Ničme to, čo nás ničí

6.mar 2013

V Srbsku sa ročne vyprodukuje 27 000 ton akumulátorov, zo zahraničia dovezie alebo doma vyrobí asi 80 000 ton elektrického a elektronického odpadu, vyprodukuje asi 50 000 ton odpadových olejov. V závislosti od produktov, ich rôzne množstvá a percentá sa recyklujú, no ešte stále ich zostáva dosť, a to zamoruje prírodu. V porovnaní s obdobím pred pár rokmi, keď najvýraznejším problémom bola absencia separácie a spracovania nebezpečných odpadov, predsa sme sa pohli o čosi vpred. Pričinil sa o to i projekt Posilňovanie inštitucionálnych kapacít na riadenie nebezpečného odpadu, ktorý v uplynulých dvoch a čosi rokoch spoločne realizovali naše Ministerstvo energetiky, rozvoja a ochrany životného prostredia a Agentúra pre životné prostredie Rakúska, za podpory Európskej únie. Podľa tajomníka Dr. Slobodana Puzovića, ktorý nedávno v mene Pokrajinského sekretariátu pre urbanizmus, stavebníctvo a ochranu životného prostredia v Zhromaždení APV hovoril o doterajších výsledkoch projektu, jeho osobitným prínosom je vypracovanie národných plánov na riadenie viacerých druhov nebezpečných odpadov, zaškolenie odborníkov uplatňovať vysoké európske štandardy pri riadení nebezpečných odpadov, vypracovanie zoznamu odpadmi zamorených oblastí, ako i stanovenie priorít na ich sanáciu. Na snímke je záber zo zasadačky číslo 1 Zhromaždenia APV, v ktorej bola prezentácia ekologického projektu.

                                                                                             O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs