Plán integrity obcí

27.feb 2013

Príručku na vypracovanie plánu integrity v Petrovci predstavili školiteľky z Nového Pazaru

K BOJU PROTI KORUPCII V BÁČSKOM PETROVCI

Aktuálnou úlohou obecných administratív, ktorú im naložila štátna aparatúra, je vypracovať obecné plány integrity. V nich sa zohľadnia inštrumenty, akými sa zabráni sústavnej korupcii. Tú nám ako štátu vo veľkej miere zazlieva Európska únia. Plány integrity obce treba vypracovať do 31. marca, bolo počuť na okrúhlom stole v piatok 22. februára v Báčskom Petrovci. Porada pod názvom: Podpora vo vypracovaní plánov integrít v šiestich obciach Juhobáčskeho obvodu sa konala vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. Ide o rovnomenný projekt podnietený Nadáciou pre lokálne zveľadenie a demokraciu za podpory Misie OEBS v Srbsku.

Projekt podpory zahŕňa obce Báčsky Petrovec, Temerín, Žabalj, Beočín, Sriemske Karlovce a Vrbas, takže do Petrovca na okrúhly stôl pricestovali členovia pracovných skupín a predstavitelia obecných úradov z obcí, ktorí sa podieľajú na vypracovaní spomenutých plánov. Lokálne plány integrít v 6 spomenutých obciach vypracujú v zákonnej lehote a prostredníctvom výmeny skúsenosti s obcami z juhozápadného Srbska. K tomu prospeje aj spolupráca s Agentúrou pre boj proti korupcii.

Plán integrity je v podstate mechanizmus pre upevňovanie inštitučnej integrity a vzniká ako výsledok samohodnotenia vystaveniu inštitúcie rizikom pre vznik a rozvoj korupcie. Plán integrity by mal obsahovať opatrenia na zamedzenie, zmenšenie a odstránenie identifikovaných rizík.

Vypracovanie plánov integrít je dobrý spôsob, aby sa zhodnotila kvalita regulatívu a jej uplatnenie, tiež kvalita kádrov a praxe v uskutočňovaní kompetencií lokálnej samosprávy (spravovať správu, financie, verejné obstarávanie, kádre, informácie…). Je to prvý krok v smere zlepšenia kvality práce danej inštitúcie. Ako bolo počuť, dôležitá vlastnosť plánu integrity je tá, že umožňuje zamestnancom, aby účinkovali v jeho vypracovaní a realizácii. Vzhľadom na to, že oni najlepšie poznajú praktiky lokálnej samosprávy, v ktorej pracujú, svojimi poznatkami a skúsenosťami najlepšie môžu identifikovať a zhodnotiť riziká pre vznik korupcie a iných nedopatrení. K tomu môžu navrhnúť i adekvátne opatrenia a aktivity na ich zmenšenie, resp. odstránenie.

Úvodné slová na porade podala koordinátorka Darija Šajinová a prihovorili sa aj predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok a pokrajinský tajomník pre medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu Branislav Bugarski. O postupe vypracovania plánu integrity hovorila odborníčka pre túto oblasť Malića Plojovićová a podrobnejšie o schvaľovaní plánu integrity a vymenovaní osoby zodpovednej pre jeho realizáciu hovorila Milena Ilićová z mestskej správy Nový Pazar.

Ešte dva okrúhle stoly už v budúcich týždňoch usporiadajú aj v Žablji a vo Vrbase.

                                                                                                     J. Čiep

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs