Pol storočia Pokrajinského ústavu pre ochranu prírody

31.mar 2016

Pol storočia Pokrajinského ústavu pre ochranu prírody

Pokrajinský ústav pre ochranu prírody neúnavne bojuje o zachovanie a zveľadenie prírodného dedičstva vo Vojvodine – niekoľkokrát odznelo na dnešnej slávnostnej akadémii, ktorú v Zhromaždení AP Vojvodiny organizovali pri príležitosti 50 výročia založenia ústavu.

Odmenení predstavitelia inštitúcií a ustanovizní s riaditeľkou ústavu Biljanou Panjkovićovou (prvá zľava)

Odmenení predstavitelia inštitúcií a ustanovizní s riaditeľkou ústavu Biljanou Panjkovićovou (prvá zľava)

Riaditeľka ústavu Biljana Panjkovićová poznamenala, že od založenia ústavu až dodnes sa nemenil primárny zámer tejto ustanovizne. „Menili sa zamestnanci, riaditelia, organizácia, ale zámer starať sa o ochranu a zachovanie prírody vo Vojvodine, ako aj o prírodovedné zbierky, ktoré ústav získal z poľnohospodárskeho archívu, pretrvávajú už 50 rokov,“ poznamenala Panjkovićová. „Cez chránené oblasti a ekologickú sieť máme pod ochranou viac ako 16 % územia Vojvodiny. Je to veľmi dobrý výsledok,“ ocenila a doložila, že okrem domácich organizácií veľmi dobre spolupracujú aj s kolegami z Maďarska, Rumunska, Čiernej Hory, Chorvátska atď.

Dobrá spolupráca sa odzrkadľuje aj na spoločnom projekte Medzinárodnej únie pre ochranu prírody (International Union for Conservation of Nature – IUCN) a ktorý ma za ciel opätovné upevňovanie a posilnenie ochrany prírody v regiónoch bývalej Juhoslávie.

Na slávnosti udelili aj plakety a charty a to zakladateľovi ústavu Zhromaždeniu AP Vojvodiny, pokrajinskej vláde, Pokrajinskému sekretariátu pre urbanizmus, staviteľstvo a ochranu životného prostredia, Mestskej správe pre ochranu životného prostredia mesta Nový Sad, departementu pre biológiu a chémiu Prírodomatematickej fakulty Univerzity v Novom Sade a ďalším.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs