Petrovské oslavy storočnice pripojenia Vojvodiny ku Kráľovstvu Srbska

24.nov 2018

Petrovské oslavy storočnice pripojenia Vojvodiny ku Kráľovstvu Srbska

V týchto dňoch v rôznych mestách a obciach vo Vojvodine vrcholia oslavy storočnice pripojenia Vojvodiny ku Kráľovstvu Srbska. Výnimkou nie je ani Báčsky Petrovec. Včera večer tuná na počesť tejto udalosti spred sto rokov odzneli tri podujatia. Najprv otvorili dokumentárnu výstavu. Neskôr k tomuto pribudla slávnostná akadémia. A na dôvažok otvorenie výstavy fotografií štyroch fotografov.

Účasť Slovákov pri riešení dôležitých politických otázok

Obec Báčsky Petrovec a inštitúcie, ktorým je ona zakladateľom zrealizovali oslavu storočnice pripojenia Vojvodiny ku Kráľovstvu Srbska. Pri tejto príležitosti najprv otvorili výstavu nainštalovanú v Galérii Zuzky Medveďovej pod názvom Slováci a Veľké národné zhromaždenie v Novom Sade 25. novembra 1918. Jej autorom je Ján Demrovský.

Prítomných privítala riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov Anna Séčová-Pintírová. Potom sa slova ujal predseda Báčskopetrovskej obce Srđan Simić.

Viac o výstave hovorila recenzentka výstavy a prislúchajúceho dvojjazykového slovensko-srbského katalógu historička Dr. Gabriela Gubová-Červená.

„Ide o výstavu, ktorá je v pravom momente na správnom mieste usporiadaná. Je veľmi dôležitá, lebo oslavujeme storočnicu od dôležitej udalosti nielen pre Srbov, ale aj pre Slovákov. Je to 25. november 1918, keď sa rozhodovalo o tom, čo bude s Rakúsko-Uhorskou monarchiou. A čo bude s úplným územím Vojvodiny a kam bude patriť. Na tomto Veľkom národnom zhromaždení sa zúčastnili aj predstavitelia Slovákov. Boli to šesťdesiati dvaja Slováci zo všetkých dedín, ktorí boli zvolení aklamáciou. Výskum tohto obdobia je veľmi ťažký pre nás historikov, pretože adekvátny archív historických dokumentov neexistuje. Z iných prameňov, predovšetkým tlačených, Dolnozemského Slováka a Národnej jednoty, môžeme však čerpať a dozvedať sa o týchto udalostiach,“ povedala Gubová-Červená.

Koncepcia výstavy

Výstava je koncipovaná takým spôsobom, že na začiatku je predstavená srbsko-slovenská spolupráca z 19. storočia, potom to pokračuje Prvou svetovou vojnou. Ďalej sú prípravy na Veľké národné zhromaždenie. Nasledujú aj podobizne Slovákov účastníkov zhromaždenia. Výstava končí novým obdobím 1918 – 1932, vytvorením nového štátu. A všetko to, čo neskôr čakalo Slovákov v Kráľovstve Srbov, Slovákov a Slovincov. Ich postupy, národný, kultúrny a politický život.

Výstavu otvorila Dragana Miloševićová, pokrajinská tajomníčka pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami.

Na záver sa prihovoril aj samotný autor výstavy Ján Demrovský a zavďačil všetkým tým, čo sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k vzniku výstavy.

Podujatie hudobnými číslami spríjemnil zmiešaný komorný orchester. Pozostával zo žiakov základnej školy zo Selenče a Gymnázia Jána Kollára z Petrovca pod vedením Dr. Juraja Súdiho.

Na otvorení tejto výstavy boli prítomní aj nevesta Ľudovíta Mičátka Viera Mičátková so svojou dcérou Eleonórou a ďalšou rodinou.

Hrdosť 1918

Slávnostnou akadémiou s kratším kultúrno-umeleckým programom pokračovali oslavy v sieni Slovenského vojvodinského divadla.

Uvítacími slovami prítomným v sieni SVD sa na úvod prihovoril predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić slovami, že nadchádzajúce dni sú pre pýchu, ktorá trvá 100 rokov. K nemu sa pripojil tiež svojim prejavom po srbsky aj zástupca veľvyslankyne Slovenskej republiky v Srbsku Igor Vencel. Akadémiu otvorila pokrajinská tajomníčka Dragana Miloševićová. „Je mi veľkou cťou, že mám príležitosť prehovoriť k vám dnes večer na oslave skutočne vynikajúceho spoločného jubilea – stého výročia pripojenia Vojvodiny ku Kráľovstvu Srbska,“ povedala pokrajinská funkcionárka pri tejto príležitosti.

„Rozhodnutie o pripojení, ktoré znamenalo koniec jednej a začiatok ďalšej historickej epochy, na Veľkom národnom zhromaždení 25. novembra 1918 v Novom Sade, vyniesli naši predkovia spoločne. Bolo ich 757 a pochádzali z 211 obcí Báčky, Banátu a Barane. Tretí najpočetnejší boli Slováci s celkovým počtom 62 poslancov, medzi ktorými boli usilovní poľnohospodári, učitelia, lekári, právnici, národní pracovníci,“ pokračovala Miloševićová.

Pripomínajúc niektorých z nich, ako napr. Dr. Ľudovíta Mičátka z Nového Sadu, Miloševićová povedala, že práve Mičátek si zaslúžil česť možno nájsť sa medzi ôsmymi predsedami Veľkého národného zhromaždenia. Iní, ako je Ján Grúnik z Báčskeho Petrovca, za búrlivých ovácií prítomných, predstavil deklaráciu vojvodinských Slovákov, ktorá potvrdila podporu rozhodnutiu Veľkého národného zhromaždenia.

V programe účinkovali speváci Chóru Prosvetitelj a Miša Blizanac z Nového Sadu, ako i Komorný zbor Musica viva. Tance predviedli tanečníci Kultúrno-umeleckého spolku Petrovčan z Petrovca, Đuru Jakšića z Maglića. Texty čítali Anna SpevákováRastislav Labáth.

Krásy vojvodinských rozličností

Po ukončení slávnostnej akadémie vo foyeri Slovenského vojvodinského divadla bola usporiadaná spoločná výstava fotografií pomenovaná Krásy rozmanitosti Vojvodiny.

Autormi fotografií sú Ondrej Miháľ, Petar Dešić, Igor Bovdiš a Vladimir Jovanović Vava. Kurátorkou výstavy bola Irma Mikešová. Na domácej pôde úvodom prítomných pozdravila riaditeľka Viera Krstevská a v mene autorov fotografií Ondrej Miháľ.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs