Mnohé otázky sú riešené

29.mar 2013

Zuzana Lenhartová, podpredsedníčka NRSNM

Zuzana Lenhartová z Kovačice, podpredsedníčka NRSNM a členka Výboru pre vzdelávanie NRSNM, pozitívne hodnotí desaťročnú prácu NRSNM.

− Som podpredsedníčkou Národnostnej rady už druhý mandát a som na to veľmi hrdá, a to preto, že vďaka tomuto postu môžem ľuďom pomôcť, poradiť, usmerniť ich. Často zastupujem pani predsedníčku na podujatiach v Banáte, keď je znemožnená pricestovať. Doteraz sme navštívili všetky osady v Banáte, kde žijú Slováci – mali sme tam aspoň po jednom zasadnutí – s cieľom zmapovať situáciu v každom prostredí, oboznámiť sa s problémami, ale i pomôcť, koľko sa môže. Odvtedy ako máme Zákon o národnostných radách, vieme, ako máme fungovať, aké sú naše kompetencie. Mám pocit, že pozitívne pôsobíme vo všetkých oblastiach: vo vzdelávaní, v kultúre, informovaní a úradnom používaní jazyka a písma. Aj keď sa vynoria nejaké problémy, ľudia vedia, koho majú poprosiť o pomoc, vysvetlenie. Myslím si, že sme prítomní v každom našom prostredí, že proste podávame nápomocnú ruku všade tam, kde môžeme pomôcť. Výsledky práce NRSNM sú viditeľné vo všetkých oblastiach nášho spoločenského života. Keď ide o kultúrne diania, môžem pozitívne ohodnotiť prácu NRSNM, zvlášť keď ide o realizáciu veľkých a významných projektov, akým je založenie Múzea vojvodinských Slovákov v B. Petrovci, kúpa Pamätného domu Martina Jonáša v Kovačici. Naposledy, teda 4. marca, NRSNM schválila dôležité rozhodnutie, keď poverila Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov organizačným zabezpečovaním kultúrnych podujatí osobitného významu pre slovenskú národnostnú menšinu v Srbsku. Sú to: Festival ľudových tanečných a speváckych skupín a orchestrov Tancuj, tancuj…, Detský folklórny festival Zlatá brána, Festival slovenskej tradičnej piesne Stretnutie v pivnickom poli, Festival slovenskej hudobnej tvorby Zlatý kľúč, Festival slovenskej hudobnej tvorby pre deti Letí pieseň, letí, Prehliadka slovenských divadelných súborov Divadelný vavrín a Prehliadka detskej divadelnej tvorby 3 x Ď.

V rámci NRSNM pôsobí od jej založenia aj Výbor pre vzdelávanie, ktorý svoje aktivity prezentuje cez činnosť členov v odborných tímoch a aktívoch s cieľom zachovania a zveľaďovania školstva v slovenskej reči.

– Výsledkom snáh Výboru pre vzdelávanie NRSNM sa za posledných desať rokov začala vyučovať slovenčina v tých prostrediach a školách, kde v minulosti postupom času prišlo k jej zániku, – pripomína spolubesedníčka. – Pomohli sme mnohým školám vo financovaní niektorých projektov, pri zabezpečení učebníc, pri vyučovaní slovenčiny, otváraní slovenských tried a podobné. S predsedníčkou Výboru pre vzdelávanie Svetlanou Zolňanovou sme navštívili všetky školy tak v Banáte, ako i v iných prostrediach, a snažili sme sa im pomôcť. Často sme mali rozhovory i s rodičmi tam, kde sú problémy pri zápise žiakov do slovenských tried. Pre školy, v ktorých sa slovenčina vyučuje fakultatívne, každý rok zabezpečujeme žiakom bezplatné učebnice. Pritom mnohí žiaci z našich škôl každoročne pobudnú na Slovensku, práve vďaka projektom a spolupráci so Slovenskou republikou a naši učitelia absolvujú tam užitočné semináre. Pochvalne sa môžem zmieniť i o učebniciach, ktoré píšu alebo zostavujú naši učitelia. Omnoho lepšie a ľahšie sa s nimi pracuje a zostavujeme i testy pre žiakov 8. ročníka. Vďaka NRSNM, ktorá už 10 rokov poskytuje štipendiá kádrom pre potreby našich škôl, môžem povedať, že takmer vo všetkých školách máme odborne zastúpené vyučovanie všetkých predmetov. Už 10 rokov pomáhame aj stredoškolákom, ktorí sa zapisujú na štúdiá na Slovensko. K racionalizácii školského systému sa snažíme pristupovať strategicky, premyslene a odborne, a tak zabezpečiť kvalitný vzdelávací systém uctievajúci práva a zákonné predpisy štátu, v ktorom žijeme. Veľmi dobre spolupracujeme s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a s inými inštitúciami na Slovensku, ako aj s Pokrajinským sekretariátom pre vzdelávanie a Ministerstvom osvety Srbska, – povedala nám tiež podpredsedníčka Z. Lenhartová a na záver dodala: – Veľká pozornosť sa venuje spolupráci s ostatnými predstaviteľmi menšín, spoločne vystupujeme vo verejnosti a na úradoch.

A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs