Správna rada Hlasu ľudu podporila kúpu majetku Neografia tlačiareň s. s r. o.

18.jún 2014

Správna rada Hlasu ľudu podporila kúpu majetku Neografia tlačiareň s. s r. o.

Riaditeľ NVU Hlas ľudu Samuel žiak a predseda Správnej rady Pavel Zima

Riaditeľ NVU Hlas ľudu Samuel Žiak a predseda Správnej rady Pavel Zima

V priestoroch NVU Hlas ľudu sa dnes konalo zasadnutie Správnej rady tejto ustanovizne, na ktorom členovia rady podporili kúpu majetku Neografia tlačiareň s. s r. o. v Báčskom Petrovci, kýmkoľvek ona neohrozuje základnú činnosť NVU Hlas ľudu.

Riaditeľ ustanovizne Samuel Žiak prítomných informoval, že sa Neografia tlačiareň s. s r. o. ocitla v konkurze a NVU Hlas ľudu má jedinečnú príležitosť v konkurznom konaní kúpiť a prinavrátiť budovu s tlačiarňou. Ako povedal, podľa zhodnotenia odborníkov predajný majetok vynáša 66 miliónov dinárov, kým preddavok na účasť v postupe predaja, ktorý vynáša 13 miliónov dinárov, je potrebné zaplatiť do 23. júna. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční 27. júna.

Členovia Správnej rady

Členovia Správnej rady

Celkový majetok Neografia tlačiarne s. s r. o. tvoria nehnuteľnosti, vybavenia, ako aj podiel v iných právnických osobách – Slovenské vydavateľské centrum s. s r. o. Z postupu predaja nehnuteľností vyňatá je podniková – správna budova, ktorú tvoria časť prízemia s predajňou a skladom, prvé a druhé poschodie a pozemok, ktoré sú v konkurznom konaní pridelené NVU Hlas ľudu.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs