Stanovili si priority na tento rok

18.feb 2016

Stanovili si priority na tento rok

Zasadnutie VPI NRSNM, 18.2.2016

Výbor pre informovanie NRSNM uskutočnil dnes svoje prvé tohtoročné zasadnutie.

Predsedníčka výboru Anna Jašková stručne zhodnotila minulý rok, aktivity a projekty, ktoré podporili a prezentovala plány aktivít na tento rok, spolu s finančným plánom, ktorý bude, samozrejme, spresnený po schválení národnostnou radou.

Aj v tomto roku členovia výboru plánujú okrem iného pracovať na skvalitnení oblasti verejného informovania v slovenskom jazyku na štátnej, regionálnej a lokálnej úrovni, podnecovať idey predovšetkým jednotlivcov, ktoré budú v súlade s verejným záujmom našej spoločnosti, ako aj komunikovať s novými majiteľmi sprivatizovaných médií. V súlade s tým predsedníčka výboru poznamenala, že aj keď NRSNM a Výbor pre informovanie nie sú dozornými telesami, ktoré by mali kontrolovať sprivatizované médiá, výbor bude predsa prihliadať na to, či sa dodržiava programová schéma médií, ako aj iné zložky stanovené zmluvou.

Aj v nadchádzajúcom období bude pracovať päť komisií, ktoré budú mať na starosti distribúciu prostriedkov určených na výrobu televíznych, rozhlasových, printových a iných obsahov, edukáciu novinárov, novinárske súťaže, internetové obsahy a pod.

Jasmina Pániková  

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs