ZÁPIS DO STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V NOVOM SADE: Od jesene so štvrtou slovenskou generáciou

23.júl 2015

ZÁPIS DO STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V NOVOM SADE: Od jesene so štvrtou slovenskou generáciou

„Finalizujeme rozvrhy, a potom aj my budeme mať prázdniny,“ hovorí riaditeľka Aleksandra Berová-Božićová.

„Finalizujeme rozvrhy, a potom aj my budeme mať prázdniny,“ hovorí riaditeľka Aleksandra Berová-Božićová.

Čerstvo zapísaní žiaci prvých ročníkov majú za sebou aspoň jednu vec, ktorá ich trápila v priebehu minulých mesiacov. Zapísali sa do želaných škôl, do septembra sú na prázdninách, avšak v školách je rušno, aspoň v kabinetoch riaditeľov, ktorí majú zostaviť zoznamy učiteľov, rozvrhy hodín a početné ďalšie drobnosti, vďaka ktorým by sa vyučovanie bez problémov malo začať 1. septembra.

Rušno bolo aj v kabinete riaditeľky Zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade Aleksandry Berovej-Božićovej, ktorá, ako nám povedala, finalizuje rozvrhy hodín predtým, než ich zašle do Ministerstva školstva, vedy a technologického rozvoja. Spomedzi 1 701 žiakov, ktorí sú rozdelení do 52 tried, samozrejme, väčšina žiakov sleduje vyučovanie v srbčine, určitá časť v maďarčine a od školského roku 2012/2013 aj v slovenčine. Do populárne pomenovanej „slovenskej triedy“ v odbore zdravotná sestra – technik, sa aj v tomto roku zapísalo 30 žiakov. „Žiadali sme si, aby sa aj v tomto školskom roku do prvého ročníka s vyučovacím slovenským jazykom mohlo zapísať 30 žiakov, ministerstvo nám to schválilo, a tak ako aj minule, aj teraz sa zapísal maximálne povolený počet žiakov,“ hovorí riaditeľka školy Berová-Božićová.

„Žiaci budú mať vyučovanie všetkých predmetov v slovenskom jazyku, okrem latinčiny. Vo štvrtom ročníku musia určité predmety učiť lekári – špecialisti, ktorých sme už vo veľkej miere angažovali. Zatiaľ nemáme doriešené vyučovanie pediatrie a gynekológie…“ túto vetu prerušil telefonát, po ktorom riaditeľka spokojne skonštatovala, že sú už všetky kádrové problémy doriešené. Ako povedala, mnohé predmety prednášajú bývalí žiaci tejto školy, ktorí zakončili zdravotnícku fakultu buď na Slovensku alebo u nás.

„Dobre fungujeme aj vďaka Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny, ktorá nám vo veľkej miere pomáha keď ide o zabezpečenie učebníc a samotných kádrov. Rovnako tak je chvályhodná spolupráca s petrovským gymnáziom, ako aj Domom zdravia v Petrovci. Zapísala sa štvrtá generácia žiakov, takže možno povedať, že sa vyučovanie v slovenčine už naplno rozbehalo,” povedala Berová-Božićová.

Pripomenula, že sa každoročne zjavovali určité problémy, ktoré sa im do 1. septembra vždy podarilo riešiť, a preto aj môže skonštatovať, že vyučovanie v slovenskom jazyku v tejto škole veľmi dobre funguje. „Samozrejme, na začiatku nebolo všetko ružové. Najťažšie bolo zabezpečiť učebnice, avšak v spolupráci s Národnostnou radou, Pokrajinským sekretariátom pre vzdelávanie a Pedagogickým ústavom doriešili sme aj ten problém. Určitú časť učebníc máme aj zo Slovenska, čiže z Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ktoré sú, našťastie, vo veľkej miere zosúladené s naším plánom a programom vyučovania. Žiaľ, tých učebníc je málo a fungujeme tak, že si žiaci knihy vypožičajú a po ukončení ročníka ich vrátia do knižnice,“ povedala.

Zaujímalo nás, nakoľko je spokojná so žiakmi. „Žiakov v slovenských triedach môžem iba pochváliť,“ hovorí. „Sú to usilovné deti, pevne rozhodnuté vzdelávať sa v tomto odbore, a zatiaľ sme žiadne problémy s nimi nemali. Som veľmi rada, že sa aj slovenské triedy zviditeľnili v našej škole. Prvý školský rok akoby boli mimo všetkých udalostí, zjavovali sa iba okrajovo, avšak už v nasledujúcom roku sa spevom, tancom, recitáciami zúčastnili na oslave Dňa školy, ako aj na iných podujatiach, a preto som rada, že sú rovnako tak ako žiaci v srbských triedach zapojení do všetkých udalostí,“ uzaviera Berová-Božićová.

Jasmina Pániková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs