Súbeh na subvencovanie prepravy žiakov stredných škôl

15.mar 2016

Súbeh na subvencovanie prepravy žiakov stredných škôl

SÚBEH

NA SUBVENCOVANIE PREPRAVY ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL NA ÚZEMÍ AP VOJVODINY NA OBDOBIE APRÍL-DECEMBER  2016

Súbeh sa vypisuje na sumu prostriedkov zabezpečených Pokrajinským parlamentným uznesením o rozpočte Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na rok 2016 (Úradný vestník APV 54/14) na osobitnom oddiele sekretariátu na subvencovanie prepravy žiakov stredných škôl v AP Vojvodine v celkovej sume 48 219 541,00 dinárov.

Realizácia finančných záväzkov sa vykoná v súlade s likvidnými možnosťami rozpočtu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na rok 2016.

PODMIENKY SÚBEHU

  1. Podávatelia žiadosti

Užívatelia, ktorí majú právo zúčastniť sa v rozvrhovaní prostriedkov sú obce a mestá na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

  1. Kritériá rozvrhovania prostriedkov

Kritériá rozvrhovania prostriedkov podľa Pravidiel o podmienkách subvencovania prepravy žiakov stredných škôl v AP Vojvodine (Úradný vestník APV č. 39/15) sú:

  1. počet žiakov stredných škôl z územia obce a mesta, ktorí každodenne cestujú z bydliska do školy;
  2. stupeň vyvinutosti obcí a miest v AP Vojvodine, určený aktom vlády Srbskej republiky.

SPÔSOB PODÁVANIA ŽIADOSTI

Žiadosti o pridelenie prostriedkov sa podávajú na jedinečnom súbehovom tlačive sekretariátu(spolu s prílohami). Kompletná súbehová dokumentácia sa môže prevziať od 07. marca 2016 na webovej adrese sekretariátu www.puma.vojvodina.gov.rs .

Podávateľ prihlášky spolu s prihláškou má odovzdať:

  • fotokópiu potvrdenia o daňovom identifikačnom čísle a
  • fotokópiu potvrdenia o registrácii v príslušnom orgáne

Žiadosti sa doručujú poštou na adresu: Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá s označením Pre súbeh – subvencovanie prepravy žiakov, Bulvár Mihajla Pupina 16, 21 000 Nový Sad, alebo sa podávajú osobne, odovzdaním v spisovni pokrajinských orgánov správy v Novom Sade ( na prízemí budovy Pokrajinskej vlády).

Lehota na podávanie prihlášok na súbeh je 31. marec 2016.

Sekretariát si vyhradzuje právo, aby si, podľa potreby, od podávateľa žiadosti žiadal dodatočnú dokumentáciu a informácie, resp. aby na pridelenie prostriedkov určil splnenie potrebných podmienok.

Oneskorené alebo neúplné prihlášky sa nebudú rozoberať.

Sekretariát o výsledkoch súbehu písomne informuje podávateľov  žiadosti.

Záujemci môžu dodatočné informácie v súvislosti s realizáciou súbehu dostať v sekretariáte na telefónnom čísle 021/487 4262 a 487 4819.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs