Súbeh na udelenie vyznamenania Dr. Đorđa Natoševića

31.aug 2015

Podľa článku 6 odsek 1 a článku 9 Uznesenia o zmenách Uznesenia o udelení vyznamenania  Dr. Đorđa Natoševića (Úradný vestník APV číslo 10/2010) Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá vypisuje S Ú B E H na udelenie vyznamenania Dr. Đorđa Natoševića v školskom roku 2014/2015

 I.

Právo účasti na súbehu na udelenie vyznamenania Dr. Đorđa Natoševića (ďalej: vyznamenanie) majú predškolské ustanovizne, základné a stredné školy so sídlom v Autonómnej pokrajine Vojvodine a vychovávatelia, učitelia, pedagógovia a psychológovia zamestnaní v týchto ustanovizniach.

Prihlášku na súbeh môžu samostatne odovzdať predškolské ustanovizne, základné a stredné školy, učitelia, vychovávatelia, pedagógovia a psychológovia v týchto ustanovizniach alebo ich na udelenie vyznamenania môžu navrhnúť žiaci, rodičia, orgány lokálnej samosprávy, odborné združenia a iné právnické a fyzické osoby.

Účastník súbehu, resp. navrhovateľ prikladá dôkazy o splnení podmienok súbehu.

Dôkazy o splnení podmienok a prílohy k prihláške podávateľ prihlášky v úplnosti zasiela v elektronickej podobe (najviac na 3 DVD alebo 5 CD).

II.

Vyznamenanie sa udeľuje za výnimočné výsledky uskutočnené uplatňovaním súčasných metód vo výchovno-vzdelávacej práci a výučbe v uplynulých dvoch školských rokoch v nasledujúcich oblastiach: predškolská výchova a vzdelávanie; výučba; práca s nadanými deťmi predškolského veku a nadanými žiakmi, ako aj so žiakmi meškajúcimi v zdolávaní obsahov výchovno-vzdelávacej práce a obsahu učiva; voľné aktivity s deťmi predškolského veku a žiakmi; odborné zdokonaľovanie vychovávateľov, učiteľov a spolupracovníkov; profesijná orientácia žiakov; spolupráca s rodičmi; kultúrna a verejná činnosť a spolupráca s užším a širším spoločenským zväzkom; vedenie, organizácia a zabezpečenie kvalitnej činnosti ustanovizne; zveľaďovanie tolerancie a uznávanie odlišností; inkluzívne vzdelávanie a iné oblasti v rámci základnej činnosti ustanovizne.

III.

Program práce Výboru pre udelenie vyznamenania Dr. Đorđa Natoševića s oblasťami práce a prvkami hodnotenia dosiahnutých výsledkov na udelenie vyznamenania, spolu s  tlačivom prihlášky na súbeh, sú sprístupnené na internetovej adrese Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá www.puma.vojvodina.gov.rs.

IV.

Prihláška, resp. návrh na udelenie vyznamenania na podklade súbehu obsahuje: údaje o navrhnutom alebo prihlásenom kandidátovi (predškolskej ustanovizni, škole, vychovávateľovi, učiteľovi, pedagógovi alebo psychológovi); základné údaje o navrhovateľovi; prílohy a údaje o dosiahnutých výsledkoch v školskom roku 2013/2014 a 2014/2015 pre každú oblasť vzdelávaco-výchovnej práce, ktorá sa hodnotí v súlade s pravidlami o práci výboru.

 V.

Súbeh je otvorený od 1. do 30. septembra 2015.

Oneskorené a neúplné prihlášky sa nebudú rozoberať.

Prihláška, resp. návrh na udelenie vyznamenania, s dôkazmi a prílohami, sa zasiela Pokrajinskému sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá poštou na adresu: Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, Bulvár Mihajla Pupina 16, 21 100 Nový Sad (s poznámkou: – na súbeh o udelenie vyznamenania Dr. Đorđa Natoševića).

 

Všetky dodatočné informácie možno získať na telefónnom čísle: 021/487- 41 83.

 

 PRIHLÁŠKA (pre predškolské ustanovizne, základné a stredné školy)

PRIHLÁŠKA (pre vychovávateľov, učiteľov, pedagógov a psychológov)

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs