Slovenské múzeum v Petrovci čaká návštevy

18.nov 2013

Slovenskej verejnosti u nás je dozaista známe, že je v Petrovci založené a otvorené múzeum. I keď základ tvoria muzeálne predmety, ktoré boly zoskupené pre Oddelenie dolnozemských Slovákov múzea v Turč. Sv. Martine, iba štedrosťou a porozumením ľudovej moci a za pomoci Sväzu kult. – osvetových spolkov – odbočky pre Slovákov a „Vojvodinského múzea“ uskutočnil sa plán Ženského spolku v Petrovci – otvorené bolo múzeum zo sbierok členkýň, prevedených v Petrovci a po iných osadách slovenských vo Vojvodine, ako aj z príspevkov niektorých jednotlivcov a ustanovizní. Pravda, stav, v akom sa ono dnes nachádza, neuspokojuje nás ani po stránke obsahovej, ani po stránke výberovej, ba ani úprava je nie taká, aká by mala a mohla byť. Sú ešte mnohé ťažkosti, ktoré sa musia prekonať, aby táto dôležitá kultúrna ustanovizeň dosiahla náplň a úroveň, ktorou bude dôstojne reprezentovať minulosť a prítomnosť juhoslovanskej Slovače. Minulosť trudnú, vyplnenú neustálym bojom o hospodársku postať, sociálne uplatnenie, kultúrne pozdvihnutie a politické práva, o ktoré ich obraly všetky vládne režimy Maďarska a starej Juhoslávie. Aj vďaka ľudovým vrchnostiam daný bol základ, a to dobrý základ pre vybudovanie tejto kultúrnej ustanovizne, ktorá sa bude stále zdokonaľovať za predpokladu, že naša široká verejnosť pochopí jej význam a poslanie. Lebo medzi našim ľudom nachádzajú sa – neraz na povale za hradou, alebo niekde v kúte pohodené mnohé predmety muzeálnej hodnoty (staré knihy, záznamy, starodávne nástroje: moták, fajfiar, trlica atď.), ktoré treba zachrániť a nimi doplniť muzeálnu sbierku, aby nám vypuklejšie znázornily život našich predkov, ich zamestnanie, šatenie, ich četbu a ich snahy o povznesenie životnej úrovne.

Oznamujúc našej verejnosti, že je múzeum sprístupnené pre návštevy ako jednotlivcov, tak i rôznych organizácií (školy, syndikáty, ľudová mládež atď.) ďakujeme predne všetkým organizáciám, predstaviteľom ľudovej moci, ako aj súdruhom a súdružkám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili, aby sa nám toto podujatie podarilo, a zároveň vyzývame našu verejnosť, aby nám i naďalej v našej práci na zlepšení múzea nápomocná bola.

Múzeum je otvorené:

a)                pre návštevy jednotlivcov v utorok, piatok a v nedeľu od 8 do 13 hodín.

b)                pre hromadné návštevy podľa dohody so sekretariátom.

 

(Z čísla 76 Hlasu ľudu,

ktoré vyšlo 8. októbra 1949

v Báčskom Petrovci)

Výber: K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs