Trojhodinová horúca rozprava

30.máj 2016

Trojhodinová horúca rozprava

Pracovné predsedníctvo na zhromaždení v Petrovci

Pracovné predsedníctvo na zhromaždení v Petrovci

V sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec sa včera na výročnom zhromaždení MSS stretli predstavitelia 16 MOMS.

Diskutovalo sa o správe o činnosti MSS v roku 2015, podané boli správy o aktivitách predsedníčky MSS v minulom roku, finančná správa MSS a zápisnice Dozornej rady a inventárnej komisie MSS.

V rámci diskusie bolo počuť aj ostrejšie tóny, ktoré sa vzťahovali na spomenuté správy. Pavel Baláž, podpredseda MSS pre Banát, mal najviacej kritických pripomienok na správu o aktivitách predsedníčky MSS Kataríny Melegovej-Melichovej a na správu Dozornej rady MSS. V pokračovaní zhromaždenia predsedníčka poukázala na to, aby P. Baláž neurážal a argumentovala údaje zo zápisníc. Juraj Červenák navrhol, aby sa menili Stanovy MSS, lebo sa podľa jeho mienky nesmie stať, aby nebola komunikácia medzi predsedníčkou a podpredsedami MSS.

Po dlhšej diskusii spomenuté správy boli schválené. V pokračovaní rozoberali a schválili návrh plánu práce a finančného plánu MSS na rok 2016. Potom tiež schválili návrh Správnej rady MSS a vyniesli uznesenie o udelení matičných hodností a uznaní za rok 2015.

   Katarína Gažová

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs