Príloha OBZORY už tridsaťročná

23.jan 2014

Príloha OBZORY už tridsaťročná

Príloha Obzory, ktorá už tridsať rokov vychádza v Hlase ľudu, zatiaľ v jedinom spoločensko-politickom týždenníku tunajších Slovákov, ako mesačná príloha z kultúry, vedy, umenia a literatúry, je vlastne v určitom zmysle časopisom, ktorý svojím doterajším kritickým aspektom a veľkou tradíciou zaberá významné miesto v dejinách slovenskej publicistiky.

Prvá titulná strana rubriky Obzory z roku 1984

Prvá titulná strana rubriky Obzory z roku 1984

Iniciatíva vydávať takúto prílohu spomenutej náplne prišla v ďalekých osemdesiatych rokoch minulého storočia zo strany vtedajšej Základnej organizácie združenej práce (ZOZP) Tvorba, útvaru pre vydávanie kníh a časopisov v rámci Novinovo-vydavateľského a tlačiarenského podniku Obzor, konkrétne od spisovateľa a redaktora Tvorby Víťazoslava Hronca.

Argumentovalo sa to veľkým prísunom literárnych prác, ktoré sa v časopise Nový život nemohli zverejniť, a tým, že je kultúra v najširšom zmysle slova najpodstatnejšou príznačnosťou každého národa a zrejme aj národnosti, akou je aj slovenská vo Vojvodine.

Po dôkladných rozpravách sa zaujalo jednotné stanovisko, že Obzory ako osobitná príloha v rámci existujúceho počtu novinových strán štartujú v ústrety oslavám 40. výročia Hlasu ľudu, teda v jubilejnom roku 1984.

Prvé číslo vyšlo 28. januára 1984 v Hlase ľudu č. 5 (3030) a znamenalo novú kvalitu v obsahovej náplni, osvieženie a obohatenie týždenníka Hlas ľudu predovšetkým s kultúrnou a literárnou tematikou.

Tak vymedzený priestor dal potom podnet početným vedecko-kultúrnym pracovníkom a literárnym tvorcom, aby svoje mienky, názory, kritické postrehy a pôvodnú tvorbu verejne prezentovali. Zároveň sa tým poskytol aj prínos k usmerňovaniu kultúrnej politiky vedeckých, kultúrnych, osvetových a iných inštitúcií slovenskej národnosti.

Pripomenul to aj vtedajší šéfredaktor Hlasu ľudu Adam Rago vo svojich spomienkach na tie časy, keď upozornil, že to rozšírenie priestoru s kultúrno-vedeckou a literárno-umeleckou tematikou v podobe osobitnej prílohy Obzory, ktorá štartovala raz mesačne na štyroch novinových stranách, bolo osožným redakčným zásahom, kým o význame a dosahu toho rozhodnutia pravdepodobne najlepšie hovorila ich kontinuita vychádzania.

V prílohe Obzory sa sledujú a zaznamenávajú tie najvýznamnejšie udalosti a diania z kultúry, literatúry a umenia, bez ohľadu na to, či ide o pôvodnú tvorbu, literárnu kritiku alebo o informácie o početných knižných vydaniach, o rôznych hudobných programoch a podujatiach, informuje sa o rôznych výstavách z oblasti výtvarného umenia a zverejňujú sa aj početné rozhovory s autormi z oblasti vedy, kultúry a umenia.

Obzory - už 30 rokov ako pravidelná mesačná príloha v Halse ľudu

Obzory – už 30 rokov ako pravidelná mesačná príloha v Halse ľudu

Z osobitného aspektu sa sledujú podujatia, ktoré sa predovšetkým uskutočňujú na území našej pokrajiny – AP Vojvodiny, kde sa aj nachádzajú všetky verejné kultúrne inštitúcie slovenskej národnostnej menšiny, ktorá je zároveň aj dejiskom všetkých kultúrnych podujatí vojvodinských Slovákov.

Zároveň môžeme povedať, že práve táto príloha nám umožňuje, a to už tridsať rokov (lebo práve toľko rokov táto príloha vychádza v novinách Hlas ľudu), aby sme viac priestoru a pozornosti venovali významným udalostiam z oblasti kultúry, vedy, umenia a literatúry. Niekedy pritom viac pozornosti venujeme významným udalostiam z našej minulosti, ktoré možno práve v tom čase zaznamenávajú významné výročie svojho jestvovania. Zároveň práve v tejto prílohe sa nachádza veľký počet esejí, komentárov, kritických pohľadov, ale aj recenzií a prezentácií rôznych knižných vydaní a udalostí z našej najbližšej skutočnosti.

Okrem recenzií nových knižných vydaní a rôznych výstav vždy sa nájde potrebný priestor aj pre početné rozhovory s významnými osobnosťami o ich najnovšej tvorbe a úspešnej činnosti, ako aj na zaznamenávanie ich významných životných jubileí, ale aj na udeľovania početných cien a uznaní.

To, čo osobitne poznačuje túto prílohu z kultúry, vedy, umenia a literatúry – Obzory, je ich multikultúrnosť. Teda v časopise sa nesledujú iba udalosti slovenských historických dejín a slovenskej tvorby, ale aj udalosti a výročia z tvorby príslušníkov iných národov a národností, ktoré pôsobia a žijú v tomto štáte, v Srbsku, predovšetkým ak ide o udalosti, ktoré majú význam pre celkovú kultúru Republiky Srbsko.

Okrem toho v jednotlivých prípadoch, ako sú medzinárodné výstavy a ceny svetového významu, ale aj keď ide o autorov medzinárodného uznania, príspevky v tejto prílohe prekračujú aj medze nacionálnej kultúry, čiže kultúry v našom štáte, a pozornosť sa venuje aj tým nekaždodenným udalostiam medzinárodného významu.

Príloha Obzory v týždenníku Hlas ľudu už svojou dlhoročnou tradíciou vychádzania získala významné miesto v našich kultúrnych kruhoch a práve kvôli tomu sa stretáva s veľkým rešpektom zo strany početných autorov a tvorcov a spolupráca s nimi je veľmi úspešná a intenzívna. Zahrňuje aj bohatú spoluprácu s autormi zo zahraničia, ktorí na stranách tejto prílohy uverejňujú predovšetkým svoje príspevky, ktoré sa vzťahujú na tunajšiu skutočnosť a tvorbu, ale zároveň píšu aj recenzie mnohých knižných vydaní z našej literatúry a umenia.

Michal Ďuga

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs