V nasledujúcej časti ja sprevádzam…

30.júl 2015

V nasledujúcej časti ja sprevádzam…

Určite ste sa dovtípili, že konštatácia v titulku nie je nič iné len svojrázna slovná hra, či úvod na vysvetlenie slov nasledujúci a sprevádzať. Nie náhodou sú zaradené spolu, i keď nemajú ani z gramatického hľadiska, ani z významového nič spoločné. Jedno však majú spoločné, a to je časté použitie ich nesprávnych obmien, ktoré sú čo do znenia také blízke, ale keď ide o jazykovú správnosť, veru sa odlišujú.

Tak namiesto slov sprievod, sprevádzať neraz použijeme „doprovod“, „doprevádzať“. Zdá sa, že ide len o nebadaný odtienok slov, avšak spisovná slovenčina tieto druhé hodnotí ako nespisovné. Rovnaký prípad je i pri prídavnom mene nasledujúci. Tu sa objavuje takmer rovnako znejúci výraz „nasledovný“, avšak slovníky slovenského jazyka rozdiely medzi týmito dvoma slovkami cítia. Vhodnejšie sú tieto slovká: takýto, tento. Aj namiesto príslovky „nasledovne“ vhodnejšie sú: týmto spôsobom, takto, teda. Pri uvádzaní toho, kto nasleduje (v poradí), teda ďalší; budúci (v časovom odstupe) treba použiť nasledujúci, napr.: „Na nasledujúci týždeň nás budú sprevádzať ženy a takýmto spôsobom ukážu svoju mimoriadnu schopnosť.“

Anna Horvátová

A. HORVÁTOVÁ
A. HORVÁTOVÁ

ANNA HORVÁTOVÁ (1968) Je jazykovou redaktorkou v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu. V roku 1995 nastúpila do pracovného pomeru v NVU Hlas ľudu. Stará sa o jazykovú čistotu týždenníka Hlas ľudu, mládežníckeho časopisu Vzlet a knižných vydaní. V roku 2013 vydala príručku pod názvom Jazykové omyly – Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov, ktorej vydavateľmi sú NVU Hlas ľudu a Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: horvatova@hl.rs