Roky bez prostriedkov samozdanenia

16.máj 2013

Medzi 14 osád Báčskopalanskej obce patrí i Silbaš, vzdialený od Báčskej Palanky 20 km a od Nového Sadu 35 km. Z dopravného hľadiska Silbaš má relatívne dobrú polohu. Nachádza sa na križovatke dvoch regionálnych ciest. Cesta P-119 spája B. Palanku s Kulou, Vrbasom a Suboticou, a druhá cesta P-102 zasa Nový Sad s Báčskym Petrovcom, Odžakmi a Somborom.

V Silbaši viac ako dve storočia dobre spolunažívajú príslušníci dvoch národov, slovenského a srbského. V strede osady, blízko sebe stoja dva kostoly, evanjelický a pravoslávny.

20silbasihriskoV Základnej škole bratov Novakovcov sa výučba v prvých štyroch triedach koná po srbsky a po slovensky, slovenské triedy nižších ročníkov majú kombinovanú výučbu. Od piateho po ôsmy ročník sú dve srbské triedy, a príslušníci slovenskej národnosti majú predmet slovenský jazyk………

Do roku 1962 v Silbaši pôsobilo 60 remeselníkov, boli tu obuvníci, krajčíri, obchodníci, povrazári, maliari – natierači, zámočníci, kováči, kolári, murári, holiči… Mnohé remeslá dávno zanikli, osada už nemá ani jedného obuvníka a v súčasnosti tu „žije“ iba niekoľko remesiel – kožušnícke, kadernícke, kováčske, murárske, stolárske, zámočnícke, autoopravárske…

V súčasnej dobe poznačenej krízou aj početných Silbašanov trápi problém nezamestnanosti, a to najmä tých, ktorí boli zamestnaní v Báčskej Palanke a Novom Sade. Obyvatelia sa zaoberajú prevažne poľnohospodárstvom a okrem tradičných poľnohospodárskych kultúr, ako sú kukurica, pšenica a sója, na svojich poliach pestujú aj zeleninu, zvlášť cibuľu, papriku, zemiaky, uhorky a kapustu.

Koncom dvadsiateho storočia Silbaš bol známy aj podľa pestovania melónov a roku 1989 začali usporadúvať letné podujatie Meloniádu. Voľakedy  melónové polia zaberali plochu ponad tisíc jutár, dnes sa zmenšili iba na 50 jutár a zaniklo aj chýrečné melónové podujatie. Dôvod je ekonomický – Silbašanom sa pestovanie melónov jednoducho už  neoplatí.

V osade pôsobí niekoľko spoločenských organizácií. Medzi najstaršie patrí Dobrovoľný hasičský spolok a FK Naša hviezda, ako i Poľovnícky spolok Soko. Najnovšie sa činnosťou môžu pochváliť dva ženské spolky, Aktív žien Silbaš a Izvor, ako aj ochotnícke divadlo APS a mládežnícky spolok SOK.  Silbaš sa stal známym aj niektorými novšími podujatiami – DHS organizuje Papkarijadu, Aktív žien Čaro višieň a v tomto roku spolok Izvor prvý raz usporiadal podujatie Farby multikultúrnosti. Vlani v osade položili základy nového podujatia Leto v Silbaši, na ktorom sa vo veľkej miere podieľali aj mladí ochotníci APS, ktorí čoskoro chcú zorganizovať aj nový divadelný festival.

Predsedom Rady Miestneho spoločenstva Silbaš sa po vlaňajších decembrových voľbách po druhýkrát za sebou stal Danilo Pejak. Z predošlého štvorročného obdobia pán richtár ako významnejšie udalosti spomenul dokončenie výstavby Domu smútku (otvorený roku 2011), úpravu trhového priestoru a plynofikáciu osady. V dedine vlani ukončili aj výstavbu plynovodnej siete a ďalším krokom je pripájanie domácností na túto sieť. Začali i práce na oprave 7 km letnej cesty, ktorá spája Silbaš a Pivnicu, zatiaľ je po jeden kilometer cesty z každej strany osady nasypaný štrkom. Na tieto práce finančné prostriedky zabezpečuje Obec B. Palanka.

– Ktoré sú aktuálne udalosti v osade?

– V pondelok 13. mája sa začala výstavba chodníkov v Ulici Nikolu Teslu (na vchode do Silbaša), čo tiež finančne podporila Obec B. Palanka. Uchádzali sme sa o prostriedky na rekonštrukciu malých športových terénov v Pokrajinskom fonde pre šport a mládež. Spolu s Báčskopalanskou obcou sme žiadali prostriedky na rekonštrukciu malých terénov aj na republikovej úrovni.

Danilo Pejak

Danilo Pejak

– Prejavujú občania Silbaša záujem o šport?
– Plocha malého ihriska bola poškodená, čiže zmenšená od začiatku výstavby novej telocvične pri škole. Chceme tento problém čím skôr riešiť, aby mládež dostala malý športový terén pre hádzanú, volejbal a basketbal. Aj turnaj v malom futbale by tu znovu mohol prebiehať, keďže sa od roku 2009  realizuje na zelenej ploche v časti veľkého ihriska. Ak prostredníctvom súbehov získame potrebné prostriedky, vykonáme kompletné práce, ako napr. asfaltovanie plochy a výstavbu ohrady. Turnaj v malom futbale voľakedy bol veľmi populárny a zúčastňovali sa aj kluby z iných osád.

– Máte určite aj iné plány týkajúce sa zariadenia osady?
– Žiadalo by sa vykonať rekonštrukciu budovy škôlky. V pláne je i výstavba kanalizácie prostredníctvom fondu pre kapitálové investície, – zdôraznil predseda Rady MS Silbaš Danilo Pejak.

Dozvedeli sme sa, že sa možno i kedysi chýrečný Mládežnícky dom dožije krajších čias, o čo sa zasadzuje aj mládežnícky spolok SOK.

Rada MS schválila rozhodnutie, že niektoré tradičné akcie finančne podporí sumou 5 000 dinárov. MS takto symbolicky podporuje tradičné združenia – DHS, FK, spolky žien, ale i základnú školu, tiež futbalový zápas Rómov zo Silbaša a zo susednej osady Parage, ktorý sa každoročne na pravoslávny Veľký piatok usporadúva na silbašskom ihrisku.

V Miestnom spoločenstve okrem tajomníka (financuje sa z rozpočtu obce) sú i dvaja zamestnanci financovaní z rozpočtu MS – komunálny pracovník na cintoríne a komunálny hygienik.

– Finančných príjmov je málo. Už roky nemáme samozdanenie, a keby ho sme ho mali, mohli by sme uskutočniť aj viaceré kapitálové investície, – povedal záverom D. Pejak.

Jaruška Ferková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs