Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov

6.aug 2017

Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov

Prítomných privítal a moderoval program Janko Havran

Vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec včera prebiehalo už tradičné stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. 

Bez učiteľa vyučovací proces nemôže fungovať

V mene Matice slovenskej v Srbsku, osvetovej komisie a vo svojom vlastnom mene, všetkých prítomných privítal Janko Havran. V úvodnom slove povedal, že školstvo je všade podobné a že sa podobné otázky nastoľujú v triedach, v práci so žiakmi, a že bez ohľadu na novú dobu a technické pomôcky, bez učiteľa vyučovací proces nemôže fungovať.

Osobitné uznania učiteľom

Osobitné uznania

Aj tohto roku udelili osobitné uznania učiteľom za zásluhy a úspechy na poli vzdelávania, výchovy a zveľaďovania slovenského jazyka, jazykovej kultúry, umenia a národných tradícií. Sú to: Zuzana Obšustová z Aradáča, Jarmila Hodoličová, Ondrej Koroš, Pavel Turan, Anna Lačoková a Mária Vranková-Stracinská z Báčskeho Petrovca, Mária Štajferová z Hložian, Mária Galasová z Padiny a Tatiana Mandáčová zo Selenče.

120. výročie narodenia Dr. Janka Bulíka

Včerajším stretnutím učiteľov sa aj prítomní pripojili k oslavám 120. výročia narodenia Dr. Janka Bulíka, prvého predsedu Matice slovenskej v Juhoslávii  a 75. výročiu jeho tragickej smrti. O ňom hovoril Pavel Baláž, bývalý podpredseda Matice slovenskej v Srbsku. Prítomný bol aj jeho vnuk –  Ján Bulík.

Spevácky zbor Lipka z Nitry

Brožúrka k stretnutiu učiteľov

Hlavnou témou tohto stretnutia bola problematika zápisu žiakov do slovenských tried. V brožúrke sú tiež zaznamenané životné jubileá našich slovenských učiteľov, ako aj text o najstaršej slovenskej základnej škole na svete – Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, informácie o Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a o Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave.

Pred pracovnou časťou sa dvomi piesňami predstavil spevácky zbor Lipka z Nitry.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs