Teraz už len za jeden koniec

11.dec 2014

Teraz už len za jeden koniec

Novozvolená NRSNM: Komu zveríme žezlo predsedu? (Foto: J. Pániková)

Novozvolená NRSNM: Komu zveríme žezlo predsedu? (Foto: J. Pániková)

K ŠTARTU TRETEJ ZOSTAVY NÁRODNOSTNEJ RADY SLOVENSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY

V stredu 10. decembra, keď vznikal tento text (predpoludním), v Báčskom Petrovci sa (asi) uskutočnila 2. schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (popoludní). Na rokovacom programe čerstvej tretej zostavy Rady sa ocitli predbežne navrhnuté dva body: schválenie zápisnice z jej 1. schôdze (konala sa hneď po ustanovujúcej schôdzi 21. novembra 2014 v Novom Sade) a prijatie nového Štatútu. Nevieme, v akom ovzduší prebiehala schôdza v Petrovci, je ale pomerne známe, ako to vyzeralo na ustanovujúcej a prvej pracovnej schôdzi, ako i v období tzv. predvolebnej kampane. Nemienime na tomto mieste vyťahovať z povrchu kalnej vody špinavé prádlo. Chceme vrhnúť pohľad na aktuálne zloženie NRSNM a čiastočne ho porovnať s predchádzajúcim, s dôrazom na potrebu nechať bokom všetko, čo bolo predtým, a usmerniť sily na to, čo najviac potrebujeme: na činorodú a transparentnú činnosť NRSNM, jej orgánov a telies.

Vieme, že o 29 „kresiel“ v Rade sa uchádzalo zo 120 kandidátov (až z piatich kandidačných listín), avšak pre nehatenú prácu najvyššieho fóra Slovákov v Srbsku je mimoriadne dôležité, aby všetci členovia Rady mali na zreteli skutočnosť, že sú všetci rovnoprávni, bez ohľadu na to, či vo voľbách boli na listine Slovenská identita – Anna Tomanová-Makanová, ktorá dostala 10 mandátov, Slováci vpred! – Pavel Surový (9), Matica slovenská – Za slovenskosť (6), Liga Slovákov Vojvodiny – Ján Brna (3) alebo Slovenská strana – Ján Paul (1). Všetci majú rovnakú „váhu“, odhliadnuc trebárs od skutočnosti, či sú v Rade staroosadlíci (a teda konzumujú už tretie mandátové obdobie), či sú jej členmi druhý raz alebo práve debutujú. Sú rovnoprávni bez ohľadu na skutočnosť, či sa medzičasom oddali „umeniu prelietania“ z jedného (politického či záujmového) „tábora“ do druhého / tretieho). To, či sú členmi jednotlivých politických strán (a značný počet je), by taktiež nemala a nesmela byť prekážka pre ich pôsobenie v Rade s jediným cieľom: maximálne nasadiť všetky možné, predovšetkým odborné kapacity v záujme ich kvalitného pôsobenia v NRSNM a/lebo v jej orgánoch či telesách.

Kameňom úrazu predovšetkým prvej zostavy NRSNM (najmä pred voľbami, ale aj počas jej pôsobenia) bolo teritoriálne zastúpenie troch regiónov. Nebolo toľko „dôležité“, kto je v akej miere v tej-ktorej oblasti, ktorými sa Rada zaoberá, kompetentný, koľko bolo „významné“ to, v akej miere sú „zastúpení“ Slováci žijúci v Báčke, Banáte a Srieme. Takže si najprv posvietime na tieto súvislosti.

V aktuálnom zložení zase najviac členov Rady prichádza z Báčky (16, rovnaký počet tento región mal aj v období 2010 – 2014), potom z Banátu (7, predtým až 10), Sriemu (5, predtým 3) a jeden člen je z Belehradu (hlavné mesto Srbska „predstaviteľa“ nemalo). Keď ide o „zastúpenie“ jednotlivých prostredí, možno skonštatovať, že tradične najviac členov Rady je opäť z Báčskeho Petrovca (teraz je ich navlas rovnako ako v predchádzajúcom období, teda 7), rovnaký počet členov (teraz) majú Kysáč a Hložany (3, predtým Kysáč 2 a Hložany 1), nasledujú Nový Sad (2, toľko mal aj v uplynulom mandátovom období) a Selenča (1, predtým tiež 1); „svojich predstaviteľov“ v Rade teraz nemajú báčske prostredia Pivnica (predtým 2) a Kulpín (predtým 1). Pokiaľ ide o Banát, „zastúpené sú len: Kovačica (4 členovia, oproti 5, koľko ich bolo v predchádzajúcom období) a Padina (3 – 3), pokým z Aradáča teraz členovia Rady nie sú. Sriem sa v aktuálnej štruktúre podieľa takto: Stará Pazova (4 členovia – oproti doterajším 3), a Petrovaradín (1, predtým – nikto); konečne, v Rade je 1 člen z Belehradu. V terajšom zložení Rady nie sú členovia zo Šídu, Erdevíka, Báčskej Palanky, nehovoriac o Laliti, Hajdušici, Jánošíku, Ľube a iných, čo menších, čo vzdialenejších prostredí.

Podstatne dôležitejšia než teritoriálna príslušnosť je nesporne odbornosť členov NRSNM. Žiaľ, z rozhodnutia Republikovej volebnej komisie o pridelení mandátov členom NRSNM nie je jednoznačne zrejmá úroveň vzdelania ani profesijné skúsenosti aktuálneho mančaftu Rady. Tak napríklad kvitujeme až troch ekonómov, ibaže dvaja z nich sú „diplomovaní“, jedna nie je a jeden má aj kvalifikáciu informatik; sú tu tiež dvaja novinári (avšak ani jeden nevyštudoval žurnalistiku, ani neukončil žiadnu vysokú školu). Najviac je profesorov, a to: fyziky (2), slovenského jazyka (2), triednej výučby (2), telovýchovy (1), dejepisu (1), srbského jazyka a literatúry (1), informatiky (1) a tu sú aj dve lekárky. Z ostatných profesijných a vzdelanostných profilov sa uvádzajú (vždy len raz): diplomovaná pedagogička, kunsthistorička, elektrotechnik energetiky, koordinátor pre ľudské a menšinové práva, diplomovaný režisér, diplomovaný právnik, organizátor kultúrnych aktivít, farár, diplomovaný elektrotechnik, riaditeľ obecnej televízie, farmaceutická technička a podnikateľ. K čiastočnému porovnaniu dodáme, že v období 2010 – 2014 v zložení NRSNM bolo až osem riaditeľov základných a stredných škôl a iných ustanovizní, ako aj tri osoby na postoch predsedov matičných organizácií a spolkov.

Stará čínska múdrosť, ktorej autorstvo spravidla pripisujú chýrečnému štátnikovi Mao Ce-tungovi, znie v slovenčine asi takto: Nie je dôležité, akej farby je mačka, dôležité je, aby chytila myš. Uplatnené na pozorovanú tému mohla by znieť: Nie je dôležité, ktorej farby je ktorý člen NRSNM, ktorej politickej strane venoval svoje srdce, je však absolútne dôležité, aby celým srdcom a najmä rozumom pracoval v prospech NRSNM a teda i slovenskej menšiny v Srbsku. S vedomím, že nikto nie je nenahraditeľný a že (aj) tí, ktorí za nich hlasovali, rátajú nielen s ich maximálnymi výkonmi, ale (a najmä) so zviditeľňovaním vlastnej činnosti, ktorá sa nekončí iba zverejnením Štatútu NRSNM na jej webovej stránke. A že im teda prichodí ťahať za jeden – ten istý – koniec.

Juraj Bartoš

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs