Poľnohospodárske témy v popredí

13.feb 2014

Poľnohospodárske témy v popredí

V nedeľu 9. februára v sieni Domu kultúry v Selenči usporiadali zhromaždenie občanov. Bolo to po rokoch prvé zhromaždenie, ktoré zvolala Rada MS Selenča. Predtým si zasadnutie tohto druhu občania museli vynútiť petíciou, čiže museli zozbierať viac ako päťdesiat nevyhnutých podpisov, a tak prinútiť RMS, aby zvolala zhromaždenie.

Zo zhromaždenia v Selenči: (zľava) Jozef Alexy, Želmíra Kolárová, Jelena Kovačevićová, Milivoje Petrović a Momčilo Mitrevski

Zo zhromaždenia v Selenči: (zľava) Jozef Alexy, Želmíra Kolárová, Jelena Kovačevićová, Milivoje Petrović a Momčilo Mitrevski

Predseda Rady MS Selenča Jozef Alexy privítal prítomných a navrhol rokovací program, ktorý bol jednohlasne schválený. Najprv občanom ozrejmili ideu založiť združenie poľnohospodárov podľa vzoru niektorých iných prostredí v okolí. O výhodách, ktoré by také združenie prinieslo poľnohospodárom, sa okrem predsedu RMS J. Alexyho zmienili aj hostia. V mene AP Vojvodiny na zhromaždení hovorili pomocníci pokrajinského tajomníka pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo Milivoje Petrović a Momčilo Mitrevski, kým v mene Obce Báč vystúpila Jelena Kovačevićová. Dohodli sa na tom, že občania, ktorí majú záujem o členstvo v budúcom združení poľnohospodárov, sa majú prihlásiť u tajomníčky MS Želmíry Kolárovej. Keď sa prihlási potrebný počet záujemcov, usporiadajú zasadnutie a začnú s prípravami na založenie tohto združenia v Selenči.

Hostia sa okrem toho zmienili aj o tom, čo príslušný pokrajinský sekretariát ponúka poľnohospodárom v tomto roku. Hovorilo sa o subvenciách, možnostiach úverovania a iných témach z oblasti poľnohospodárstva, ktoré by mohli zaujímať Selenčanov. Poľnohospodárom sa ponúkajú rôzne možnosti, a preto ich vyzvali, aby sa buď prostredníctvom združenia alebo jednotlivo uchádzali o finančné prostriedky určené na podporu rozvoja poľnohospodárstva v tomto roku. Hostia ochotne odpovedali aj na otázky prítomných občanov.

Pod bodom rôzne sa hovorilo o možnosti riešenia niektorých problémov, ktoré už roky trápia občanov. Tak odzneli otázky súvisiace s komasáciou, odvádzaním atmosférických vôd, údržbou poľných ciest, poľnými krádežami a pod. Ide väčšinou o problémy, s ktorými zápasia aj v iných prostrediach a ktoré si vyžadujú vážnejší a širší prístup k riešeniu, dokonca aj vypracovanie projektov na zabezpečenie nevyhnutných finančných prostriedkov. Záverom zhromaždenia predseda RMS prisľúbil, že podobné zhromaždenia občanov sa do budúcna budú častejšie organizovať.

Zostáva na záver dilema, či to bolo zhromaždenie občanov alebo zhromaždenie poľnohospodárov, keďže sa prevažne rokovalo o poľnohospodárskych témach. Vznikol dojem, že sa zneužili prítomní, aby sa všetci zaoberali otázkami poľnohospodárstva, a nie problémami, ktoré je potrebné súrne riešiť v prospech zastavenia hospodárskeho a kultúrneho úpadku osady a kvôli ktorým na zhromaždenie boli pozvaní aj cestou médií, pričom jedny oznámili zhromaždenie občanov s rokovacím programom, a druhé zhromaždenie poľnohospodárov. Akokoľvek, chvályhodné je, že sa RMS vracia k občanom, na ktorých sa v minulosti celkom zabudlo, pričom v ich mene rozhodovali iní.

Juraj Berédi

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs