Sociálna inteligencia

27.aug 2020

Sociálna inteligencia

Nie je neobvyklé, že sa stretávame v rodine, v práci alebo v našom sociálnom prostredí, neprimerane diskutujeme s našimi najbližšími a, žiaľ, najčastejšie nechávame položenú otázku bokom, najčastejšie – vonkoncom nevyriešenú.

Preto nie je neobvyklé žiadať o pomoc sociálnu inteligenciu.

Pojem sociálna inteligencia konštruoval americký psychológ Edward Lee Thorndike (1874 –1949) – je to schopnosť a zručnosť optimálne sociálne komunikovať, mať zmysel pre spoluprácu a nekonfliktné vzťahy. Podľa tohto psychológa, ktorý definoval sociálnu inteligenciu ako schopnosť múdro sa správať v medziľudských vzťahoch a najčastejšie má niečo spoločné s bontónom (čítaj podľa franc. bon ton – dobrý tón), s pravidlami dobrého správania. A na rozdiel od vrodenej inteligencie sa táto inteligencia dá aj naučiť. Predovšetkým v pravej chvíli na pravom mieste – sociálna inteligencia je schopnosť kladne pôsobiť na svoje okolie.

Teda aby sme si vzájomné styky nenarušili a problém vyriešili, zapojme svoje schopnosti v rámci sociálnej inteligencie, ktorá musí byť a ktorá zahŕňa niekoľko vzájomne prepojených schopností, ako sú: emocionálna citlivosť, sociálna analytickosť, dobrá sebakontrola, spoločenskosť, tolerancia a sociálna adaptabilita. Sociálna inteligencia zahŕňa schopnosť presne rozpoznať a pochopiť pocity druhých, ako aj nahliadnutie do objavovania a interpretácie často skrytých zámerov iných medziľudských postojov založených na viditeľných znakoch správania. Je nevyhnutná pre úspešnú prácu manažérov, politikov, psychológov, sociálnych pracovníkov, terapeutov, právnikov, policajtov a iných, ktorí sú poučení o riešení problémov jednotlivcov a skupín ľudí.

Skúma sa v sociológii. Jeden z jej dôsledkov je napr. tzv. haló efekt – náhľad na určitú osobu si človek urobí zo 70 % na prvý pohľad (teda na základe vonkajšieho vzhľadu, v rámci neverbálnej komunikácie – držanie tela a pod.).

Podľa Thorndikeho má sociálna inteligencia 2 zložky:

Percepčná inteligencia – schopnosť správneho rozpoznania a zhodnotenie ľudskej osobnosti a správania.

Akčná inteligencia – schopnosť použitia vhodných sociálnych techník voči druhým osobám, a to na základe správnej sociálnej percepcie.

Sociálna inteligencia znamená aktívne počúvanie svojho ratia: cnosti, ako láskavosť, rozvážnosť… Po rozhovore so sociálne inteligentným človekom sa cítime byť pokojní a naplnení, nie akoby niekto z nás vysal život.

Prajem pekný týždeň vám a nám, dobrí ľudia. A ďakujem, že ste!

Pripravil: Miroslav Benka

M. BENKA
M. BENKA

Meno Miroslava Benku – významného umelca v slobodnom povolaní – už niekoľko desaťročí presahuje hranice kultúrneho sveta nášho štátu. V projektoch jeho bohatého multimediálneho opusu sa neraz prelínal Benka ako autor, scenárista, ako režisér, ako herec, ako dizajnér či divadelný kritik, ako univerzitný pedagóg a veľký estét. Miroslav Benka sa narodil 22. apríla 1956 v dedinke Ašaňa. Roku 1977 vyštudoval odbor dizajn na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Novom Sade, roku 1983 ukončil štúdium herectva na Akadémii umení v Novom Sade a roku 1988 i štúdium réžie na Fakulte dramatických umení v Belehrade. Režíroval viac ako 70 divadelných predstavení, taktiež režíroval i televízne programy, dokumentárne filmy, hudobné klipy, rozhlasové hry a ďalšie multimediálne programy nielen doma, ale aj v zahraničí. Charakteristickou črtou jeho divadelného rukopisu často je jeho kompletné autorstvo a jeho estetický prejav je poznačený poetikou postmoderny. Pôsobil ako režisér a umelecký šéf Mestského divadla a umelecký šéf Festivalu slovanskej kultúry v Žiline, riaditeľ a umelecký šéf Národného divadla Sterija vo Vršci, riaditeľ a umelecký šéf divadelného festivalu Vršacká divadelná jeseň.   Ako docent Miroslav Benka prednášal na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a International university v Belehrade a v Novom Pazare. Benka konal aj rad spoločenských funkcií – bol zamestnaný vo funkcii riaditeľa, umeleckého riaditeľa, režiséra a riaditeľa medzinárodných divadelných festivalov doma a v zahraničí. Bol členom pracovného tímu pre európske záležitosti, multikultúrnosť a interkultúrnosť Ministerstva kultúry Srbska v Belehrade. A naposledy Národné zhromaždenie ho zvolilo za člena Národnej rady pre kultúru Srbska pri Ministerstve kultúry. Je čestným členom Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave.