Od turizmu po investície

9.máj 2013

Novosadský veľtrh sa na pevných základoch existujúcich celých deväť desaťročí i dnes úspešne hýbe smerom vpred. Predpokladom toho je schopnosť sledovať trh, prispôsobovať sa tendenciám kongresového priemyslu, budovať nové možnosti na osnovách tradičných hodnôt. V tom je vlastne i jeho misia: integrovať rôzne záujmy a potenciály: štátu, pokrajiny, Nového Sadu, hospodárstva, vedy, vzdelávania. Smernicou je rozvoj ekonomiky, prínos k novým programom, témam, partnerom a trhom. Možno to povedať i tak, že je tunajší veľtrh spoluaktérom vzniku harmonického ovzdušia pre výmenu vedomostí, ideí, výrobkov a služieb, čo všetko je, samozrejme, v záujme udržateľnosti a úspešného podnikania našich firiem.

Z tohtoročného Art expa začiatkom marca

Z tohtoročného Art expa začiatkom marca

To sa osobitne prejavuje na podujatí Investexpo, ktoré je spravidla prierezom súčasných investičných možností Srbska a regiónu. Významnú úlohu v ňom majú nielen príslušné ministerstvá a pokrajinské sekretariáty, ale aj iné štátne inštitúcie a agentúry, ako i lokálne samosprávy. Počas tých jesenných dní, keď prebieha, sa deje viac než tridsať odborných zoskupení: aj na stánkoch vystavovateľov, aj v Kongresovom stredisku. Medzinárodný veľtrh investícií sa organizuje spolu s Dňami energetiky, takže sú tu i viaceré medzinárodné konferencie, upriamené predovšetkým na potenciály vkladaní do obnoviteľných zdrojov energie, tiež na zveľadenie energetickej účinnosti.

Veľmi lákavý je i Medzinárodný veľtrh turizmu. Je regionálneho rázu a dominuje mu prezentácia špecifických turistických ponúk Srbska: kúpeľov a klimatických stredísk, ako aj podobná ponuka vojvodinských obcí a miest. Na ňom sa koná i hodnotenie kvality turistických služieb a objektov, prebiehajú mnohé prezentácie rôznych druhov turizmu: vidieckeho, manifestačného, etnoturizmu, poľovníckeho turizmu. Viacdňový veľtrh má i viacerých partnerov: od Ministerstva financií a ekonomiky, cez Pokrajinský sekretariát pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť, po turistické organizácie Vojvodiny a Nového Sadu.

Celkovo možno povedať, že takmer na každú záujmovú skupinu existuje i príslušný veľtrh. V oblasti vzdelávania a kultúry sú to Medzinárodný veľtrh vzdelávania Smerovky a Medzinárodný salón kníh, tiež Medzinárodná výstava umenia Art Expo. Milovníci áut sa kochajú počas akcie Auto Show, zástancovia lesku netrpezlivo čakajú november a Medzinárodnú výstavu zlatníctva a hodinárstva. Takmer celý rok na veľtrhu sa čosi deje: netkvie práve v tom jeho podstata a krása?

(Dokončenie v budúcom čísle: Novosadský veľtrh – len alebo až deväť desaťročí?)

O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs