Sprievodca pre zvýšenie zodpovednosti lokálnych samospráv

27.mar 2013

Účastníci regionálneho zoskupenia (zľava): Tamara Dunđerovićová (odborníčka pre lokálny ekonomický rozvoj), Ivan Milivojević (manažér Strediska pre školenie SKGO), Dušan Damjanović (výkonný riaditeľ Strediska PALGO) a Mirjana Stankovićová (konzultantka)

PREZENTÁCIA MECHANIZMU (SEBA)HODNOTENIA ÚČINNOSTI LOKÁLNYCH SAMOSPRÁV

Efektívnosť orgánov lokálnej samosprávy má výrazný, neraz bytostný dopad na jej občanov. Práve preto, že by podľa automatizmu lokálne vedenie malo byť zodpovedné voči svojim obyvateľom a užívateľom svojich služieb,  dennodenne musí rozvíjať a zvyšovať účinnosť svojej práce.

Taký názor obhajuje aj Stála konferencia miest a obcí a Stredisko pre verejnú a lokálnu správu PALGO vo viacročnom projekte kontinuálneho rozvoja metodológie pre účinnosť lokálnych samospráv. Ich aktivity sa zameriavajú na kreovanie webovej platformy, na sebahodnotenie efektívnosti lokálnych samospráv vo forme obsiahleho dotazníka. Platforma bude v týchto dňoch sprístupnená na www.skgo.org.

Osožnosť tejto platformy je v tom, že ide o nástroj pre monitoring a evaluáciu a operatívnejšie plánovanie v oblastiach, akými sú lokálne financie a lokálna daňová administratíva, verejné obstarávanie, lokálny ekonomický rozvoj, či riadenie ľudských zdrojov. Na regionálnom zoskupení na tému Riadenie účinnosti v lokálnych samosprávach v Srbsku, ktoré bolo 25. marca v Novom Sade, výkonný riaditeľ strediska PALGO Dušan Damjanović zdôraznil aj to, že tento mechanizmus je dobrým antikorupčným nástrojom.

Systémový prístup k hodnoteniu posúdenia efektívnosti a účinnosti organizácie, výsledkom čoho je identifikácia silných stránok a hlavných oblastí na zlepšenie, ocenili prítomní predstavitelia lokálnych samospráv ako hlavný prínos k projektu. Na stretnutí však odznela aj obava, že je to iba ďalšia teoretická záležitosť a praktických výsledkov nebude ani len na obzore.

V. Dorčová-Valtnerová


J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs