Súbeh na financovanie a spolufinancovanie aktivít, programov a projektov v oblasti základného a stredného vzdelávania

1.sep 2015

Podľa článku 3 Pravidiel o pridelení rozpočtových prostriedkov Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá  na financovanie a spolufinancovanie aktivít, programov a projektov národnostných rád národnostných menšín v oblasti základného a stredného vzdelávania(Úradný vestník APV číslo 36/15) a v súvislosti s Pokrajinským parlamentným uznesením o rozpočte Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na rok 2015 (Úradný vestník APV číslo 53/14, 54/14 – oprava a 29/15 – opätovná bilancia) Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá  (ďalej: sekretariát) vypisuje

 

SÚBEH 

NA FINANCOVANIE A SPOLUFINANCOVANIE AKTIVÍT, PROGRAMOV A PROJEKTOV NÁRODNOSTNÝCH RÁD NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN V OBLASTI ZÁKLADNÉHO A STREDNÉHO VZDELÁVANIA NA ÚZEMÍ AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY NA ROK 2015

 

Súbeh sa vypisuje na sumu 1.615.000,00 dinárov zabezpečených Pokrajinským parlamentným uznesením o rozpočte  Autonómnej pokrajiny Vojvodiny  na rok 2015 (Úradný vestník APV číslo 53/14, 54/14 – oprava a 29/15 – opätovná bilancia)  na financovanie a spolufinancovanie aktivít, programov a projektov národnostných rád národnostných menšín v oblasti rozvoja a zvyšovania kvality základného a stredného vzdelávania  v jazykoch/rečiach národnostných menšín – národnostných spoločenstiev v Autonómnej pokrajine Vojvodine na rok 2015. Prostriedky sa určili:

  • na základné vzdelávanie v sume 950.000,00 dinárov,
  • na stredné vzdelávanie v sume 665.000,00 dinárov.

Realizácia finančných záväzkov sa vykoná v súlade s likvidnými možnosťami rozpočtu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

 

PODMIENKY SÚBEHU 

  1. Podávatelia žiadostí

Užívatelia, čo majú právo zúčastniť sa v rozvrhovaní prostriedkov, sú registrované národnostné rady národnostných menšín so sídlom na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

 

  1. Kritériá pridelenia prostriedkov

Kritéria prideľovania prostriedkov podľa Pravidiel o pridelení rozpočtových prostriedkov Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá na financovanie a spolufinancovanie aktivít, programov a projektov národnostných rád národnostných menšín v oblasti rozvoja základného a stredného vzdelávania  sú:

  • že sa jazyk/reč národnostnej menšiny – národnostného spoločenstva, ktoré národnostná rada zastupuje, úradne používa na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, resp. či sa v tom jazyku/reči realizuje vzdelávaco-výchovná práca na základných a stredných školách;
  • význam aktivity, programu a projektu pre rozvoj a zvyšovanie kvality základného a stredného vzdelávania na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny v jazyku/reči národnostných menšín – národnostných spoločenstiev;
  • druh a výška trov potrebných pre vzdelávaco-výchovné aktivity, programy alebo projekty, čo sa realizujú počas bežného rozpočtového roka;
  • či sa aktivita, program alebo projekt môže prevažne realizovať v bežnom rozpočtovom roku.

 

SPÔSOB PODÁVANIA ŽIADOSTÍ 

Žiadosti na pridelenie prostriedkov sa podávajú na jednotnom súbehovom tlačive sekretariátu. Kompletná súbehová dokumentácia sa môže stiahnuť od 02. septembra 2015 z webovej stránky sekretarátu:  www.puma.vojvodina.gov.rs 

Žiadosti sa zasielajú poštou na adresu: Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá   s označením: „Pre súbeh – na financovanie a spolufinancovanie aktivít a programov národnostných rád národnostných menšín, Bulvár Mihajla Pupina 16, 21 000 Nový Sad alebo sa odovzávajú osobne v spisovni pokrajinských orgánov správy v Novom Sade (v prízemí Pokrajinskej vlády). 

K prihláške na súbeh sa pripája nasledujúca povinná dokumentácia:

 

  •  jednotlivá správa o príprave testov pre každého autora a
  •  súhrnná správa na úrovni národnostnej rady, osobitne pre základné a osobitne pre stredné školy.

 

    Lehota na podanie prihlášok na súbeh je 16. september 2015. 

Sekretariát si vyhradzuje právo žiadať si od podávateľa žiadosti, podľa potreby, dodatočnú dokumentáciu a informácie, resp. na pridelenie prostriedkov určiť splnenie potrebných prostriedkov.

 

Oneskorené alebo neúplné prihlášky sa nebudú rozoberať.

Výsledky súbehu sa uverejnia na webovej prezentácii sekretariátu.

 

Záujemcovia dodatočné informácie v súvislosti s realizáciou súbehu môžu dostať v sekretariáte na telefónnom čísle 021/487-41 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs