem rokov sú medzi prvými v Srbsku v zbere plechoviek. Hrdí sú aj na početné exotické byliny a stromy v školskom dvore a príležitostnými programami si pripomínajú všetky dôležité „ekologické“ dátumy.

Jasmina Pániková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs