Projekt o antropologických a kultúrnych hodnotách vojvodinských Slovákov

24.máj 2019

Projekt o antropologických a kultúrnych hodnotách vojvodinských Slovákov

Na oddelení pre zemepis, turistiku a hotelierstvo  Prírodno-matematickej fakulty v Novom Sade prebieha realizácia záverečnej časti projektu pod názvom Antropologicko-geografické a kultúrne hodnoty vojvodinských Slovákov ako činitele národnej identity.

Projektový tím tvoria šiesti výskumníci v čele s docentom na Oddelení pre regionálnu geografiu Bojanom Dierčanom.

Spomenutý projekt sa realizuje v rámci programu pre financovanie vedecko-výskumných projektov národnostných menšín vo Vojvodine. Financuje ho Pokrajinský sekretariát  pre vysoké školstvo a vedecko-výskumnú činnosť a podporuje ho aj Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

Foto: Bojan Dierčan

Cieľom projektu je komplexne poukázať na problémy s ktorými sa stretá naša menšina vo Vojvodine, tiež na výzvy s ktorými tunajší Slováci bojujú pri zachovávaní svojej identity v 21. storočí.

Okrem toho, cieľom je informovať aj iné etnické skupiny, žijúce na tomto území, o živote a kultúre Slovákov, ktorí sú na tomto území prítomní už 300 rokov.

Prostredníctvom antropologických, demografických a kultúrno-historických analýz je tiež plánované aj prispievanie k pochopeniu súčasnej identity Slovákov a k prezentovaniu vzájomnej tolerancie vo vojvodinskom kultúrnom kontexte.

Prieskum zahŕňal demografický, etnografický, politický, kultúrny, spoločenský a hospodársky aspekt života slovenskej menšiny, zatiaľ čo výskumníci akcent položili aj na promovanie kultúrnych hodnôt a ich turistickú afirmáciu.

Početné prieskumy a analýzy

Ináč, prieskum sa realizoval v niekoľkých fázach. Začalo sa demografickými analýzami s dôrazom na projekciu slovenského obyvateľstva v budúcom období.

Nevyhli sa problému odsťahovania ľudí z našej krajiny, ktorý sa absolútne týka aj tunajších Slovákov. V tomto kontexte sa preto sústredili aj na eventuálny návrat ľudí, ktorí z krajiny odišli, tiež otázke vzťahov so Slovenskom.

Foto: Bojan Dierčan

Jedna časť prieskumu sa týka používania slovenčiny v bežnom komunikovaní  s cieľom jej zachovania na vojvodinskom území.

Významná časť projektu je zameraná na kultúrne dedičstvo a jeho prezentáciu vo forme turistického potenciálu Vojvodiny.

Bola toto zároveň aj najatraktívnejšia časť prieskumu, keďže sa vzťahovala na gastronómiu – príprava tradičných jedál tunajších Slovákov, ktoré by tiež mali byť osobitne prezentované.

Plánované je, že projekt zabezpečí nadostač materiálu na publikovanie vedeckého diela, ktoré by malo zahŕňať všetky spomenuté oblasti.

Autori a realizátori projektu tiež očakávajú aj to, že jeho úspešné skončenie prispeje k tomu, aby sa verejnosť lepšie oboznámila o Slovákoch vo Vojvodine, k lepšej ponuke v oblasti turistiky, k zachovaniu slovenskej kultúrnej identity v podmienkach multietnického prostredia.

M. GAŠPAR
M. GAŠPAR

MIROSLAV GAŠPAR (1989) štúdia žurnalistiky skončil v roku 2012 a v roku 2013 master štúdia komunikológie na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. V slovenskej redakcii Rádia Nový Sad začal pôsobiť v roku 2011, najprv ako spolupracovník a od roku 2013 ako novinár, kde je redaktorom mládežníckej relácie a vysielania pre deti. Spolupracuje aj s NVU Hlas ľudu.  Zúčastnil sa novinárskych súťaží v Srbsku, Nemecku, na Slovensku a Ukrajine. Zaujíma sa o médiá, mediálne teórie, komunikológiu, propagandu, analýzu diskurzu, politicko-spoločenské témy a šport.