Sme (ne)objektívni a (ne)transparentní?

1.apr 2015

Sme (ne)objektívni a (ne)transparentní?

Správu za rok 2014 a plány na tento rok podala zodpovedná redaktorka Vladimíra Dorčová-Valtnerová

Správu za rok 2014 a plány na tento rok podala zodpovedná redaktorka Vladimíra Dorčová-Valtnerová

Šieste zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny  prebiehalo posledného marcového dňa a nieslo sa hlavne v znamení schvaľovania ročných správ a plánov NVU Hlas ľudu a nášho týždenníka, ktoré chvíľami prechádzalo do ostrej debaty medzi členmi z listiny Slováci vpred! a ostatnými členmi rady. Správy boli schválené väčšinou hlasov, pokým boli členovia uvedenej listiny zdržaní.

Riaditeľ ustanovizne Samuel Žiak ozrejmujúc minuloročnú správu zdôraznil, že ustanovizeň vlani oslávila 70 rokov pôsobenia, čo sa odzrkadlilo aj na celoročnú prácu ustanovizne, pripomenul, že bola kúpená aj tlačiareň Neografia s s. r. o., – dnes HL print, pokým zodpovedná redaktorka týždenníka Vladimíra Dorčová-Valtnerová poznamenala, že sa minulý rok niesol aj v znamení volieb do národnostných rád. „Môžeme byť spokojní, ako sme informovali o samotnom priebehu a predbežných výsledkoch volieb v deň volieb. Ažuritu, rýchlosť a včasnosť zverejňovania informácií o voľbách ocenili nielen návštevníci nášho online vydania, ale aj organizácie, ktoré monitorovali volebný proces – Novosadská novinárska škola a Stredisko pre výskum etnicity,“ povedala Dorčová-Valtnerová. Podľa nej o všetkých kandidačných listinách redakcia informovala včasne, nezaujato a objektívne.

Ani toto zasadnutie neprešlo bez vymieňania ostrých názorov

Ani toto zasadnutie neprešlo bez vymieňania ostrých názorov

Práve toto slovo objektívne bolo pohnútkou pre členov z listiny Slováci vpred!, aby rozprúdili diskusiu, ktorá chvíľami odbočovala od danej problematiky. Napr. vytýkali, že informovanie o určitých počinoch rady nebolo objektívne, ako aj o závere voľby riaditeľa v ZŠ v Kysáči,  a podľa nich je týždenník spolitizovaný. Nebola problematická iba (ne)objektívnosť. Na čiernom zozname sa našlo aj čoraz populárnejšie slovo – transparentnosť. Aj keď Národnostná rada neschvaľuje finančnú správu a finančné plány ustanovizne, ale tú oblasť spravuje Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie, členom NRSNM bola predostretá aj tá správa, avšak členovia už spomínanej listiny zazlievali, že zo správy nie je vidno výšku honorárov, subvencií… Ako povedali, všetci Slováci by mal vedieť, aký je rozpočet Hlasu ľudu, kde a ako sa míňajú peniaze a pod. Pravdaže, neodzneli iba kritické názory. Pochválená bola vizuálna stránka nášho týždenníka, ale predsa aj tá obsahová. Pre lepšiu prácu do budúcna odzneli aj niektoré rady – písať o konkrétnych problémoch, s ktorými zápasia naši občania, vždy si overovať fakty a čo menej (auto)cenzúry.

O situácii v pazovskej škole hovoril Janko Havran

O situácii v pazovskej škole hovoril Janko Havran

V pokračovaní zasadnutia veľkú pozornosť vyvolal aj bod týkajúci sa aktuálnej situácie v ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. V tejto škole je otázne, či v nasledujúcom školskom roku budú otvorené dve slovenské triedy alebo nie, keďže je v predškolskej ustanovizni v slovenskej skupine 22 žiakov, pokým podľa zákona na otvorenie dvoch tried musí byť 31 žiakov. Ako riaditeľ školy Janko Havran informoval, s cieľom zachovania učiteľských pracovných miest na zasadnutí učiteľského výboru odznel návrh, aby sa v škole otvorila srbská trieda. Školský výbor to nepodporuje. Keďže odzneli postrehy, že neboli využité všetky možnosti na nábor väčšieho počtu žiakov a otvorenie srbskej triedy je podľa nich nezmyselné, členovia rady sa uzhodli, že budú motivovať nielen žiakov, ale aj ich rodičov, aby si deti zapísali do slovenskej triedy a pre budúcich prvákov zabezpečia učebnice, účasť v Škole v prírode na Slovensku a pod.

neriešenej otázke matrikára v Kysáči sme sa už zmieňovali. Jeden bod zasadnutia rady bol venovaný aj tomuto problému. Členovia rady väčšinou hlasov schválili návrh, aby sa patričným orgánom zaslala iniciatíva, v ktorej žiadajú, aby sa na pracovné miesto zamestnala osoba s aktívnou znalosťou slovenčiny a aby bola príslušníkom slovenskej národnosti. S týmto rozhodnutím sa ale nezhodol Pavel Surový, ktorý ako povedal, nevidí dôvod, prečo zasielať danú iniciatívu, keďže je problém vyriešený, a súbeh, na základe ktorého bude zamestnaný príslušník slovenskej národnosti, bude podľa prisľúbenia primátora Mesta Nový Sad Miloša Vučevića a člena Rady mesta Nový Sad Milana Đurića vypísaný v polovici apríla.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs