Trojitá slávnosť

25.apr 2017

Trojitá slávnosť

Dnes na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade bola trojitá slávnosť.

O čerstvom zborníku

Najprv predstavili zborník 270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine, potom najnovšie čísla študentských časopisov Čarbológ Traf! a odovzdali diplomy študentom základného a master akademického štúdia.

Profesorka Jarmila Hodoličová, vedúca Oddelenia slovakistiky, ozrejmila, že na tomto oddelení sa 16. októbra 2015 uskutočnila medzinárodná konferencia 270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine. O ňu prejavili záujem autori z deviatich krajín. Po časovom odstupe a zabezpečení finančných prostriedkov sa im podarilo vydať z konferencie vzácny zborník.

Anna Margaréta Valentová, študentka doktorandského štúdia, poznamenala, že je v zborníku 46 textov z histórie, literárnej vedy a lingvistiky, ale tiež s interdisciplinárnym presahom. Zodpovedným redaktorom historickej sekcie je prof. Samuel Čelovský, literárnovednú časť mala na starosti doc. Marína Šimáková-Speváková a lingvistickú editovala prof. Anna Makišová. Hlavnou redaktorkou zborníka je J. Hodoličová.

Recenziu zborníka, ktorú napísala Etela Farkašová z FF UK v Bratislave prečítala Zuzana Týrová. Bezmála 400 stranovú publikáciu E. Farkašová stručne ocharakterizovala ako mozaiku pohľadov na nemalú a záslužnú prácu, ktorú vojvodinskí Slováci vykonali od svojho príchodu na Dolnú zem na literárnom, jazykovednom a v najširšom zmysle slova kultúrnom poli.

Ide o mnohopohľadovú mozaiku, jednak preto, že optika jednotlivých nazretí je spätá s rôznymi vednými disciplínami, a jednak preto, lebo nastolené problematiky reflektujú vedci a vedkyne z univerzít či výskumno-vedeckých inštitúcií z viacerých krajín.

Medzi hosťami boli Michal Hrušík z Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade a Anna Chrťanová-Leskovac, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorým exempláre predstaveného zborníka odovzdala lektorka Marta Součková.

Z aktivít študentov

Študentské časopisy

Keď ide o aktivity študentov na dnešnej slávnosti predstavili ich časopisy. Najprv Martina Bartošová hovorila o Čarbológu a potom študentka Jana Domoniová o Trafe!

Promócia študentov bola snáď najslávnostnejšou chvíľou dnešného podujatia na Oddelení slovakistiky v Novom Sade. Vedúca oddelenia J. Hodoličová pripomenula, že sa dejiny slovakistiky začali roku 1961 na Vyššej škole v Novom Sade. Slovakistiku doteraz ukončilo 170 študentov, čím sa toto Oddelenie stalo najsilnejším centrom mimo Slovenska.

O emóciách a dojmoch absolventov

Dnes na slávnostnej promócii odovzdali diplomy Darkovi Bábeľovi a Vladimírovi Valihorovi za ukončené základné štúdium a Martine Bartošovej, Edite Kmeťkovej a Anete Lomenovej za ukončené master štúdium.

V príhovore A. Lomenová poznamenala, že im právoplatný diplom, ktorý dnes získali, trojjazyčne otvára dvere dokorán, do života plného možností, príležitostí a nových východísk.

K slávnosti prednesom poézie prispeli Vladimír Valihora a Monika Bažaľová, študenti Oddelenia slovakistiky. Hudobnými bodmi slávnosť spestrili Emília Kováčeková a Juraj Súdi ml. zo strednej hudobnej školy Isidora Bajića.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs