Neviditeľné a iné fronty

12.dec 2014

Neviditeľné a iné fronty

Prvé dva roky...

Prvé dva roky…

Pozerať sa dozadu, aby sme sa lepšie zorientovali dopredu, čerpať silu z otrasov, učiť sa na chybách, vydávať sa na cesty historické a vracať sa k dejinám… Je ozaj mnoho dôvodov všímať si obsahy a odkazy výstav usporiadaných k stému výročiu vypuknutia prvej svetovej vojny. Veľkej nielen podľa území a dejísk, kde sa konala, ale aj podľa toho, že v nej bojovalo takmer 70 miliónov vojakov. A predovšetkým tragickej, keďže sa ako najväčšia a plná hrôz kataklizma svojej doby neobišla bez desiatok miliónov zabitých, zranených, ovdovených, osirelých osôb.

Veľké utrpenie pred storočím hlboko zasiahlo a bytostne sa dotklo nielen vtedajšieho svetového a nášho obyvateľstva, ale i mnohých štátov, národov, oblastí. Ani Vojvodina nebola výnimkou. Hoci strategicky vyčlenená z priamych vojnových dianí, predsa mala svoje neviditeľné a iné fronty spôsobené predovšetkým hlbokými spoločensko-politickými zmenami.

S prianím stavať na predvojnovej a vojnovej kontinuite, štyria autori výstavy Neviditeľné fronty – Vojvodina a prvá svetová vojna, čiže Predrag Bajić, Vojislav Martinov, Kristina Menešiová a Drago Njegovan sa rozhodli zoskupiť množstvo originálnych exponátov: od zbraní po dokumenty. A teda podujatie, ktoré v Múzeu Vojvodiny v Novom Sade odštartovalo 25. novembra, chronologicky a tematicky členiť. Začali ho ukážkami predvojnových politických pomerov vo Vojvodine, ktorá vtedy bola súčasťou Rakúsko-Uhorska, a Sarajevským atentátom, aby pokračovali témami, ako sú diania na balkánskych bojiskách pred storočím, Solúnsky front, represie vo Vojvodine, rakúsko-uhorská propaganda, dobrovoľníci v srbskom vojsku. Záver tematicky poznačili exponáty vzťahujúce sa na Veľké národné zhromaždenie v Novom Sade, ako i na dni pripojenia sa Vojvodiny novému štátu. Aby sa im takýmto koncept vydaril, opierali sa nielen o exponáty Múzea Vojvodiny, ale aj ďalších inštitúcií: Múzea Sriemu, Múzea juhoslovanského vojnového letectva, Múzea mesta Nový Sad, Mestského múzea Subotice, Rukopisného oddelenia Matice Srbskej, predmetov zo súkromných zbierok.

Z dávnych zbraní a vyznamenaní

Z dávnych zbraní a vyznamenaní

Tak vznikli mnohé ukážky ďalšieho fragmentu dianí, plných smútku, otrasov a drám, ktoré rovno pred storočím výrazne otriasali týmito priestormi. Sú nielen dokumentom doby, ale i varovaním, že zlo v rôznych podobách pretrváva stále a číha dodnes. Veď nie náhodou vzniklo to známe: kto sa z dejín nepoučí, bude ich musieť zopakovať. A nie sú to vôbec lekcie ani príjemné, ani ľahké.

                                                                                                                                            Oto Filip

 

 

 

Z dávnych zbraní a vyznamenaní

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs