Stačí len kvapka, aby sa pohár prelial

27.feb 2013

Ani chladný nedeľný vietor neprekážal demonštrantom v proteste (snímka z protestu 24. februára)

PROTEST V KOVAČICI POKRAČUJE

Správne spravovanie odpadu si žiada jeho zber zodpovedajúcim spôsobom, ako aj triedenie a recykláciu. Len to, čo sa nemôže využiť, má zakončiť na depóniách. Ale kdekoľvek bola zahlásená výstavba regionálnej depónie alebo prevádzky na recykláciu odpadu, občania boli proti, lebo nechcú odpad vo svojom dvore. Tak je tomu už niekoľko rokov aj v Kovačici, kde je plánovaná výstavba takejto prevádzky. Občania Kovačickej obce sa o tom rozprávajú už piaty rok, už niekoľkokrát protestovali proti jej výstavbe hovoriac, že sa to vzťahuje na továreň na spracovanie nebezpečných priemyselných odpadov, ktoré by mohli negatívne vplývať na zdravie občanov a ohroziť životné prostredie. Naposledy protest, ktorý sa začal 6. februára t. r., ešte stále trvá…

– Všetko sa začalo ešte koncom decembra 2012, keď Pokrajinský sekretariát pre urbanizmus, stavebníctvo a ochranu životného prostredia vydal stavebnícke povolenie podniku Yunirisk, – analyzuje predseda obce Miroslav Krišan. – Koncom januára trinásť výborníkov Zhromaždenia obce Kovačica podalo žiadosť, aby sa usporiadalo zasadnutie ZO s rokovacím programom, kde boli navrhnuté dva body: v prvom bode sa malo rokovať o Návrhu rozhodnutia o zrušení podrobného plánu Kovačice a v druhom bode žiadali schváliť rozhodnutie, ktorým by sa zakázala výstavba podniku na uskladnenie nebezpečného podniku na území našej obce. Predseda ZO zvolal zasadnutie na 6. február t. r. a vtedy sa usporiadalo aj protestné zhromaždenie poľnohospodárov a občanov. Väčšina výborníkov nechcela hlasovať za navrhnutý rokovací program, lebo ten prvý bod bolo zrušenie podrobného plánu Kovačice, ktorý vlastne ani nejestvuje. V ten deň opoziční výborníci podali hneď žiadosť, aby sa do rokovacieho programu vsunul bod, v ktorom by výborníci hlasovali za zrušenie všetkých plánov (plán Crepaje a centra Kovačice). Trochu neskoršie prišli opoziční výborníci, ktorí žiadali, aby sa usporiadalo ďalšie zasadnutie ZO, kde sa bude rokovať o zrušení podrobného plánu bloku 43, 44 a 45 v Kovačici a o rozhodnutí, ktorým sa zakáže výstavba prevádzky na spracovanie nebezpečného odpadu na území Kovačickej obce. Predseda ZO zvolal zasadnutie výborníkov na 14. február t. r. Predtým, 10. februára, Obecná rada navrhla predsedovi ZO Puškárovi, aby sa počkalo so zasadnutím, lebo sa čakalo na zápisnice inšpektorov a tlmočenie ministerstva, ktoré mali potvrdiť, či je možné schváliť tie rozhodnutia, ktoré opozícia od nás žiadala. Výborníci opozície 13. februára t. r. poslali všetkým výborníkom oznámenie, že usporiadajú zasadnutie ZO (na to nemali právo). Opozícia od 14. februára a naďalej zahlasovala zasadnutia ZO každý tretí deň, čo nebolo podľa rokovacieho poriadku a právne legálne, lebo len od 21. februára opozícia mala právo iba raz zvolať zasadnutie ZO. Medzičasom sa konal nátlak na výborníkov LSV a LDP s cieľom, aby sa pripojili protestu, a za to im ponúknu miesto predsedu obce. Vtedy sa jasne videlo, že cieľom protestu nie je ani Yunirisk, ani iné rozhodnutia, ale urobiť výbornícku väčšinu, ktorá zmení vedenie Kovačickej obce a zvolí nové v čele s Lazarom Ružićom (LDP). Na Deň štátnosti 15. februára sa dosiahla dohoda medzi predstaviteľmi LDP a vedúcimi protestu, v ktorej bolo navrhnuté zrušiť prvý bod rokovacieho programu, schváliť deklaráciu, ktorú sme my navrhli, a schváliť rozhodnutie, ktorým by sa zakázala výstavba spomínanej prevádzky na území Kovačickej obce. Na zasadnutí zo 16. februára Združenie poľnohospodárov Eurobanát v čele s predsedom Jánom Husárikom odmietlo dohovor a rozhodli sa zvolať zasadnutie ZO na 17. február, po ktorom by sa protest skončil. Deň neskoršie som sa znovu rozprával s poľnohospodármi, kde som sľúbil, že sme ochotní schváliť oba ich návrhy, aj keď nie sú právne celkom v poriadku. Títo zasa sľúbili, že traktory dajú preč spred budovy ZO, a tým protest skončia. Zasadnutie ZO sme usporiadali tak, ako sme si mysleli, že bude najlepšie a návrhy poľnohospodárov väčšina výborníkov (24) schválila. Teraz tí poľnohospodári, ktorí žiadali od Kovačickej obce a výborníckej väčšiny, aby tieto rozhodnutia vyhlasovali, chodia po ministerstvách a sťažujú sa, že zasadnutie ZO nebolo legálne a samým tým ani schválené rozhodnutia, ktoré chcú teraz zrušiť. Všetko to ukazuje, že ide o niečo celkom iné. Cieľom demonštrantov je ešte tri mesiace nechať svoje traktory pred budovou obce, čím by znemožnili uskutočnenie ďalších zasadnutí ZO, a samým tým by sa museli uplatniť predbežné opatrenia. Našťastie, v našom rokovacom poriadku píše, že zasadnutia ZO nemusia byť v budove ZO, ale sa môžu usporiadať v každej dedine našej obce, a traktory ak chcú, môžu ísť za nami. Celkove, celá táto situácia je zlá, napínavá, ľudia sa medzi sebou vadia, nenávidia, a to zodpovedá len tým ľuďom, ktorí chcú robiť nepokoje v jednej tichej obci, akou je naša. Bojíme sa, že sú organizátori protestu ochotní urobiť aj nejakú diverziu nad traktormi a tým ešte viac zdvihnúť tenziu.

Výborníci opozície zo začiatku zazlievali vládnucej väčšine, že ich nepozvali na zasadnutie ZO, ktoré bolo 19. februára v Podnikateľsko-rekreačnom stredisku Relax, neskoršie boli informovaní o tom, že sú oba ich návrhy rozhodnutia schválené.

– Výborníci opozície ešte stále neveria, že výborníci koalície pri moci schválili opozičné rozhodnutia, – zhodnotil výborník opozície Ján Husárik (Zelené jablko). – Čakáme na odpoveď z Ministerstva pre lokálnu samosprávu, aby nám potvrdili, či sú schválené rozhodnutia právoplatné. Ak bude všetko v poriadku, tak potom s týmto najnovším rozhodnutím ZO budeme žiadať od príslušných pokrajinských a republikových orgánov, aby zrušili lokačné a stavebné povolenie na výstavbu Yunirisku. Keď zrušia povolenie, potom poľnohospodári s traktormi pôjdu domov a s protestom skončíme, – vyhlásil Ján Husárik, výborník ZO a jeden z vedúcich protestu.

Dúfame, že sa čoskoro problém okolo výstavby prevádzky na spracovanie odpadu v Kovačici vyrieši, že sa protest skončí a obec začne ďalej normálne fungovať v prospech svojich občanov. Veď Kovačica je naďaleko známa ako mierne, multinacionálne a zdravé prostredie, v ktorom žijú ochotní, dobrosrdeční a tolerantní ľudia.

A. Chalupová

 


 

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs