V ARADÁČI ZASADALA SPRÁVNA RADA MSS: Mladí sa musia viac činiť

8.dec 2019

V ARADÁČI ZASADALA SPRÁVNA RADA MSS: Mladí sa musia viac činiť

V sobotu 7. decembra v Slovenskom dome v Aradáči zasadala Správna rada Matice slovenskej v Srbsku. Rokovalo sa o tohtoročných Slovenských národných slávnostiach, aktivitách MSS medzi dvomi zasadnutiami, zaznamenávaní 30. výročia obnovenia MSS, prijatí kolektívnych členov do MSS, ako aj o statuse petrovského MOMS.

Matičiarov pozdravil aj zástupca primátora mesta Zreňanin Duško Radišić

Na začiatku zasadnutia minútkou ticha vzdali úctu matičiarom, ktorí viacej nie sú medzi nami. Členov SR najprv privítali predsedníčka aradáčskeho MOMS Erka Viliačiková a zástupca primátora mesta Zreňanin Duško Radišić, ktorý vyjadril uspokojenie nad tým, že si Matica zvolila Aradáč pre toto svoje zasadnutie. Kladne sa vyjadril aj o činnosti aradáčskych Slovákov a informoval, že mesto Zreňanin pracuje na odkúpení Labátovej sály, neformálneho aradáčskeho domu kultúry, ktorá je v procese reštitúcie vrátená niekdajším majiteľom.

Analyzujúc tohtoročné SNS Ivan Zafirović z Vojlovice povedal, že sa jemu osobne Slávnosti páčili avšak zapochyboval, že bolo až tak mnoho hostí, ako sa to v informácii uvádza. Zároveň vyjadril mienku, že v organizácii stretnutia študujúcej mládeže v Báčskej Palanke treba niečo zmeniť, aby to stretnutie bolo pútavé pre mladých a poznamenal, že študent, ktorý dostane štipendium NRSNM, by musel mať aspoň morálny záväzok zúčastniť sa tohto stretnutia.

Michal Spevák pripravil návrh koncepcie osláv 30. výročia obnovenia MSS

V rozprave na túto tému odzneli konštatácie, že mladí sa rozpŕchli po svete, ale, že aj tí, ktorí zostali, nemajú záujem (Mária Kováčová a Vladimír Fekete), teda nemožno očakávať, aby na každé podujatie prišli všetci. Mladí si musia uvedomiť, že nemôžu len starí všetko robiť a mladí iba čakať na štipendiá (Rastislav Surový).

V pokračovaní Správna rada schválila iniciatívu na oslavu 30. výročia obnovenia MSS a zvolila 15-členný oslavný výbor. Prvý predseda obnovenej MSS Michal Spevák predostrel aj orientačný návrh koncepcie osláv, ale sa o ňom najprv zmieni oslavný výbor a iba potom aj SR.

V rámci správy o činnosti MSS medzi dvomi zasadnutiami predseda MSS Ján Brtka o. i. povedal, že jednou zo základných úloh je realizácia projektu Slovenského domu v Novom Sade:

Prof. Miroslav Vitéz odborne ozrejmil problematiku týkajúcu sa statusu MOMS Petrovec

Obávam sa však, či to vôbec budeme môcť dotiahnuť ku koncu bez pomoci materského štátu, lebo z tých peňazí, ktoré nám štát sľuboval, stále ubúda. Najprv to bolo 6 miliónov a teraz už mám informáciu, že dostaneme iba 2 milióny“.

Keď ide o prinavrátenie 10 jutár niekdajšej matičnej pôdy v chotári Nových Karloviec povedal, že Matica disponuje všetkými potrebnými dokladmi o tej pôde, ktorá sa jej môže vrátiť prostredníctvom cirkvi. Rovno preto sa v spolupráci so SEAVC konajú prípravy na to, aby sa aj úradne podala žiadosť na prinavrátenie pôdy Matici. Proces prinavrátenia matičnej pôdy v kulpínskom chotári je však na začiatku, lebo v Matici nedisponujú číslami katastrálnych parciel, ktoré by bolo treba vrátiť a bez toho nemožno ani začínať konanie.

Jarmila Hromčíková z Bieleho Blata podala informáciu o účasti matičnej delegácie na volebnom zhromaždení Svetového združenia Slovákov

Odznela aj informácia o tom, že Matica zabezpečila knihy a iné potreby pre prváčikov, ktorí sa učia po slovensky. Na poznámku, že podobnú pomoc treba zabezpečiť aj pre deti, ktoré sa zapisujú na hodiny slovenčiny s prvkami národnej kultúry, Svetlana Zolňanová informovala, že NRSNM od roku 2005 dáva bezplatne učebnice všetkým deťom, ktoré sa zapisujú na tieto hodiny. K tomu financuje učiteľa slovenčiny v materských školách v šiestich prostrediach, vlani dosiahla otvorenie vyučovania slovenčiny na Gymnáziu J. J. Zmaja v Novom Sade a tohto roku aj v strednej technickej a hudobnej škole. Žiaľ, pre nezáujem žiakov vyučovanie slovenčiny zaniklo na gymnáziu v Šíde. Bolo však počuť aj kritické slová na účet riaditeľov jednotlivých škôl, najmä tých z Petrovca a okolia, ktorí neprišli vyzdvihnúť bezplatné knihy pre prvákov, pri čom sa nastoľuje otázka, aký je ich postoj voči tej inak celkom slušnej donácii a najmä voči Matici, ktorá tú donáciu zabezpečila.

Ivan Zafirović z Vojlovice, ako aj obvykle mal rad pripomienok, ale aj konštruktívnych návrhov

Príliš nepotrebná dilema sa zjavila pri rozoberaní žiadosti o prijatie združenia občanov Slováci a spolužitie za kolektívneho člena MSS. V polemickej rozprave Za a Proti prijímaniu združení občanov do Matice prevládla mienka, že sa o tom malo uvažovať pri vynášaní Stanov MSS, a keďže platnými Stanovami, tak ako aj všetkými predošlými je určená možnosť začlenenia kolektívnych členov, väčšinou hlasov je rozhodnuté, že žiadosť združenia Slováci a spolužitie treba postúpiť zhromaždeniu, ktoré o nej rozhodne v súlade s kritériami na príjem kolektívnych členov do MSS.

Polemicky sa hovorilo aj o statuse petrovského MOMS. Člen legislatívnej komisie Michal Spevák totiž povedal, že by bolo treba vidieť, či pôvodný MOMS jestvuje, a ak jestvuje tak by združenie Miestny odbor Petrovec Matice slovenskej v Srbsku bolo potrebné upraviť tak, aby nebolo konkurencia Matici. Odpovedala Katarína Melegová-Melichová: „Nevidím ako Miestny odbor môže byť konkurencia Matici. Miestny odbor nezanikol a voči ústrediu si spĺňa všetky povinnosti. O tom dáva vedieť stále, počas celého roka, lebo je činný a nevidím príčinu, aby sa rozprávalo o tom, že MOMS Petrovec je zahasený. MOMS Petrovec iba v súlade s vtedy platnými stanovami urobil to, čo sa rozhodlo na správnej rade a zhromaždení, čiže dostal samostatnú formu“.

Katarína Melegová-Melichová: “MOMS Petrovec nezhasol“

Nasledovala obsiahla výmena mienok, v ktorej nikto nepopieral petrovskému MOMS výnimočnú aktivitu, iba že, ako to povedal profesor Miroslav Vitéz: „Vo verejnosti už dlhšie jestvuje kauza o dvojitosti petrovského MOMS, že proste sa vytvára mylná predstava, ktorý MOMS je autentický a organizačnou zložkou MSS, a táto kauza spôsobuje aj vážne právne následky“. Diskusiu uzavrel podpredseda MSS Janko Havran: „Mne najviac prekážajú tie procedurálne veci. Vy ste aktívni, a potrební ste Matici, iba že potrebujeme doklad o tom, či sa MOMS transformoval do právnickej osoby pod názvom Miestny výbor Petrovec Matice slovenskej v Srbsku, alebo nie. Ak že nám to doručíte, všetko ostatné sa ľahko dorieši“ povedal J. Havran, a predsedníčka petrovského MOMS Katarína Melegová-Melichová prisľúbila, že ten dokument bude doručený ústredni.    

Záver zasadnutia poznačila kratšia rozprava o tom, ako zamedziť založenie politických strán, ktoré sa predstavujú ako slovenské, ktorú v ústrety voľbám nastolil Ivan Zafirović. Konštatované je však, že Matica je bezmocná, lebo zákon dovoľuje každému, aby sa vyjadril ako chce, a ako príklad sú uvedené tri slovenské strany v Kragujevci, ktoré na účet toho, že sú proslovenské (hoci len na papieri) úplne legitímne čerpali aj určité prostriedky z fondov určených Slovákom v Srbsku.

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs