SIEŤ 21 PRINÁŠA: Násilie na starších – tajomstvo, ktoré nevychádza z domu

28.nov 2017

SIEŤ 21 PRINÁŠA: Násilie na starších – tajomstvo, ktoré nevychádza z domu

 

Srbsko je z demografického hľadiska krajinou starých ľudí a tam, kde je mnoho starých, tam je aj mnoho problémov, ktoré na nich číhajú. Odhaduje sa, že násilie na starých ľuďoch je omnoho častejšie než je oficiálne nahlásených prípadov, ibaže sa o tom nehovorí.

Staršie osoby rovnako ako i deti predstavujú ideálne terče pre násilníkov. Sú bezmocní, nie sú schopní sa brániť a čo je najdôležitejšie – nevedia, nechcú alebo nepoznajú spôsob ako nahlásiť násilie. Staré osoby majú aj ďalší problém, keďže je ich v demografickom zmysle čoraz viac a čoraz menej je tých, ktorí by im mali poskytnúť ochranu a opateru, hovorí spolupracovníčka Strediska pre sociálnu prácu Mirjana Sokolovićová.

– Sme národ, ktorý starne a má čoraz viac starších. Počet mladých a starých sa prakticky vyrovnal, čo znamená, že národ pomaly vymiera, –uviedla.

Násilie nemusí byť len fyzické, ale sa pod tým rozumie aj psychické maltretovanie alebo znevažovanie staršieho muža alebo ženy, ako aj sexuálne zneužívanie, hovorí dobrovoľníčka Červeného kríža Jelena Bugarinová, ktorá sa špecializovala pre tému ochrany starých osôb pred násilím.

– Pod násilím na starých osobách sa rozumie každý čin ich diskriminácie, respektíve zanedbávanie špecifík a potrieb starých a môže sa prejaviť v rôznych formách, od zákonných a politických bariér po stereotypy každého druhu. Jednou z hlavných charakteristík tohto problému je to, že staré osoby odmietajú pochopiť, že narážajú na násilie alebo doskrimináciu, takže je ťažko získať valídne údaje, – hovorí.

Podľa prieskumu, ktorý uskutočnil Červený kríž Srbska, takmer polovica respodentov hovorí, že denne naráža na určitý druh diskriminácie na základe rokov. Preto sa starším občanom radí, aby netrpeli a ihneď nahlásili násilie.

– V prípade, že staršia osoba trpí maltretovanie v prostredí, v ktorom žije, najlepšie je, aby sa najprv obrátila na svoju rodinu, aby spoločne rozhodli, čo ďalej. Ak je však násilie v samej rodine, treba ho nahlásiť polícii alebo Stredisku pre sociálnu prácu, – uviedla Bugarinová.

Diskriminácia starých osôb sa vyskytuje takmer všade a podľa prieskumov Ministerstva pre sociálne otázky najčastejšia je na pracovnom mieste a prejavuje sa v negatívnych postojoch k starším v spoločnosti. Takmer každý respodent, ktorý má krátko do dôchodku vyhlásil, že sa stretol sa týmto druhom diskriminácie. Odborníci apelujú na starších občanov, aby nahlásili každý druh náslia. Aký druh konania ich potom očakáva pre Sieť 21 vysvetlil právnik Milan Janković.

– Sporové konanie na ochranu pred násilím v rodine je osobitné konanie a obžalobu môže vzniesť aj obeť aj verejný obžalobca. Rozhoduje sa v zrýchlenom konaní a musí sa uzavrieť po iba dvoch pojednávaniach. Rýchlosť je taká veľká, že sa prvé pojednávanie má zvolať v osemdňovej lehote od chvíle podania žaloby a v prípade, že obžalovaná strana podá sťažnosť, Vyšší súd sa má vyjadriť v 15-dňovej lehote. Rozsudok sa tu stane vykonateľným aj v prípade, že nie je právoplatný, a bez ohľadu na prípadnú sťažnosť sa musí dodržiavať a stáva sa vykonateľným, – vysvetlil Janković.

Problémy náslia na starých osobách sa budú časom len zväčšovať. Dôvod je jednoduchý – demografický obraz sa dramaticky mení. V priebehu nasledujúcich troch desaťročí obyvateľstvo v Srbsku náhle zostarne. O tom najlepšie hovorí skutočnosť, že sa za posledných 50 rokov účasť mladých do 14 rokov zmenšila takmer o polovicu a účasť tých nad 65 rokov sa zväčšila až dva a pol ráz. Preto sú systémové riešenia problému práv starých osôb nevyhnutné, aby sa nás „nepýtala staroba, kde nám bola mladosť“.

 

Barbara Keć-Radin

 

Tento text vznikol v rámci projektu Sieť 21, ktorý financuje EÚ. Obsah je zodpovednosťou Radia 021 a žiadnym spôsobom neodzrkaľuje stanoviská  Európskej únie.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs