Prijali programy práce

19.mar 2015

Prijali programy práce

V popredí práce 5. schôdze NRSNM bola budúcnosť lokálnych elektronických médií v kontexte privatizácie

V popredí práce 5. schôdze NRSNM bola budúcnosť lokálnych elektronických médií v kontexte privatizácie

5. SCHÔDZA NÁRODNOSTNEJ RADY SLOVENSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY

Program práce a finančný plán Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na rok 2015 schválili jej členovia na 5. schôdzi v Novom Sade. V rámci nej v stredu popoludní a večer prijali aj plány práce všetkých štyroch výborov na bežný rok: pre kultúru, pre vzdelávanie, pre informovanie a pre úradné používanie jazyka a písma. Zelenú dostala aj výročná správa o činnosti Fondu pre vydavateľskú činnosť v slovenskej reči Slovenské tlačené slovo za rok 2014.

Informácia o otázke privatizácie lokálnych elektronických médií, ktorú podala predsedníčka Asociácie slovenských novinárov Anna Jašková vyvolala najživšiu diskusiu. Názory na zachovanie po slovensky informujúcich lokálnych rozhlasov a televízií vo Vojvodine sa rôznili a tak k tomu, ktorý sa ukazoval ako ústredný a smeroval k potrebe založenia spoločnej čiže regionálnej slovenskej televízie, pribudli ďalšie. Medzi inými odznela aj myšlienka, že je podstatne lacnejšie a teda i reálnejšie pokúsiť sa informovať po slovensky prostredníctvom spoločného rozhlasu. Prítomní sa uzhodli, že do 1. júla, kedy je štát povinný vystúpiť z médií, aktivity súvisiace s možnými modelmi privatizácie médií budú v popredí činnosti nielen Výboru pre informovanie ale aj rady. Jej členovia z listiny Slováci vpred! zazlievali predchádzajúcej zostave rady, že túto záležitosť neriešili skorej. Taktiež mienili, že väčšina výborov má príliš veľa komisií, a že si ich práca vyžaduje značné finančné prostriedky. V súlade s tým navrhli, aby členom komisií boli zrušené prislúchajúce úhrady. Ani tento, ani návrh Igora Feldyho (aby sa na základnú činnosť Ústredného archívu Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Starej Pazove pridalo 100 000 dinárov) predsedníčka rady Anna Tomanová-Makanová nedala členom na vyjadrenie.

Okrem iného členovia Rady schválili aj Plán činnosti Výboru pre vzdelávanie na rok 2015

Okrem iného členovia Rady schválili aj Plán činnosti Výboru pre vzdelávanie na rok 2015

Národnostná rada v stredu založila aj svoje stále poradné orgány a to pre legislatívu, pre medzinárodnú a regionálnu spoluprácupre rodovú rovnosť. Väčšinou hlasov 24 prítomných členov Rady (z celkove 29) schválený bol návrh na úpravu t. j. zvýšenie finančných úhrad (diét) pre členov NRSNM, jej výborov a komisií. Na schôdzi zaujali kladné stanovisko k voľbám riaditeľa ZŠ Desanky Maksimovićovej v Báčskej Palanke, k návrhu na člena správnej rady Stredoškolského internátu v Ulici Nikolajevskej v Novom Sade a k uvoľneniu doterajšieho a voľbám nového člena správnej rady stredoškolského domova Angeliny Kojićovej Giny v Zreňanine.

Predsedníčka Tomanová-Makanová informovala prítomných, že do konca marca bude nasledovať ešte jedna schôdza, v rámci ktorej na rokovacom programe, o. i., bude aj tematika týkajúca sa činnosti a hospodárenia NVU Hlas ľudu v roku 2014 a plán práce a finančný plán na bežný rok.

Juraj Bartoš

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs