Môj slovenský príbeh v Petrovci

17.feb 2019

Môj slovenský príbeh v Petrovci

Prezentácia fotografickej monografie Môj slovenský príbeh sa včera večer uskutočnila v Báčskom Petrovci. Hostiteľmi autora fotografií a vydavateľov bol tím YMCA a Folklórny súbor Petrovčan.

O Petrovi Dešićovi z Čelareva, fotografovi samoukovi, vie už takmer celá slovenská verejnosť vo Vojvodine, ale aj širšie. Už niekoľko rokov fotografuje Slovákov po celej Vojvodine.

Jeho fotografie dokonca oživujú niektoré zabudnuté slovenské zvyky a tak zachovávajú tradíciu a dedičstvo jedného národa.

Peter navštívil aj všetky tri regióny vo Vojvodine a tunajších obyvateľov Slovákov a nahral viac ako tisíc fotografií.

Vo viacerých slovenských prostrediach, ale aj v Belehrade, Dešić už úspešne absolvoval viaceré výstavy týchto fotografií. Petrovská verejnosť tiež mala možnosť zoznámiť sa s fotografiami Petra Dešića počas Slovenských národných slávností vlani v auguste.

Monografia

Niektoré z týchto fotografií sa naposledy ocitli vo fotografickej monografii Môj slovenský príbeh – vojvodinskí Slováci prostredníctvom objektívu Petra Dešića, ktoré vyšlo koncom minulého roka v náklade 300 exemplárov.

Publikáciu vydalo Kreatívne centrum pre cestovný ruch, umenie a kultúru z Kovačice. Monografia obsahuje viac ako 150 kvalitných Dešićových fotografií, ktoré do celku knihy vybrali Ivana Svetlíková a Pavel Sampor. Oni sú zároveň aj autormi úvodného textu o dejinách osídlenia Slovákov v tejto oblasti.

Prvý krst fotomonografie sa uskutočnil 17. januára v Bratislave v Slovenskej republike a druhý 3. februára v Kovačici.

Prezentácia v Báčskom Petrovci

Tretiu prezentáciu uvedenej publikácie uskutočnili včera večer v Báčskom Petrovci v miestnosti mládežníckeho združenia YMCA Serbia vo Vrbare.

V rámci verejného predstavenia knihy predstaviteľka petrovského združenia YMCA Martina Benková privítala hostí a návštevníkov. Počas celej prezentácie na stene sa točili zábery z knihy.

Tento večierok bol v duchu rozhovoru, kde Martina kládla otázky hosťom – autorovi Petrovi Dešićovi a vydavateľom z Kovačice Ivane SvetlíkovejPavlovi Samporovi. Tí sa snažili dopodrobna vysvetliť ako prišlo ku ich vzájomnej spolupráci. Tiež ako písali projekt na vydanie publikácie a vôbec, čo všetko čitateľ nájde v samotnej knihe.

Večierok svojim spevom spríjemnil Pavel Poniger Forero za hudobného sprievodu Zdenka Makovníka.

Po ukončení večierka záujemcovia si knihu mohli kúpiť.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs