Poznať práva, ale i povinnosti

8.okt 2013
Medzi účastníkmi boli aj predstaviteľky petrovskej školy

Medzi účastníkmi boli aj predstaviteľky petrovskej školy

PREVENCIA NÁSILIA V ŠKOLÁCH

Učitelia a riaditelia šiestich základných škôl vo Vojvodine, medzi nimi i predstaviteľky ZŠ Jána Čajaka v Petrovci, sa nedávno zúčastnili v dielni Implementácia Zákona o vzdelávaní a protokole pre prevenciu násilia v školách. Podujatie prebiehalo vo štvrtok 3. októbra v Novom Sade. Jeho organizáciu mali na starosti tri mimovládne organizácie: Nansen dialóg stredisko Srbsko v spolupráci s Asociáciou pre kreatívnu komunikáciu a debatu v Belehrade a Občianskym fondom Panonija v Novom Sade. Dielňu otvoril Mr. Andor Deli, pokrajinský tajomník pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá. Spomenutý pokrajinský sekretariát ináč finančne podporil jej realizáciu.

Dielňa sa konala v rámci projektu Školská mediácia – prevencia násilia v multietnických školách vo Vojvodine. Témami bola jednak situácia vo vzdelávaní na území AP Vojvodiny a jednak zákonný rámec pre prevenciu násilia v školách. Pri tej príležitosti podpredseda  vlády Vojvodiny a pokrajinský tajomník A. Deli povedal, že sa dielňa uskutočňuje v tej pravej chvíli, vzhľadom na to, že sa násilie v školách a na školských nádvoriach v posledných týždňoch zintenzívnilo. Preto sa Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie snaží, za pomoci civilných združení o predpísaných mechanizmoch, ktoré možno uplatniť v takýchto situáciách, oboznámiť tak správy škôl, učiteľov, rodičov, ako aj samotných žiakov. Pravdaže, v súlade so Zákonom o vzdelávaní a protokolom pre prevenciu násilia v školách. Zákon totiž stanovuje trojuholníkový systém vzťahov medzi vedením školy, učiteľmi a žiakmi, čiže ich rodičmi. Relácie ich práv, povinností a zodpovednosti sú v ňom presne definované.

Cieľom štvrtkovej dielne bolo poinformovať účastníkov práve o uvedených právach, z ktorých všetci vychádzajú, ako aj o povinnostiach a krokoch, ktoré treba splniť, aby  trojuholník maximálne fungoval v záujme vyhnutia sa nemilým situáciám, ktorým sme boli svedkami na školách v uplynulých týždňoch. Štvrtkové školenie zahrnulo učiteľov, ale ho treba rozšíriť aj na rodičov, všetko s cieľom zastaviť tendenciu rastu násilia.

Projekt Školská mediácia – prevencia násilia v multietnických školách vo Vojvodine zahŕňa základné školy: Nikolu Teslu a Sándora Petöfiho v Novom Sade, Miloja Čiplića v Novom Bečeji, Imreho Kokaia v Temeríne, Jána Čajaka v Báčskom Petrovci a 2. októbra v Nikolinciach.

E. Š.

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs