Oznam na dosadenie stálych súdnych tlmočníkov

25.nov 2015

Podľa článku 37 Pokrajinského parlamentného uznesenia o pokrajinskej správe (Úradný vestník APV, číslo: 37/2014 a 54/2014 – iné uznesenie), v súlade s článkom 79 Zákona  o určení príslušnosti Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (vestník Službeni glasnik RS, č. 99/2009, 67/2012 – Uznesenie ústavného súdu Republiky Srbska IÚs-353/2009) a s Pravidlami o stálych súdnach tlmočníkoch (vestník Sl. glasnik 35/2010), Pokrajinský tajomník pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá), vypisuje

O Z N A M NA DOSADENIE STÁLYCH SÚDNYCH TLMOČNÍKOV PRE OBVODY VYŠŠÍCH SÚDOV NA ÚZEMÍ AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY

 

I.

Vypisuje sa oznam na dosadenie stálych súdnych prekladateľov a stálych súdnych tlmočníkov znakov slepých, hluchých alebo nemých osôb pre obvod:

 

1. Vyššieho súdu v Novom Sade pre:

 

goranský jazyk – 1; anglický jazyk – 1; slovenský jazyk – 1; taliansky jazyk – 1; chorvátsky jazyk – 1; slovinský jazyk – 1; nemecký jazyk – 1; bosniansky jazyk – 1; albánsky jazyk – 2; perzský jazyk – 1; bulharský jazyk – 1, grécky jazyk – 1; macedónsky jazyk – 1; rómsky jazyk – 2; turecký jazyk – 2; holandský jazyk – 1; posunková reč – 2.

 

2. Vyššieho súdu v Zreňanine pre:

 

anglický jazyk – 1; rómsky jazyk – 2; chorvátsky jazyk – 1; francúzsky jazyk – 1; maďarský jazyk – 1; čínsky jazyk – 1; sýrsky jazyk – 1; macedónsky jazyk – 1; grécky jazyk – 1; bulharský jazyk – 1; albánsky jazyk – 1; bosniansky jazyk – 1.

 

3. Vyššieho súdu v Sriemskej Mitrovici pre:

 

albánsky jazyk – 1; turecký jazyk – 1; rumunský jazyk – 1; holandský jazyk – 1; nemecký jazyk – 1; francúzsky jazyk – 1; taliansky jazyk – 1 bulharský  jazyk – 1; posunková reč – 1; macedónsky jazyk – 1; ruský jazyk – 1; maďarský jazyk – 1.

 

4. Vyššieho súdu v Subotici pre:

 

fársí jazyk – 2; urdu jazyk – 2; paštský jazyk – 1; arabský jazyk – 1; turecký jazyk – 2; francúzsky jazyk – 2; taliansky jazyk – 1; ukrajinský jazyk – 1; bulharský jazyk – 3; macedónsky jazyk – 2; anglický jazyk – 1; posunková reč – 1.

 

5. Vyššieho súdu v Pančeve pre:

 

nemecký jazyk – 1; hindi jazyk – 1; čínsky jazyk – 1; bosniansky jazyk – 1; arménsky jazyk – 1; rumunský jazyk – 1; posunková reč – 2.

 

6. Vyššieho súdu v Sombore pre:

 

maďarský jazyk – 1; rusínsky jazyk – 1; anglický jazyk – 1; nemecký jazyk – 1.

 

II.

 

Kandidát na stáleho súdneho prekladateľa alebo stáleho súdneho tlmočníka znakov pre slepé, hluché alebo nemé osoby (ďalej: kandidát) môže byť osoba, ktorá spĺňa nasledujúce všeobecné a osobitné  podmienky, ktoré dokáže spôsobom určeným v ozname.

Všeobecné podmienky:

– aby bol plnoletý (splnenie tejto podmienky sa dosvedčuje na základe výpisu z matriky narodení alebo osobného preukazu (biometrický osobný preukaz musí byť prečítaný),

 

– aby bol štátnym občanom Srbska (splnenie tejto podmienky dosvedčuje potvrdením o štátnom občianstve),

 

– aby mal bydlisko na území AP Vojvodiny (splnenie tejto podmienky dosvedčuje osobným preukazom (biometrický osobný preukaz musí byť prečítaný),

 

– aby mal najmenej vysokoškolské vzdelanie (splnenie tejto podmienky sa dosvedčuje sa diplomom, resp. osvedčením o vysokoškolskom vzdelaní),

 

– aby mu skôr nebol prerušovaný pracovný vzťah v štátnom orgáne pre ťažšie porušenie povinností z pracovného vzťahu (splnenie podmienok sa dokáže podpísaním vyhlášky kandidáta, že mu/jej nezanikol pracovný pomer v štátnom orgáne z dôvodu uloženého disciplinárneho opatrenia. Kandidát sám zostavuje a podpisuje vyhlášku bez ohľadu na to, či nebol zamestnaný, bol zamestnaný alebo je zamestnaný v štátnom orgáne),

 

– aby nebol odsúdený na trest väzenia v trvaní najmenej šiestich mesiacov (splnenie podmienky sa dokáže na základe osvedčenia príslušného súdu, ktoré nesmie byť staršie od šesť mesiacov, že sa proti kandidátovi nevedie trestné konanie za trestný čin, pre ktorý je stíhaný z úradnej povinnosti)

 

Osobitné podmienky:

 

– aby mal zodpovedajúce vysokoškolské vzdelanie pre určitý cudzí jazyk, alebo aby úplne poznal jazyk, z ktorého prekladá a do ktorého prekladá ústny prejav alebo písaný text

 

  • splnenie tejto podmienky sa dosvedčuje alternatívne:
  • diplom o získanom vysokoškolskom vzdelaní pre určitý cudzí jazyk resp. certifikátom, potvrdením alebo iným zodpovedajúcim dôkazom príslušnej organizácie, ktorým sa potvrdzuje odborná kompetencia na vykonávanie úkonov tlmočníka pre posunkovú reč, resp. odborná kompetenciá na prekladanie hovorenej reči do posunkovej reči a posunkovej reči do hovorenej reči,
  • osvedčením komisie o skôr zloženej previerke jazykových poznatkov,
  • previerkou poznatkov z jazyka, ktorú vykonáva komisia,

 

 

– aby poznal právnu terminológiu používanú v jazyku, z ktorého a do ktorého prekladá:

  • splnenie tejto podmienky dosvedčuje na základe certifikátov, potvrdení a iných zodpovedajúcich dôkazov o skúsenosti v prekladateľských úkonoch.

 

III.

Kandidát spolu s prihláškou na oznam doručuje originál alebo overenú fotokópiu uvedených dokladov.

 

IV.

Komisia, ktorú zriaďuje pokrajinský tajomník, rozoberá prihlášky kandidátov a dôkazy podané spolu s prihláškami na oznam a za účelom dosvedčenia o splnení osobitných podmienok preveruje vedomosti z jazyka a právnej terminológie.

 

Náklady previerky hradí kandidát.

 

V.

Prihlášky na oznam s dôkazmi o spĺňaní podmienok z bodu II. tohto oznamu sa doručujú v lehote 30 dní po dni uverejnenia oznamu na adresu:

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy,  správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, Bulvár M. Pupina číslo 16, 21 000 Nový Sad s označením Prihláška na oznam na dosadenie stálych súdnych tlmočníkov stálych súdnych prekladateľov pre obvody vyšších súdov na území APV.

Kandidát je povinný napísať prihlášku, v ktorej uvádza jazyk a súd, pre ktorý sa prihlasuje, adresu a číslo telefónu.

 

Oneskorené, nepovolené, nezrozumiteľné a neúplné prihlášky sa nebudú rozoberať.

 

Previerka vedomostí z jazyka sa uskutoční v lehote 30 dní po poslednom dni lehoty podávania prihlášok.

 

VI.

Za podávanie prihlášky na oznam kandidát zaplatí pokrajinský administratívny poplatok vo výške 300,00 dinárov na účet Rozpočtu Republiky Srbsko číslo: 840-742221843-57, volacie číslo: 97 11-223.

 

 

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT PRE VZDELÁVANIE, PREDPISY, SPRÁVU A

NÁRODNOSTNÉ MENŠINY – NÁRODNOSTNÉ SPOLOČENSTVÁ

AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY

REPUBLIKY SRBSKO

128-74-8/2015-02 z 25.11.2015

POKRAJINSKÝ TAJOMNÍK

Mihály Nyilas

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs