Staronové poznámky

3.nov 2017

Staronové poznámky

V ústrety ďalšej novelizácii Stanov Matice slovenskej v Srbsku, v Bielom Blate sa v stredu 1. novembra stretli predstavitelia MOMS z Banátu. Témou stretnutia boli závery, čiže zápisnice z troch zasadnutí dozornej Rady MSS a návrh nových Stanov.

Účastníci zasadnutia

Po obsiahlej vyše dvojhodinovej výmene mienok predstavitelia banátskych matičiarov sa uzhodli, že v záujme Matice je aby nezávislý revízor preanalyzoval hospodárenie Matice za posledných 8 rokov, takže tento návrh jednohlasne podporili.

Omnoho obsiahlejšia diskusia sa viedla ohľadom návrhu ďalšej novelizácie Stanov MSS. Okrem viacero návrhov, ktorými by sa vylepšil text a ujasnili niektoré ustanovenia v Stanovách, banátski matičiari pozornosť upriamili aj na niekoľko závažných riešení v najvyššom dokumente MSS, na ktorých trvali aj na Zhromaždení MSS v marci toho roku v Kysáči, a týkajú sa celkového fungovania Matice do budúcna.

MSS a voľby do NRSNM

Už na začiatku znovu odznela mienka, že sa Matica nemá zúčastňovať volieb do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, lebo ide o politický proces, ktorý sa negatívne odzrkadľuje na vzťahy v Matici. Po výmene mienok „za a proti“ predsa len prevládla mienka, že Matice iba účasťou v práci NRSNM môže vplývať na vylepšenie celkového postavenia Slovákov a  volieb sa musí zúčastňovať. Pri tom však treba pripraviť jasné pravidlá podľa ktorých sa MSS vo voľbách bude správať.

Banátski matičiari sú jednotní v tom, že možnosť, ktorú poskytujú terajšie a aj nové stanovy, že MOMS môže byť právnickou osobou, môžu vyvolať trieštenie MSS ako jednotnej organizácie. Z toho dôvodu navrhujú, aby tá možnosť v Stanovách bola vyškrtnutá a aby MOMS zostal ako aj doteraz základnou bunkou MSS, ktorá je samostatná v rozvíjaní vlastnej činnosti, nakladá vlastným majetkom a prostredníctvom podúčtu MSS aj vlastnými prostriedkami.

Tak ako aj na zasadnutí Zhromaždenia v Kysáči matičiari z Banátu aj naďalej trvajú na tom, aby Predsedníctvo MSS tvorili predseda a všetci šiesti podpredsedovia. Mienia, že dávaním možnosti predsedovi MSS, aby si spomedzi šiestich podpredsedov zvolil troch funkčných je nespravodlivosťou k ostatným trom, ktorí sú tiež legálne zvolení.

O počte delegátov

Konečne, mnoho sa rokovalo aj o novom riešení určovania počtu delegátov jednotlivých MOMS-ov podľa počtu Slovákov v danej dedine. Prítomní sa uzhodli, že to nemôže byť reálnym parametrom na určenie počtu delegátov v Zhromaždení MSS. Okrem toho, že jednotlivé MOMS-y majú aj členov Neslovákov, takisto majú aj členov, ktorí žijú v iných častiach krajiny, kde nie je organizovaný MOMS a pod. Okrem toho týmto riešením by boli zvýhodnené MOMS-y z dedín s veľkým počtom Slovákov, ale sú menej aktívne od niektorých MOMS-ov z dedín, kde je pomerne málo Slovákov, akým je napríklad Biele Blato, ktoré by týmto riešením bolo ukrátené o dvoch delegátov. Účastníci tejto porady boli jednotní v tom, že počet delegátov treba určiť na základe počtu členov, pri čom treba určiť model, ktorý bi umožnil aby všetky MOMS-y počtom delegátov boli približne rovnoprávne v Zhromaždení, čiže aby sa nestávalo, že delegáti jedného MOMS môžu prehlasovať celý jeden región.

Na zasadnutí odznel aj návrh, aby Matica mala svoj deň, vlajku a hymnu, čím by jej osobný preukaz v Stanovách bol kompletný.

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs