Schválili správy, plány a programy…

9.máj 2013

V piatok 26. apríla 2013 vo veľkej sieni budovy obecnej správy sa uskutočnilo 12. zasadnutie Zhromaždenia obce Kovačica, na ktorom 35 prítomných výborníkov za necelé dve hodiny absolvovalo rokovací program pozostávajúci zo šestnástich bodov.

Zo zasadnutia Zhromaždenia obce Kovačica

Zo zasadnutia Zhromaždenia obce Kovačica

Výborníci najprv rokovali o správe o uskutočnení rozpočtu Obce Kovačica v období január – december 2012 a väčšinou hlasov schválili rozhodnutie o angažovaní externého revízora na jeho posúdenie. Najviac pripomienok k prvému bodu mali opoziční výborníci Zoran Savanov zo Srbskej pokrokovej strany (SNS) a Ján Paul, predseda výborníckej skupiny Slovenská strana – Zelené jablko, ktorí sa predovšetkým zamerali na spôsob, akým sa míňali prostriedky z rozpočtu. V období január – december 2012 obecný rozpočet mal finančné prostriedky v celkovej sume 624 466 024,94 din, v ktorej sú započítané aj prenesené prostriedky v sume 2 703 012,07 din. V porovnaní s celkovými plánovanými prostriedkami za rok 2012 plán je realizovaný s 96,82 %. V období od 1. januára do 31. decembra 2012 prostriedky v sume 615 009 499,53 din boli usmernené rozpočtovým užívateľom, čiže 95,35 % plánovaných prostriedkov bolo vyčlenených na tieto účely. Predseda Kovačickej obce Miroslav Krišan sa v dlhej diskusii so spomínanými opozičnými výborníkmi pokúsil vysvetliť najmä situáciu okolo dlhodobých úverov Podnikateľsko-rekreačného strediska Relax a Verejného podniku Naš stan, ktoré nesúvisia s obecným rozpočtom.

V ďalších bodoch rokovacieho programu výborníci venovali pozornosť správam o práci obecnej správy a verejného obecného prokurátora v roku 2012, kde zdôvodnenie podal obecný prokurátor Marinko Čobanin. Výborníci tiež rokovali a schválili ročný program ochrany, úpravy a používania poľnohospodárskej pôdy v štátnom vlastníctve na rok 2013 a rokovali aj o návrhoch rozhodnutí o zmenách zakladateľských aktov verejných podnikov PRS Relax, RTV OK, Naš stan a verejných komunálnych podnikov Banat v Uzdine, Rad v Crepaji, 4. oktobar v Debeljači, Padina v Padine a VKP Elán v Kovačici. Zdôvodnenia k týmto bodom podala vedúca oddelenia obecnej správy Danka Grozdanovićová. Rokovalo sa aj o pláne a programe práce obecnej Turistickej organizácie na rok 2013, o Strategickom programe zamestnávania a samozamestnávania žien v Obci Kovačica na obdobie rokov 2010 – 2015. Záverom zasadnutia Zhromaždenia obce výborníci schválili návrh rozhodnutia o voľbe členov Rady pre medzinacionálne vzťahy Obce Kovačica na päťročné obdobie.

Na zasadnutí, ktoré viedol predseda ZO Ján Puškár, sa okrem výborníkov obecného zhromaždenia, predsedu obce a obecného prokurátora zúčastnili aj početní predstavitelia obecnej správy.

A.   Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs