O rozličnostiach a rozvoji

2.sep 2014

O rozličnostiach a rozvoji

LETNÁ AKADÉMIA ZHROMAŽDENIA EURÓPSKYCH REGIÓNOV (AER) SPLNILA STANOVENÉ CIELE

36branebugar

Pokrajinský tajomník Branislav Bugarski

– Jednou z najdôležitejších tunajších udalostí v uplynulom období bola Letná akadémia Zhromaždenia európskych regiónov (AER). Môžeme byť veľmi hrdí na to, že sme výrazne posunuli vpred kvalitu jej organizácie. Chcel by som sa poďakovať najprv všetkým dobrovoľníkom, a potom i všetkým kolegom zo Zhromaždenia Vojvodiny a pokrajinskej vlády, ktorí sa podieľali na usporiadaní tohto projektu. Isté je, že veľkú ťarchu samotného podujatia niesla podpredsedníčka Zhromaždenia APV Anna Tomanová-Makanová, ktorá bola takmer na všetkých udalostiach Letnej akadémie, – uvádza pokrajinský tajomník pre medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu Branislav Bugarski, hodnotiac priebeh a výsledky najvýznamnejšej súčasnej medzinárodnej udalosti, ktorá v Novom Sade a iných vojvodinských mestách, ako i v Belehrade, prebiehala od 17. do 23. augusta.

Letná akadémia AER plne splnila očakávania usporiadateľov a hostí, aj to vo viacerých smeroch. Napríklad podľa počtu prihlásených účastníkov, ktorých bolo 125, z čoho až 93 percent z cudziny: najmä Švédska (27) a Nórska (20). Počas piatich pracovných dní, na úvodných sesiách a štyroch plenárkach rečnilo 32 odborníkov. K tomu treba pripísať sedem dielní a šestnásť mimovyučovacích aktivít, konajúcich sa okrem Nového Sadu aj v Sriemskych Karlovciach, Bielom Blate, Subotici, Kovačici a v Belehrade.

Hostia zo zahraničia mali počas nedávnych augustových dní jedinečnú možnosť dozvedieť sa viac o vojvodinskom koncepte multietnickosti, multikultúrnosti a multijazykovosti, o spolunažívaní dvadsiatich šiestich národnostných menšín – spoločenstiev, ako aj o používaní šiestich úradných jazykov v Zhromaždení APV.

Dôraz na prednáškach a dielňach dali najmä na témy, týkajúce sa budovania identity v multikultúrnom prostredí a ovzduší, pluralitu, toleranciu a interkultúrny dialóg, vzdelávanie menšín, politiku k mladým, demokratické angažovanie sa občanov, demokratické riadenie, kultúrnu rozličnosť.

Do kontextu výsledkov, dosiahnutých počas Letnej akadémie AER, zaiste treba zahrnúť i prehĺbenie spolupráce Vojvodiny s viacerými regiónmi z Nórska, Českej republiky, Ruskej federácie, susedného Rumunska. Významné ročné medziregionálne fórum zrejme malo nielen úspešný priebeh, ale aj viacrozmerné výsledky. Tieto v prvom rade budú na osoh šíreniu možností ďalšieho úspešného sociálno-ekonomického rozvoja európskych regiónov, ku ktorým celé roky patrí i Vojvodina.

 Oto Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs