O ustanovujúcej schôdzi VR NRSNM

21.feb 2019

O ustanovujúcej schôdzi VR NRSNM

Na rokovacom programe včerajšej ustanovujúcej schôdze výkonnej rady Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade bolo navrhnutých úhrnne 27 očíslovaných bodov rokovacieho programu a 30 tzv. podbodov.

Médiám bolo umožnené snímať začiatok schôdze, ktorá trvala viac než poldruhahodiny. Po jej ukončení novinári mali možnosť opýtať sa na to, čo sa dialo za zatvorenými dverami.

Zostava VR NRSNM

Po schôdzi novinári boli pozvaní do úradu predsedníčky NRSNM, kde im – bez patričného úvodu – na otázky odpovedal predseda a podpredsedovia výkonnej rady.

Ako ozrejmil predseda VR, na schôdzi „najdôležitejšie bolo, že bola konštituovaná výkonná rada“ a poinformoval o jej zostave (zvolila ju NRSNM na 2. schôdzi 28. decembra 2018 v Báčskom Petrovci, o čom už médiá informovali – pozn. J. B.).

Predseda VR NRSNM je Miroslav Tomáš, podpredsedovia sú: Anna Huďanová a Branislav Kulík a členovia: Svetlana Zolňanová (vzdelávanie), Ján Makan (kultúra; na schôdzi absentoval), Zlatko Lenhart (informovanie), Janko Havran (úradné používanie jazyka a písma).

„Mali sme dnes na prvej schôdzi 27 bodov, ktoré posúvame na ďalšie zasadnutie, ktoré sa plánuje na 27. februára, keď bude zasadať Národnostná rada“ povedal Tomáš a dodal: „Snažíme sa, aby všetci Slováci boli spokojní a aby sme umožnili všetkým, aby boli lepšie podmienky pre kultúru, jazyk, vyjadrovanie atď.“

Rozpočet – tak ako doteraz

Novinárov zaujímalo i stanovisko VR k správam Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a Múzea vojvodinských Slovákov. „Boli aj tie body, ale to ešte bude schválené na Národnostnej rade“ znela odpoveď predsedu VR NRSNM. Na našu otázku, či sú nejaké novinky ohľadne rozpočtu, povedal: „Sú nejaké novinky, čo sa týka samého rozpočtu, ale priemerne je to tak, ako bolo aj v minulých rokoch, takže…“

Zaujímalo nás taktiež, či takýto spôsob práce VR bude praktikovať aj v budúcnosti, alebo, či novinári budú môcť byť prítomní aj na schôdzach. Zareagovala podpredsedníčka Huďanová: „Toto bolo prvé zasadnutie výkonnej rady; keďže bolo konštitutívne, tak nemusí znamenať, že to bude zabehaná prax, teda nemusí znamenať, že to bude tak, ako bolo dnes večer. Inak konštitutívna bola trošku dlhšia a všetko sa robilo v takej dobrej nálade, pozitívna energia bola, všetci sme boli jednotní. Máme nádej, že tak bude aj na Národnostnej rade, nie ako minulé štyri roky; že nebudú ťažké slová, že nebudú urážky, že sa dáme dokopy a pre dobro Slovákov budeme pracovať najlepšie, čo môžeme.“

Bez údajov z NVU Hlas ľudu

Záverom sme sa spýtali, kto vlastne pripravil správy výborov a inštitúcií. Odpovedal podpredseda Kulík: „Koordinátori. S tým, že bývalí predsedovia schválili, samozrejme, každý svoju správu.“ Na otázku, či boli podané všetky správy, s ktorými VR počítala, povedal: „Novinovo-vydavateľská ustanovizeň nepodala správu o činnosti, nepodala finančnú správu, nepodala plán na nastávajúce obdobie, ani finančný plán, aj keď bola viac krát vyzývaná aj mailom, aj telefonicky. Dúfame, že po Národnostnú radu to vykonajú.“

Ak schôdza, tak nie tlačovka

Otázky vedúcim Výkonnej rady NRSNM okrem novinára Hlasu ľudu kládli aj kolegovia zo slovenských redakcií Rádio-televízie Vojvodiny. Predtým trpezlive, napriek nemilému prekvapeniu, v dobrej nálade čakali na chodbe na ukončenie seansy za zavretými dverami. Viacej ich prekvapila skutočnosť, že tí, ktorí ich pozvali na schôdzu, nie na tlačovku, nemali čo povedať na úvod.

Mimochodom, na chvíľu, keď ich pozvú do zasadačky, riaditeľky Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a Múzea vojvodinských Slovákov Anna Chrťanová-Leskovcová a Anna Séčová-Pintírová tiež čakali – v kuchynke.

Na pozvánke, ktorú Hlas ľudu dostal v pondelok 15. februára popoludní sa jednoznačne oznamuje, že ide o pozvanie na zasadnutie Výkonnej rady NRSNM, ktoré sa uskutoční v stredu 20. februára 2019 so začiatkom o 18 h. Teda nedostali sme pozvánku na tlačovku.

Keďže médiá žiadne podkladové materiály nedostali a na schôdzi neboli, nemôžeme informovať o ich obsahu. Ani o tom, ako sa členovia výkonnej rady NRSNM vyjadrili k výročným správam respektíve k plánom a programom práce výborov NRSNM za rok 2018. To isté platí aj o výročných správach o činnosti a hospodárení ako aj o plánoch činnosti a finančných plánoch na rok 2019 NRSNM, ÚKVS, MVS a NVU HĽ.

Transparentnosť?

Na rokovacom programe včerajšej schôdze VR NRSNM o. i. bolo aj schválenie pracovných pravidiel pre zamestnancov Rady, pravidiel o vnútornej organizácii a klasifikácii pracovných miest v Rade. Zaujímavý pre verejnosť mohol byť aj bod 20: Schválenie o náhradách (čokoľvek to znamená – pozn. J. B.) a bod 21: Schválenie rozhodnutia o zakladaní pracovného pomeru (o kom koľvek sa jedná).

Rovnako je zaujímavá a veľavravná skutočnosť, že pokým ustanovujúce schôdze NRSNM ako i výboru pre vzdelávanie NRSNM sa konali za prítomnosti novinárov, ustanovujúce schôdze výkonnej rady NRSNM, ako i ostatných výborov sa uskutočnili mimo očí verejnosti.

Žeby šlo o realizáciu toľko omieľaného zvýšenia transparentnosti práce NRSNM, jej orgánov a telies?

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs